طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

طرحی برای سرمایه گذاری کارآمد است که دارای بازده اقتصادی باشد. از نظر اقتصاددانان طرحی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشد چنین طرح هایی فاقد توجيه اقتصادی خواهد بود. در کشورهای صنعتی طرح هایی که ۴ تا ۶ درصد بازده داشته باشند به لحاظ اقتصادی طرح های مطلوبی هستند، چرا که نرخ بهره در این کشورها معمولاً کمتر از ۶ درصد است. اما در کشور ما که نرخ بهره با سود بالاتر است، طرحی ارزشمند خواهد بود که بالاتر از این نرخ بهره بانکی، بازدهی داشته باشد. لذا لازم است که یک کارشناس با بهره بردار پرورش مرغ بومی، قبل از توصیه و با اجرای طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، بازدهی اقتصادی طرح را مورد بررسی قرار دهد. بررسی توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی در شرایط روستایی و صنعتی، دیدگاه و شناخت ما را در خصوص نوع و میزان نهاده های مصرفی، میزان تولیدات و به دنبال آن هزینه ها و درآمدها بیشتر نموده و با دستیابی به این اطلاعات، می توان اقتصادی بودن طرح را مورد بررسی قرار داد.

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی

برای بررسی طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ابتدا هزینه های ثابت (ساخت و سازها، تجهیزات و یا تأسیسات مورد نیاز) و در ادامه میزان مواد اولیه مورد نیاز (خوراک، دارو و واکسن) و میزان تولیدات (تخم مرغ، گوشت و کود) را محاسبه و بر اساس این اطلاعات میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و شاخص های مالی و عملکرد طرح را تعیین نمود. پرورش مرغ بومی در کشور ما هم در شرایط روستایی و هم بصورت صنعتی و نیمه صنعتی صورت می گیرد و پرورش مرغ بومی با رعایت نکات فنی، علاوه بر تامین بخشی از نیازهای پروتئینی، از لحاظ اقتصادی می تواند با افزایش سوددهی و اشتغال همراه باشد. در این مبحث ابتدا چگونگی نگارش یک طرح توجیهی پرورش مرغ بومی با ظرفیت ۳۵۰قطعه مولد در شرایط روستا را مورد بررسی و در ادامه با توجیه اقتصادی و نکات فنی پرورش جوجه بومی (نیمچه) بصورت صنعتی و نیمه صنعتی آشنا می شویم.

۱-طرح پرورش مرغ بومی ۳۵۰ قطعه ای در شرایط روستا

هدف از این طرح تولید نیمچه، تولید تخم مرغ محلی و گوشت مرغ است. در این طرح ۳۵۰ قطعه مرغ تخمگذار و خروس بومی نگهداری و بخشی از تخم مرغ تولید شده (۱۰ درصد) برای جوجه کشی مورد استفاده و بقیه تخم مرغ ها بفروش می رسد. جوجه کشی چهار دوره در سال انجام و جوجه ها به مدت ۲ تا ۳ ماه نگهداری و به فروش می رسند. گله مولدبعدازیکسال نگهداری جهت تولیدگوشت حذف وگله جوان جایگزین گله مولد خواهد شد. مراحل بررسی توجیه اقتصادی طرح را گام به گام مورد بررسی قرار می دهیم.

 بر آورد مقدار و هزینه جایگاه پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

اولین گام در نگارش یک طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، تعیین میزان جایگاه مورد نیاز پرنده و برآورد هزینه های لازم برای ساخت جایگاه مورد نیاز می باشد. لذا اولین جدول ۱ مربوط به محاسبه میزان هزینه ساخت جایگاه مورد نیاز برای پرورش می باشد . باید توجه داشت که هر ۷ تا ۸ قطعه مرغ مولد (مرغ و خروس بالغ) نیاز به یک متر مربع جایگاه مسقف دارند که برای اجرای طرح پرورش مرغ بومی با ۳۵۰ قطعه مولد نیاز به ساخت یک جایگاه مسقف با کف و دیوار پلاستر شده به مساحت ۴۴ متر می باشیم.

ساخت جایگاه بهتر است با ارزانترین مصالح در منطقه ساخته شود. در این طرح دیوار جایگاه با استفاده از بلوک و سقف با استفاده از ایرانیت ساخته می شود. با این تعداد مولد همانطور که در جدول شماره ۶ نشان داده شده است، در طول یکسال تخمگذاری می توان زمینه پرورش ۲۸۵۰ قطعه نیمچه را در طول ۴ دوره پرورش (۲ تا ۳ ماهه) پیش بینی نمود.

در نتیجه در هر دوره سه ماهه حدود ۷۰۰ قطعه نیمچه پرورش داده می شود. برای هر ۱۵ تا ۱۶ قطعه پرورش نیمچه به یک متر مربع جایگاه مسقف نیاز داریم. لذا به یک جایگاه مسقف به مساحت ۴۴ متر مربع برای پرورش ۷۰۰ قطعه نیمچه نیاز داریم. برخلاف مرغ های صنعتی اصلاح شده که در یک فضای بسته پرورش داده می شوند، مرغ های بومی نیاز به گردش در محیط طبیعی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی خود از طبیعت می باشند. بهتراست که بخشی ازاین گردشگاه رابه کشت گیاهان علوفهای نظیرشبدرویونجه اختصاص داد.

درصورت محدودیت مکان،توصیه میشود برای هر قطعه مرغ مولد حداقل نیم متر مربع و برای هر قطعه نیمچه ۲۵/۰متر مربع بعنوان گردشگاه در نظر گرفته شود. در این محاسبه ۳۵۰ مولد نیاز به ۱۷۵ متر مربع گردشگاه و ۷۰۰ قطعه نیمچه هم به حدود ۱۷۵ متر مربع و در مجموع به حدود ۳۵۰ متر مربع محوطه برای گردشگاه نیاز داریم. بهتر است محوطه گردشگاه را با مصالح رایج و ارزان قيمت حصار کشی نمود.

                                                            جدول شماره ۱- هزینه جایگاه پرورش

ردیف نوع هزینه واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع کل (میلیون تومان)
۱ جایگاه مسقف (محل پرورش مرغ­های مولد) متر مربع ۴۴ ۲۰۰۰۰۰ ۸/۸
۲ جایگاه مسقف (محل پرورش نیمچه) متر مربع ۴۴ ۲۰۰۰۰۰ ۸/۸
۳ انبار ذخیره دان متر مربع ۱۴ ۲۰۰۰۰۰ ۸/۲
۴ گردشگاه (مولد و نیمچه) متر مربع ۳۵۰ ۱۰۰۰ ۳۵/۰
۵ حصارکشی گردشگاه متر مربع ۱۲۵ ۱۵۰۰۰ ۸۷/۱
۶ پیش بینی نشده (۵ درصد) ۱۳/۱
جمع کل ۷۵/۲۳

بعد از برآورد جایگاه مورد نیاز، نوبت به تعیین تعداد و ترکیب گله می باشد. در این طرح برای تهیه مرغ مولد مورد نیاز از نیمچه های ۳ تا ۴ ماهه استفاده شده است. برای داشتن درصدنطفه داری تخم مرغهای تولیدی،پیشنهاد کارشناسی این است که ترکیب گله از ۸۵ درصد مرغ و ۱۵ درصد خروس تشکیل شود. لذا برای ایجاد گله ۳۵۰ قطعه ای مولن نیاز به خرید ۲۹۸ نیمچه ۳ تا ۴ ماهه و ۵۲ قطعه خروس ۳ تا ۴ ماهه می باشد. جدول شماره ۲در ارتباط با هزینه خرید نیمچه مولد است.

                                                                       جدول شماره ۲- هزینه خرید مولد

نوع هزینه واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع کل (میلیون تومان)
خرید نیمچه مولد (۲۹۸ مرغ و ۵۲ قطعه خروس) قطعه ۳۵۰ ۷۵۰۰ ۶۲/۲

 تجهیزات مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

دانخوری و آبخوری جزء مهمترین تجهیزات پرورش مرغ بومی محسوب می شود. با توجه به اهمیت تأمین مطلوب آب و خوراکی بر عملکرد مرغها، محاسبه میزان دانخوری و آبخوری مهمترین تجهیزات مورد نیاز در پرورش مرغ بومی حایز اهمیت است. در شرایط روستایی از دانخوری و آبخوری دستی استفاده می شود.

برای تهیه دانخوری مورد نیاز مرغداری می توان از دانخوری های سطلی (بشقابی) و یا دانخوری ناودانی (تراف) پایه دار استفاده نمود. اگر بخواهیم از دانخوری سطلی استفاده کنیم، برای هر ۵۰ قطعه نیمچه و ۴۰ قطعه مرغ و خروس مولد باید یک دانخوری سطلی در نظر گرفته شود. در این محاسبات دانخوری ناودانی در نظر گرفته شده است. بهتر است از دانخوری های ناودانی پایه دار قابل تنظیم و به عرض و ارتفاع ۲۰ و طول ۱۰۰ سانتیمتر استفاده نمود که در قسمت وسط دارای میله مدورباشند که مانع ورود مرغها به داخل دانخوری شوند. هر قطعه مرغ مولد نیاز به ۸ سانتیمتر فضای دانخوری دارد.

فضای لازم برای هر قطعه مرغ ÷ طول دانخوری = تعداد قطعه مرغ

۵/۱۲= ۸ سانتی متر ÷۱۰۰ سانتی متر = تعداد قطعه مرغ

چون عرض دانخوری بیست سانتیمتر است مرغ ها از دو طرف دانخوری استفاده می کنند که در مجموع هر متر دانخوری برای ۲۵ قطعه مرغ کافی است. لذا برای تغذیه ۳۵۰ قطعه مرغ و خروس مولد، ۱۴ عدد دانخوری ناودانی یک متری مورد نیاز است. در پرورش نیمچه برای هر قطعه ۵ سانتی متر دانخوری ناودانی در نظر گرفته می شود.

فضای لازم برای هر قطعه مرغ ÷ طول دانخوری = تعداد قطعه نیمچه

۲۰ = ۵ سانتی متر ÷۱۰۰ سانتی متر = تعداد قطعه نیمچه

با توجه به استفاده نیمچه ها از دو طرف دانخوری، هر دانخوری ناودانی به طول یک متر فضای لازم برای تغذیه ۴۰ قطعه نیمچه را فراهم می کند. لذا برای پروش ۷۰۰ قطعه نیمچه در هر دوره نیاز به ۱۸ عدد دانخوری ناودانی یک متری داریم. پس در مجموع برای پرورش گله مرغ و خروس های مولد و همچنین پرورش نیمچه ها در مجموع به ۳۲ عدد دانخوری احتیاج داریم.

آبخوری مناسب برای پرورش مرغ بومی از نوع کله قندی است. برای هر قطعه مرغ و خروس نیاز به ۵/۲ سانتیمتر آبخوری است. هر آبخوری کله قندی با قطر ۴۰ سانتیمتر (محیط آبخوری ۱۲۵ سانتیمتر) برای ۵۰ قطعه مرغ کافی است، لذا نیاز به ۷ آبخوری کله قندی برای گله مولد داریم و برای پرورش ۷۰۰ قطعه نیمچه در هر دوره نیاز به ۱۲ آخری کله قندی داریم (برای هر نیمچه نیاز به ۲ سانتیمتر آبخوری داریم) که در مجموع نیاز به استفاده از ۱۹ عدد آبخوری کله قندی به قطر ۴۰ سانتیمتر داریم.

یکی دیگر از تجهیزات مورد نیاز در پرورش مرغ بومی، لانه تخمگذاری است. برای کاهش، حفظ کیفیت و پاکیزگی پوسته تخم مرغ بهتر است به ازای هر ۶ تا ۸ قطعهمولد یک لانه تخمگذاری به طول و عرض ۳۰ سانتیمتر و به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر در انتها و یا دیواره طولی سالن و در ارتفاع ۶۰ سانتیمتری کف بستر نصب نمود. با توجه ۲۹۸قطعه مرغ مولد در این طرح، نیاز به ساخت ۳۷ لانه تخمگذاری با ارزانترین مصالح (چوب، ورق گالوانیزه و یا مصالح ساختمانی) می باشد.

                                                                       جدول شماره  ۳- هزینه خرید تجهیزات

ردیف نوع هزینه واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع کل (میلیون تومان)
۱ دانخوری عدد ۳۲ ۲۰۰۰۰ ۶۴/۰
۲ آبخوری عدد ۱۹ ۲۰۰۰۰ ۳۶/۰
۳ دستگاه جوجه کشی دستگاه ۱ ۱۵۰۰۰۰۰ ۵/۱
۴ لانه تخمگذاری عدد ۳۷ ۱۵۰۰۰ ۵۵/۰
۵ هواکش عدد ۳ ۵۰۰۰۰ ۱۵/۰
۶ هیتر حرارتی (بخاری) دستگاه ۱ ۲۰۰۰۰۰ ۲/۰
۷ منبع آب اصلی واحد ۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱
۸ پیش بینی نشده (۵ درصد) ۲۲/۰
جمع کل ۶۲/۴

برای جوجه کشی، باتوجه به میزان جوجه دهی کمتر از ۱۰۰ درصد و تلفات احتمالی دوره پرورش، بهتر است از یک دستگاه جوجه کشی با ظرفیت بیشتر از ظرفیت پرورش جوجه بومی (بیشتر از ۷۰۰ قطعه) استفاده نمود. معمولاً برای پرورش مرغ بومی به دلیل رشد کامل پرها، نیاز به دستگاه گرم کننده نداریم اما برای پرورش جوجه بومی (تولید نیمچه بومی) نیاز به دستگاه گرم کننده داریم و منبع حرارتی برای پرورش نیمچه منظور شده است. با توجه به اهمیت تامین هوای تازه و تمیز برای پرندگان، دو هواکش معمولی به ابعاد ۳۵ ۳۵ سانتیمتر برای جایگاه پرورش مرغ و خروسها و یک هواکش برای جایگاه پرورش نیمچه ها در نظر گرفته میشود.( جدول ۳)

 برآورد هزینه ثابت پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

مجموع هزینه مربوط به جایگاه های پرورش، تجهیزات مورد نیاز و خرید مولد، سرمایه ثابت مورد نیاز برای اجرای طرح عنوان می شود (جدول شماره ۴).

                                      جدول شماره ۴- سرمایه ثابت

ردیف شرح هزینه (میلیون تومان)
۱ جایگاه های پرورش ۷۵/۲۳
۲ تجهیزات ۶۲/۴
۳ خرید مولد ۶۲/۲
جمع کل ۹۹/۳۰

  میزان مواد اولیه مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی بخش مهمی از هزینه اجرای طرح را تشکیل می دهد که در جدول شماره  ۵ نشان داده شده است. تامین خوراکی مورد نیاز پرنده مهمترین هزینه لازم در امر پرورش محسوب می شود. برای اقتصادی بودن پرورش مرغ بومی، بهتر است بخشی از نیازهای غذایی مرغ ها (حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد) از محیط بیرون توسط پرنده و همچنین استفاده از پس مانده غذای خانواده و یا رستوران ها و با ضایعات صیفی و سبزیجات تامین گردد. در این محاسبات برای هر قطعه مولد۲۳ کیلوگرم خوراکی در سال (حدود ۶۰ درصد نیاز مرغ) و برای پرورش هر نیمچه تا ۳ ماهگی ۲۷۰۰ گرم خوراک (حدود ۸۵ درصد نیاز) در نظر گرفته شده است.

برای برآورد هزینه دارو و واکسن باید توجه داشت در شرایط عادی در گله های مولد واکسن نیوکاسل (لاسوتا) بصورت ماهیانه بصورت آشامیدنی مصرف می گردد یعنی برای هر قطعه مولد باید در سال ۱۲ دُز واکسن نیوکاسل در نظر بگیریم و برای روش نیمچه با توجه به حساسیت منطقه باید با نظر دامپزشکی منطقه اقدام به طراحی برنامه واکسیناسیون نمود که برای پرورش نیمچه تا سن ۳ ماهگی معمولاً نیاز به مصرف دو نوبت واکسن گامبرو، دو نوبت برونشیت، دو نوبت نیو کاسل، یک نوبت آبله و آنفلونزا است. در این محاسبات مصرف مکمل ویتامینی هم در نظر گرفته شده است.

سوخت یکی دیگر از مواد اولیه لازم برای تولید محسوب می گردد. سوخت برآورد شده برای تأمین گرمای مورد نیاز بخصوص در اوایل دوره پرورش نیمچه ها می باشد. در مناطق معتدل برای یک دوره سه ماهه پرورش هر قطعه نیمچه می توان ۳ لیتر گازوئیل در نظر گرفت. طی چهار دوره پرورش (۲۸۵۰ قطعه) ۸۵۵۰ لیتر مورد نیاز است. به دلیل تکمیل رشد پر و تراکم گله مولد در شرایط آب و هوایی معتدل نیاز چندانی به دستگاه حرارتی احساس نمی شود با این اوصاف ۱۴۵۰ لیتر گازوئیل برای تامین دمای مناسب جایگاه گله مولد در روزهای سرد سال در نظر گرفته شده است.

                                                                                 جدول شماره ۵- مواد اولیه برای تولید

ردیف شرح نوع هزینه واحد مقدار بهای واحد (تومان) قیمت کل (میلیون تومان)
۱ خرید دان کیلوگرم ۱۵۷۴۵ ۱۰۰۰ ۷۴/۱۵
۲ دارو و واکسیناسیون لیتر و دُز ۱
۳ سوخت لیتر ۱۰۰۰۰ ۳۵۰ ۵/۳
۴ آب و برق (بطور تقریبی) دوره ۵۰۰۰۰۰ ۵/۰
۵ پیش بینی نشده (۵ درصد) ۰۴/۱
جمع کل ۷۸/۲۱

 تولید و درآمد سالیانه پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

یکی از جداول مهم در نگارش طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، برآورد دقیق میزان تولید سالیانه است. یک کارشناس و بهره بردار برای برآورد اقتصادی طرح باید بطور فنی بتواند میزان تولید گله خود را در شرایط عادی و معمول برآورد نماید. میزان تولید و درآمد سالیانه طرح پرورش گله ۳۵۰ قطعه ای مرغ مولد بومی در جدول شماره  ۶ نشان داده شده است که در این مبحث چگونگی برآورد میزان تولید گله روشن خواهد شد و می توان با اطلاعات حاصله میزان تولیدات گله های مرغ بومی با ظرفیت های مختلف را برآورد نمود. تولیدات یک گله مولد مرغ بومی شامل تخم مرغ محلی، نیمچه، گوشت و کود میباشد که به ترتیب نحوه برآورد این تولیدات تشریح می گردد.

برآورد میزان تخم مرغ تولیدی

میزان تخمگذاری بطور میانگین برای مرغ های بومی ایران حدود ۱۱۰ عدد تخم مرغ بیان شده است. البته بعضی نژادها نظیر نژاد مرندی این میزان بالاتر می باشد (۱۵۰ تا ۱۸۰ تخم مرغ در سال) و یا در نژاد خزک کمتر از این میانگین میباشد( ۷۰ تا ۸۰ تخم مرغ در سال). لذا با توجه به نوع نژاد باید میزان تخمگذاری را در محاسبات لحاظ نمود. ما در این محاسبات با توجه به مدیریت پرورش اعمال شده و استفاده از نژادهای بومی اصلاح شده، ۱۴۰ عدد تخم مرغ برای هر مرغ مولد پیش بینی می نمائیم.

عنوان شد که هر مرغ مولد گله مورد نظر ما بطور میانگین ۱۴۰ عدد تولید تخم مرغ می کند که فرضاً۵ درصد تخم مرغ تولیدی شکسته و ضایعات منظور کرده و از ۱۰ درصد تخم مرغ های سالم برایجوجه کشی برای تولید جوجه مورد نیاز برای پرورش نیمچه استفاده می­کنیم. لذا اول کل تخم مرغ تولیدی سالیانه گله را محاسبه می کنیم:

تعداد مرغ مولد × میانگین تولید تخم مرغ = کل تخم مرغ تولیدی (عدد)

۴۱۷۲۰= ۲۹۸ × ۱۴۰ = کل تخم مرغ تولیدی (عدد)

در ادامه میزان ضایعات احتمالی به میزان ۵ درصدی کل تخم مرغ تولیدی را از میزان کل تخم مرغ تولیدی کسر کرده تا میزان تولید تخم مرغ سالم و قابل استفاده را برآورد نمائیم لذا:

(۵ درصد کل تخم مرغ تولیدی) – (كل تخم مرغ تولیدی) = تخم مرغ سالم (عدد)

۳۹۶۳۴ = ۲۰۸۶ – ۴۱۷۲۰ = تخم مرغ سالم (عدد)

حال اگر میزان تخم مرغ مورد نیاز برای جوجه کشی (۱۰ درصد تخم مرغ سالم تولید شده) را از میزان تخم مرغ سالم تولید شده کسر کنیم، تعدا تخم مرغ قابل عرضه به بازار تعیین می گردد.

تخم مرغ مورد استفاده در جوجه کشی – تخم مرغ سالم = تخم مرغ قابل فروش

۳۵۶۷۱ = ۳۹۶۳۴ –

۳۵۶۷۱ = ۳۹۶۳-۳۹۶۳۴ = تخم مرغ قابل فروش

برآورد میزان نیمچه تولید شده

میزان تخم مرغ مورد نیاز برای جوجه کشی طی چهار مرحله در سال ۳۹۶۳ عدد برآورد گردید. اگر میزان جوجه در آوری را بطور متوسط ۷۶ درصد فرض کنیم تعداد جوجه ها تولیدی ما برابر خواهد بود با:

تخم مرغ قابل جوجه کشی × درصد قدرت جوجه در آوری = تعداد جوجه تولیدی

۳۰۰۰ = ۳۹۶۳× ۷۶٪ = تعدادجوجهتولیدی

حالاگرمیزان تلفات ازسنیکروزگیتاپایان دوره پرورش۳ ماهگی برابر ۵ درصد باشد (ماندگاری برابر ۹۵ درصد)، تعداد نیمچه تولیدی در طول یک سال (چهار دوره پرورش) برابر خواهد بود:

تعداد جوجه تولیدی × قدرت ماندگاری = تعداد نیمچه تولید شده

۲۸۵۰ = ۳۰۰۰ ×۹۵/۰= تعداد نیمچه تولید شده

كل تخم مرغ سالم سالیانه را قبلاً۳۹۶۳۴ عدد محاسبه نمودیم و ۱۰ درصد تخم مرغ های سالم برای تولید جوجه (۳۹۶۳ تخم مرغ) مورد استفاده قرار می گیرد، لذا كل تخم مرغ سالم قابل فروش برابر ۳۵۶۷۱ خواهد بود.

برآورد میزان تولید گوشت

اگر قدرت ماندگاری گله مولد را ۸۵ درصد تا پایان یکسال و میانگین وزن زنده در پایان یکسال تولید را ۵۵۰/۱ کیلو گرم فرض نمائیم، میزان گوشت تولیدی برابر خواهد بود با:

تعداد مولد (قطعه) × ماندگاری (٪) × وزن زنده (کیلوگرم) = میزان گوشت تولیدی

۴۶۱=۳۵۰×۸۵%×۵۵/۱ = میزان گوشت تولیدی (کیلو گرم)

محاسبه کود تولیدی

یک راهنما برای محاسبه میزان کود تولیدی این است که مرغ به ازای میزان خوراک مصرفی، کود تازه تولید می­کند. یعنی مرغی که روزانه ۱۱۵ گرم خوراک مصرف کند، روزانه ۱۱۵ گرم كود تازه تولید می گردد که این کود به دلیل رطوبت بالا قابلیت بارگیری و فروش ندارد و لازم است میزان رطوبت آن کاهش و کود حالت خشک بگیرد. لذا برای محاسبه میزان کود خشک تولیدی باید میزان کود تازه تولیدی را در ۳۰ درصد ضرب نمائیم. پس به ازای ۳۰ درصد خوراکی تقریباً خشک را داریم.

۳۰%×کل خوراکی مصرفی (کیلوگرم) = کود خشک تولید شده (کیلوگرم)

۴۷۲۳ = ٪۳۰ × ۱۵۷۴۵ =کود خشک تولید شده (کیلوگرم)

                                                                   جدول ۶ – میزان تولید و درآمد سالیانه

ردیف شرح واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع (میلیون ریال)
۱ تعداد نیمچه تولیدی سالیانه قطعه ۲۸۵۰ ۷۵۰۰ ۳۷/۲۱
۲ گوشت تولیدی سالیانه کیلوگرم ۴۶۵ ۸۵۰۰ ۹۵/۳
۳ کل تخم مرغ قابل فروش تولیدی سالانه عدد ۳۵۶۷۱ ۲۵۰ ۹۲/۸
۴ کل کود خشک تولیدی سالانه کیلوگرم ۴۷۲۳ ۱۵۰ ۷/۰
جمع کل ۹۵/۳۴

میزان استهلاک طرح پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

میزان استهلاک ساختمان و تجهیزات در جدول شماره ۷  نشان داده شده است.

                                                                   جدول شماره ۷- هزینه استهلاک

ردیف شرح نوع هزینه ارزش (میلیون تومان) نرخ استهلاک هزینه (میلیون تومان)
۱ ساختمان ۷۵/۲۳ ۷ ۶۶/۱
۲ تجهیزات ۶۲/۴ ۱۰ ۴۶/۰
جمع کل ۱۲/۲

نرخ استهلاک ساختمان و تجهیزات به ترتیب ۷ و ۱۰ درصد ارزش کل ساختمان و تجهیزات منظور شده است.

 هزینه تعمیر و نگهداری پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

طی روند تولید ممکن است جایگاه های پرورش و یا تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری پیدا کنند که باید این هزینه به عنوان یکی از هزینه های تولید منظور شود. نرخ تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات به ترتیب ۲ و ۵ درصد منظور شده است.

                                                         جدول شماره  ۸- هزینه تعمیر و نگهداری

ردیف شرح نوع هزینه ارزش (میلیون تومان) نرخ تعمیر و نگهداری (%) هزینه (میلیون تومان)
۱ ساختمان ۷۵/۲۳ ۲ ۴۷/۰
۲ تجهیزات ۶۲/۴ ۵ ۲۳/۰
جمع کل ۷/۰

بررسی شاخص های مالی پرورش مرغ های مولد و نیمچهها

خلاصه جداول بالا در جدول شماره ۹ به نام شاخص های مالی طرح عنوان شده است. در این جدول سرمایه ثابت (جایگاه، تجهیزات و خرید مولد) سرمایه در گردش (خرید مواد اولیه و هزینه تعمیر و نگهداری)، کل سرمایه گذاری طرح که مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش می باشد. درآمد نقدی طرح از تفاضل این درآمد فروش از مواد اوليه مورد نیاز و هزینه تعمیر و نگهداری برای تولید بدست می آید. با تفاضل هزینه استهلاک از درآمد نقدی، سود خالص طرح محاسبه می گردد.

دوره بازگشت سرمایه آخرین مورد شاخص های مالی طرح محسوب می شود که از تقسیم کل سرمایه گذاری طرح بر درآمد نقدی بدست می آید.

                                               جدول  شماره ۹ شاخص های مالی طرح

ردیف شرح مقدار واحد
۱ سرمایه ثابت ۹۹/۳۰ میلیون تومان
۲ سرمایه در گردش ۵/۲۲ میلیون تومان
۳ کل سرمایه گذاری طرح ۵/۵۳ میلیون تومان
۴ درآمد فروش ۹۵/۳۴ میلیون تومان
۵ درآمد نقدی ۴۷/۱۲ میلیون تومان
۶ سود خالص ۳۵/۱۰ میلیون تومان
۷ دوره بازگشت سرمایه ۳/۴ سال

سرمایه گذاری مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح در جدول شماره ۱۰ منظور شده است. برای شروع و راه اندازی طرح در درجه اول سرمایه ثابت بطور صددرصد برای ساخت جایگاه و خرید تجهیزات مورد نیاز است اما برای استارت کار حدود  سرمایه در گردش کل طرح کفایت می کند و طی روند تولید و با فروش تولیدات سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری فراهم می گردد.

             جدول شماره ۱۰- سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

ردیف شرح جمع هزینه (میلیون تومان)
۱ سرمایه در گردش ۷۵/۳
۲ سرمایه ثابت ۹۹/۳۰
جمع کل ۷۴/۳۴

برای تکمیل طرح و راه اندازی گاهی نیاز به دریافت تسهیلات با بهره می باشیم. لذا در جدول شماره ۱۱ محاسبه کارمزد تسهیلات دریافتی ذکر شده است. میزان سودسالیانه تسهیلات و مبلغ اقساط سالیانه با توجه به نرخ سود و مدت بازپرداخت محاسبه می گردد. بالطبع هر چه مدت بازپرداخت طولانی تر و نرخ سود بالاتر باشد، میزان سود سالیانه و میزان اقساط پرداختی هم بیشتر خواهد بود. مبلغ اقساط با میزان سود سالیانه طرح را می­توان با کمک نرم افزار اکسل (Excel)محاسبه نمود.

در قسمت نوار ابزار نرم افزار اکسل قسمت Home را انتخاب و روی گزینه  کلیک و گزینه More Function را انتخاب سپس پنجره جدیدی باز شده و گزینه PMT را انتخاب و گزینه OK را کلیک می نمائیم تا پنجره ای به شکل زیر باز شود.

در پنجره اول (Rate)میزان سود ماهیانه را بصورت درصد وارد می نمائیم. بطور مثال  اگر میزان نرخ سود تسهیلات ما ۱۲ درصد باشد. در پنجره اول ۰۱/۰ (ماهیانه و بصورت درصد) را وارد می نمائیم. در پنجره دوم (Nper)مدت بازپرداخت تسهیلات را بصورت ماهیانه وارد می نمائیم. بعنوان مثال اگر مدت بازپرداخت ۵ ساله است، بصورت ماهیانه یعنی عدد ۶۰ را در پنجره دوم وارد می کنیم. در پنجره سوم (Pv) میزان تسهیلات دریافتی را وارد می کنیم و دو پنجره بعدی را خالی نگه می داریم و با انتخاب OK ، میزان مبلغ اقساط تسهیلات بصورت ماهیانه مشخص می شود.

کل سود تسهیلات از تفاضل مجموع اقساط پرداختی از میزان اصل تسهیلات بدست می آید:

مبلغ اقساط سالیانه × تعداد اقساط سالیانه = مجموع اقساط پرداختی (تومان)

۴۰۰۳۹۹۸۰= ۸۰۰۷۹۹۶× ۵= مجموع اقساط پرداختی (تومان)

۱۰۰۳۹۹۸۰= اصل تسهیلات – مجموع اقساط پرداختی = کل سود تسهیلات (تومان)

از تقسیم کل سود تسهیلات به تعداد سال بازپرداخت تسهیلات، میزان سود سالانه تسهیلات بدست می آید.

                      جدول شماره  ۱۱- محاسبه کارمزد تسهیلات دریافتی

ردیف شرح مقدار واحد
۱ اصل تسهیلات ۳۰ میلیون تومان
۲ مبلغ اقساط سالانه ۸ میلیون تومان
۳ نرخ سود سالانه ۱۲% درصد
۴ طول دوره بازپرداخت ۶۰ ماه
۵ تعداد اقساط سالانه ۵ سال
۶ کل سود تسهیلات ۱۰ میلیون تومان
۷ سود سالانه تسهیلات ۲ میلیون تومان

حتی اگر ما با هزینه شخصی و بدون استفاده از تسهیلات اقدام به تکمیل و راه اندازی طرح نمائیم، برای بررسی توجیه سرمایه گذاری لازم است میزان پول سرمایه گذاری شده را به عنوان تسهیلاتی با نرخ سود متعارف مدنظر قرار گیرد و بررسی شود که مدت و چگونگی برگشت سرمایه گذاری انجام گرفته به چه صورت انجام می گیرد.

بررسی عملکرد ۵ ساله طرح پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

جدول عملکرد ۵ ساله طرح در حقیقت ماحصل داده های جداول قبلی است و می توان با استفاده از این جدول میزان درآمد نقدی تجمعی طی ۵ سال تولید را مشاهده نمود. هزینه تولید مجموع هزینه مواد اولیه، استهلاک، تعمیر و نگهداری و بهره است. اگر از سود خالص میزان تسهیلات را کسر کنیم، سود خالص ویژه بدست می آید. درآمد نقدی در حقیقت از مجموع سود خالص ویژه با استهلاک و بهره سالیانه بدست می آید.

                                        جدول شماره ۱۲- جدول گردش کار ۵ ساله واحد (ارقام به میلیون ریال)

ردیف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
۱ ظرفیت تولید ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰
۲ هزینه تولید ۶/۲۶ ۶/۲۶ ۶/۲۶ ۶/۲۶ ۶/۲۶
۳ درآمد فروش ۹۵/۳۴ ۹۵/۳۴ ۹۵/۳۴ ۹۵/۳۴ ۹۵/۳۴
۴ سود خالص ۳۵/۱۰ ۳۵/۱۰ ۳۵/۱۰ ۳۵/۱۰ ۳۵/۱۰
۵ تسهیلات با بهره ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
۶ سود خالص ویژه ۳۵/۲ ۳۵/۲ ۳۵/۲ ۳۵/۲ ۳۵/۲
۷ هزینه استهلاک ۱۲/۲ ۱۲/۲ ۱۲/۲ ۱۲/۲ ۱۲/۲
۸ بهره ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۹ درآمد نقدی ۱۷/۱۳ ۱۷/۱۳ ۱۷/۱۳ ۱۷/۱۳ ۱۷/۱۳
۱۰ درآمد نقدی ۱۷/۱۳ ۴/۲۷ ۵۷/۴۰ ۷۴/۵۳ ۹۱/۶۶

گردش کار ۵ ساله طرح بیانگر سوددهی طرح می باشد. چون طرح بصورت روستایی اجرا می شود، خیلی از هزینه­ های برآورد شده در این طرح را می توان با هزینه پایین تری انجام داد و عملاً می توان سوددهی بیشتری را انتظار داشت.

۲- توجیه اقتصادی پرورش نیمچه بومی به ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه

هدف توجیه اقتصادی طرح پرورش جوجه بومی به منظور تولید نیمچه ۳ ماهه است که در طول سال سه بار جوجه ریزی و پرورش انجام می شود. در این مبحث با جزئیاتساختمان و تاسیسات مورد نیاز در پرورش جوجه بومی در شرایط صنعتی و همچنین هزینه ها، درآمدها و گردش مالی طرح بصورت گام به گام آشنا می شویم.

 زمین و ساختمان های مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

ساخت جایگاه و انبار مواد اولیه با استفاده از سوله یا خرپا بصورت شناژ با کف بتونی صورت می گیرد. سالن پرورش علاوه بر شناژ و کف بتونی باید در برابر دمای محیط عایق (ایزوله) ساخته شود. برای هر ۱۶ قطعه جوجه بومی نیاز به یک متر مربع سالن پرورش می باشیم. هزینه زمین و ساختمان در جدول شماره ۱۳ نشان داده شده است. برای اجرای طرح دو سالن به ابعاد ۵۲×۱۲ با تهویه تونلی در نظر گرفته شده است.

                                                            جدول شماره ۱۳- هزینه زمین و ساختمان

ردیف نوع هزینه واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع کل (میلیون تومان)
۱ زمین مترمربع ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴
۲ ساخت سالن ایزوله با کف بتونی مترمربع ۱۲۵۰ ۴۵۰۰۰۰ ۵/۵۶۲
۳ انبار مواد اولیه و تهیه خوراک مترمربع ۸۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰
۴ محوطه سازی مترمربع ۳۵۰ ۱۵۰۰ ۵۲۵/۰
۵ ساختمان رفاهی مترمربع ۵۵ ۶۰۰۰۰۰ ۳۳
پیش بینی نشده (۵ درصد) ۰۱۳/۳۲
جمع کل ۲۶۳/۶۷۲

تأسیسات مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

تأسیسات مورد نیاز طرح توجیهی پرورش مرغ بومی در جدول شماره ۱۴ نشان داده شده است. مهمترین این تأسیسات عبارتند از:

سیستم دانخوری اتوماتیک

برای سیستم دانخوری می توان از سیستم زنجیری ۴ خطه و یا سیستم بشقابی ۳ خطه استفاده نمود. با توجه به معایب دانخوری زنجیری (انتخاب دان توسط مرغها در ابتدای زنجیر)، ما در این طرح توجیهی سیستم دانخوری بشقابی با ظرفیت مخزن ۱۰۰ کیلو گرم با ۲۲۵ بشقاب (هربشقاب برای ۴۵ تا ۵۰ پرنده) منظور نموده ایم.

 

سیستم آبخوری خودکار

سیستم آبخوری بصورت سیستم نیپل ۴ خطه با فنجان دو پایه می باشد که فاصله نیپل ها از هم ۲۵ سانتیمتر می باشد یعنی در هر سالن ۸۰۰ نیپل موجود است و هر نیپل برای ۱۰ تا ۱۵ پرنده کفایت می کند. سیستم آبخوری مجهز به فشار شکن و فیلتر میباشد.

سیستم تهویه

سیستم تهویه از نوع طولی می باشد، برای هر سالن ۳ هواکش به ابعاد ۱۴۰ در ۱۴۰ سانتیمتر با قدرت جابجایی ۴۲۰۰۰ متر مکعب هوا در ساعت در نظر گرفته ایم (طرز محاسبه تعداد هواکش در بخش جایگاه تشریح شده است) که کلاًبه ۶ هواکش با مشخصات فوق به همراه نصب تابلوی مخصوص نیاز داریم.

سیستم گرم کننده

برای سیستم گرم کننده می توان از بخاری های موشکی (جت هیتر) استفاده نمود. معمولاً برای هر ۲۰۰ متر مربع یک هیتر کفایت می کند که می توان ۳ تا ۴ هیتر برای دو سالن در نظر گرفت.

 

                     جدول شماره ۱۴- هزینه تأسیسات

ردیف نوع هزینه هزینه (میلیون تومان)
۱ سیستم آبخوری و دانخوری ۵۰
۲ انشعاب و نصب تابلو برق ۲۵
۳ آبرسانی و تانک ذخیره آب ۱۵
۴ سیستم تهویه ۱۰
۵ سیستم گرم کننده ۵/۷
۶ سیستم برق اضطراری ۱۵
۷ سیستم اطفای حریق ۱
۸ پیش بینی شده (۵ درصد) ۱۷۵/۶
جمع کل ۶۷۵/۱۲۹

 تجهیزات مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

مهمترین تجهیزات مورد نیاز در جدول ۱۵ نشان داده شده است. می توان از آسیاب و میکسر با ظرفیت ۲ یا ۳ تنی استفاده نمود و برای شستشو و یا ضدعفونی سالن باید یک موتور و پمپ قوی به همراه ۵۰ متر شیلنگ فشار قوی در نظر گرفت.

                                                                   جدول شماره ۱۵ – هزینه تجهیزات

ردیف نوع هزینه واحد مقدار قیمت واحد (تومان) جمع کل (میلیون تومان)
۱ آسیاب و میکسر دستگاه ۱ ۷۵۰۰۰۰۰ ۵/۷
۲ موتور و پمپ شستشو دستگاه ۱ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳
۳ سمپاش دستگاه ۱ ۵۰۰۰۰۰ ۵/۰
۴ وسایل رفاهی ۵۰۰۰۰۰۰ ۵
۵ پیش بینی نشده (۵ درصد) ۸/۰
جمع کل ۸/۱۶

سرمایه ثابت مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

میزان سرمایه ثابت مورد نیاز طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به ظرفیت ۲۰۰۰۰قطعه در جدول شماره ۱۶ نشان داده شده است. سرمایه ثابت طرح از سه بخش زمین و ساختمانها ، تجهیزات و تاسیسات تشکیل می شود که بیشترین هزینه ثابت طرح را هزینه ساختمان ها تشکیل میدهند.

                               جدول شماره ۱۶- سرمایه ثابت

ردیف شرح هزینه (میلیون تومان)
۱ زمین و ساختمان ۲۶۳/۶۷۲
۲ تجهیزات ۸/۱۶
۳ تأسیسات ۶۷۵/۱۲۹
جمع کل ۷۳۸/۸۱۸

میزان مواد اولیه مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

یکی از برآوردهای مهم در طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، برآورد مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای پرورش می باشد. هدف از این طرح پرورش نیمچه تا سن سه ماهگی است و در سالمی توان ۳ دوره جوجه ریزی نمود لذا در هر سال نیاز به۶۰۰۰۰ قطعه جوجه داریم وجوجه ها از مراکز مرتبط با مراکز اصلاح نژاد مرغ بومی تهیه می گردد. برای هر قطعه تا سن ماهگی ۵/۳ کیلوگرم دان در نظر گرفته ایم.

لذا در طول سه دور پرورش نیاز به ۲۱۰ تن خوراک می­باشیم. برای برآورد هزینه واکسن می توان متوسط هزینه لازم برای یک های دولت را تا سن ۳ ماهگی را بر اساس برنامه پیشنهادی واکسیناسیون سازمان دامپزشکی کشور، برای هر قطعه برآورد گردد. برای سه ماهگی حداقل دو بار واکسن نیوکاسل (B1 و لاسوتا)، گامبرو، آنفلوآنزا، برونشیت (H52و H120) و یک نوبت واکسن دوگانه (ND+H9N2) و یک نوبت واکسن سه گانه (ND+IB+EDS) به همراه مکمل باید در نظر گرفت که برای هر قطعه ۶۰۰ تومان جمعاً برآورد هزینه واکسن نموده ایم.

                                                            جدول شماره  ۱۷ – مواد اولیه برای تولید

ردیف شرح نوع هزینه واحد مقدار بهای واحد (تومان) قیمت کل (میلیون تومان)
۱ جوجه یک روزه قطعه ۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۶۰
۲ خوراک تن ۲۱۰ ۳۰ ۲۷۳
۳ دارو و واکسیناسیون ۳۶
پیش بینی نشده (۵ درصد) ۴۵/۱۸
جمع کل ۴۵/۳۸۷

حقوق و دستمزد مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

در طرح توجیهی پرورش مرغ بومی برای یک واحد ۲۰۰۰۰ قطعه حداقل نیاز به ۳ کارگر دائمی می باشد. در این طرح حقوق و دستمزد کارگران دائمی بر اساس پایه حقوق اداره کار تنظیم شده و در جدول شماره  ۱۸ نشان داده شده است. میزان حق بیمه در این محاسبه ۲۳ درصد منظور شده است.

                                                               جدول شماره ۱۸ – حقوق و دستمزد

ردیف شرح نوع هزینه واحد مقدار حقوق ماهیانه (تومان) قیمت کل (میلیون تومان)
۱ کارگر ساده نفر ۳ ۸۵۰ ۶/۳۰
۲ حق بیمه پرسنل ۰۳۸/۷
جمع کل ۶۳/۳۷

 هزینه لازم برای تعمیر و نگهداری پرورش نیمچه بومی

تجهیزات، تأسیسات و حتی ساختمان ها در طول بهره برداری نیاز به تعمیر و نگهداری دارند که این هزینه باید برآورد گردد که نرخ تعمیر و نگهداری و چگونگی برآورد در جدول شماره ۱۹ نشان داده شده است.

                                        جدول شماره  ۱۹- هزینه تعمیر و نگهداری

ردیف شرح نوع هزینه ارزش (تومان) نرخ تعمیر و نگهداری (درصد) هزینه (میلیون تومان)
۱ ساختمان ۶۶۸۲۶۳۰۰۰ ۲ ۱۰۰۰
۲ تجهیزات ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۵ ۳۰
۳ تأسیسات ۱۲۹۶۷۵۰۰۰ ۵
جمع کل ۶۹/۲۰

 برآورد هزینه استهلاک طرح پرورش نیمچه بومی

سازه ها، تاسیسات و تجهیزات دارای عمر مفیدی می باشند و باید هزینه استهلاک آنها را محاسبه نمود. نرخ استهلاک و چگونگی برآورد در جدول شماره ۲۰ نشان داده شده است (در برآورد هزینه استهلاک تجهیزات بهتر است نرخ ۱۰٪ منظور شود).

                                 جدول شماره  ۲۰ – هزینه استهلاک

ردیف شرح نوع هزینه ارزش (تومان) نرخ استهلاک(درصد) هزینه (میلیون تومان)
۱ ساختمان ۶۶۸۲۶۳۰۰۰ ۵ ۴۱۳/۳۳
۲ تأسیسات ۱۲۹۶۷۵۰۰۰ ۱۰ ۹۶۷۵/۱۲
۳ تجهیزات ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۵ ۸۵/۰
جمع کل ۲۳/۴۷

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی

 هزینه بیمه طرح پرورش نیمچه بومی

هزینه بیمه واحد از لحاظ ساختمان و تجهیزات و مواد اولیه در جدول شماره  ۲۱ نشان داده شده است. فقط در مورد هزینه بیمه مواد اولیه، باید توجه داشت که  کل مواد اولیه هر دوره را برای هزینه بیمه در نظر بگیریم. چون در هر قیمت زمانی بیش از  کل مواد اولیه مورد نیاز در طول سال در مزرعه موجود نمی باشد.

                                      جدول شماره ۲۱- هزینه بیمه

ردیف شرح نوع هزینه ارزش (تومان) نرخ بیمه (درصد) هزینه (میلیون تومان)
۱ ساختمان ۶۶۸۲۶۳۰۰۰ ۲/۰ ۳۳۷/۱
۲ تأسیسات ۱۲۹۶۷۵۰۰۰ ۲/۰ ۲۵۹/۰
۲ تجهیزات ۳۵۰۰۰۰۰ ۲/۰ ۰۰۷/۰
مواد اولیه ۶۴۵۷۵۰۰۰ ۲/۰ ۱۲۹/۰
جمع کل ۷۴۲/۱

 برآورد مصارف تأسیساتی طرح پرورش نیمچه بومی

بیشترین مصارف تأسیساتی مربوط به مصرف گازوئیل برای تأمین گرمای مورد نیاز جوجه ها در سنین ابتدایی پرورش می باشد. مصرف گازوئیل در فصول مختلف متفاوت است و بطور میانگین برای هر قطعه ۶/۲ لیتر گازوئیل برای یک دوره ۳ ماهه منظور شده است.

                                                             جدول شماره ۲۲- مصارف تأسیساتی

ردیف شرح نوع هزینه واحد مقدار بهای واحد (تومان) قیمت کل (میلیون تومان)
۱ گازوئیل لیتر ۱۶۰۰۰۰ ۳۵۰ ۵۶
۲ برق کیلووات ۳۰ ۴
جمع کل ۶۰

 سرمایه در گردش مورد نیاز پرورش نیمچه بومی

حداقل سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه طرح توجیهی پرورش مرغ بومی ، مصارف تأسیساتی، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و تعمیرات در جدول شماره ۲۳ نشان داده شده است. برای برآورد حداقل سرمایه در گردش لازم برای ادامه فعالیت طرح برابر  هزینه کل موارد ذکر شده می باشد.

جدول شماره  ۲۳- سرمایه در گردش

ردیف شرح هزینه (میلیون تومان)
۱ مواد اولیه ۵۷۵/۶۴
۲ مصارف تأسیساتی ۱
۳ حقوق و دستمزد ۲۷۳/۶
۴ هزینه تعمیر و نگهداری ۴۵/۳
جمع کل ۲۹۸/۸۴

کل سرمایه گذاری لازم برای پرورش نیمچه بومی

برای شروع و راه اندازی طرح توجیهی پرورش مرغ بومی در درجه اول سرمایه ثابت بطور صددرصد برای ساخت جایگاه و خرید تجهیزات مورد نیاز است اما برای شروع کار حدود  سرمایه در گردش کل طرح کفایت می کند و طی روند تولید و با فروش تولیدات سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری فراهم می گردد.

جدول شماره  ۲۴ – کل سرمایه گذاری طرح

ردیف شرح هزینه (میلیون تومان)
۱ سرمایه ثابت ۷۳۸/۸۱۸
۲ سرمایه در گردش ۲۹۸/۸۴
جمع کل ۰۳۵/۹۰۳

در آمد فروش پرورش نیمچه بومی

در پرورش جوجه بومی، اصلی ترین منبع درآمد را فروش نیمچه تشکیل می دهد. برای ۱۲ هفته پرورش ما۵/۳ در مورد تلفات منظور داشته ایم. کود تولیدی بر اساس میزان خوراک مصرفی محاسبه شده است. در طول دوره ۲۱۰ تن مصرف خوراک داریم که تقریبا به همین اندازه کود تازه تولید می شود و کاهش رطوبت به میزان ۳۵ درصد، میزان کوه تولیدی حدود ۵/۷۳ تن در طول ۴ دوره پرورش می شود.

                               جدول شماره ۲۵ – در آمد فروش سالیانه

ردیف شرح مقدار قیمت واحد (تومان) جمع قیمت (میلیون تومان)
۱ درآمد فروش نیمچه ۵۷۹۰۰ قطعه ۱۳۰۰۰ ۷/۷۵۲
۲ درآمد فروش کود ۵/۷۳ تن ۱۰۰ ۳۵/۷
کل درآمد سالیانه ۰۵/۷۶۰

شاخص های مالی پرورش نیمچه بومی

خلاصه برآوردهای صورت گرفته در جداول بالا در جدولی به نام شاخص مالی شماره ۲۶ طرح خلاصه می شود که اطلاعات لازم را در خصوص شاخص های مالی و اقتصادی می تواناز این جدول برداشت نمود. در امد نقدی طرح از تفاضل درآمد فروش از مجموع هزینه خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد، مصارف تاسیساتی، تعمیر و نگهداری و بیمه طرح بدست می آید. دوره بازگشت سرمایه بعنوان یک پارامتر برای نشان دادن مزیت طرح برای انجام سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار می گیرد. مسلماً هر چه این عدد کوچکتر باشد، نشان دهنده سوددهی بیشتر طرح است که از تقسیم کل سرمایه گذاری طرح توجیهی پرورش مرغ بومی بر میزان در آمد نقدی طرح بدست می آید.

                                       جدول ۲۶ – شاخص های مالی طرح

ردیف شرح مقدار مقدار واحد
۱ سرمایه ثابت ۷۳۸/۸۱۸ ۷۳۸/۸۱۸ (میلیون تومان)
۲ سرمایه در گردش ۲۹۸/۸۴ ۲۹۸/۸۴ (میلیون تومان)
۳ کل سرمایه گذاری طرح ۰۳۵/۷۶۰ ۰۳۵/۹۰۳ (میلیون تومان)
۴ درآمد فروش ۰۵/۷۶۰ ۰۵/۷۶۰ (میلیون تومان)
۵ درآمد نقدی ۵/۲۵۲ ۵/۲۵۲ (میلیون تومان)
۶ دوره بازگشت سرمایه ۶/۳ ۶/۳ سال

 محاسبه سود و اقساط تسهیلات پرورش نیمچه بومی

ممکن است اجرای طرح توجیهی پرورش مرغ بومی با مشارکت بانک و دریافت تسهیلات صورت گیرد. همانطور که قبلاً دیدیم که اجرای طرح نیاز به سرمایه گذاری به میزان حدود ۹۰۰ میلیون تومان است که ممکن است بخشی از آن توسط بانک تأمین شود.

             جدول شماره ۲۷ – محاسبه کارمزد تسهیلات دریافتی

ردیف شرح مقدار واحد
۱ اصل تسهیلات ۶۵۰ (میلیون تومان)
۲ مبلغ اقساط سالانه ۶۸۸/۱۳۷ (میلیون تومان)
۳ نرخ سود سالانه ۱۲% درصد
۴ طول دوره بازپرداخت ۸۴ ماه
۵ تعداد اقساط سالانه ۷ سال
۶ کل سود تسهیلات ۳۸۵/۳۱۴ (میلیون تومان)
۷ سود سالانه تسهیلات ۹۱۲۲۰۰/۴۴ (میلیون تومان)

در این طرح فرض شده که مجری طرح ۲۵% کل سرمایه طرح و بانک حدود ۷۵% تسهیلات لازم برای اجرای طرح را تأمین نمایند.

در جدول شماره ۲۸- برآورد هزینه تولید طرح پرورش نیمچه بومی بصورت صنعتی نشان داده شده است.

 ۲۸ – محاسبه هزینه تولید طرح پرورش نیمچه بومی

ردیف شرح هزینه (میلیون تومان)
۱ مواد اولیه ۴۵/۳۸۷
۲ مصارف تأسیساتی ۶۰
۳ حقوق و دستمزد ۶۳/۳۷
۴ هزینه تعمیر و نگهداری ۶۹/۲۰
۵ هزینه استهلاک ۲۳/۴۷
۶ هزینه بیمه ۷۴۲/۱
۷ هزینه بهره ۸۳/۴۴
جمع کل ۵۹/۵۹۹

 گردش کار ۷ ساله طرح پرورش نیمچه بومی

در طرح توجیهی پرورش مرغ بومی سود خالص از تفریق درآمد نقدی طرح از هزینه استهلاک بدست می آید. همچنین اگر از سود خالص میزان تسهیلات به همراه بهره را کسر کنیم، سود خالص ویژه بدست می آید.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 5]

ترجمه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *