0

چگونگی توزیع و تعیین تعداد لامپها و نصب سیستم روشنایی مرغداری

به دلیل ضرورت توزیع یکنواخت نور، می بایست از انتخاب لامپهای با قدرت بیش از ۶۰ وات خودداری شود. تعداد لامپ موردنیاز سالن بایستی براساس حداکثر شدت نور موردنیاز در ابتدای دوره (lux20) تعیین شود و در روزهای بعد، یا توسط دیمر از روشنایی لامپ ها کاسته می شود یا لامپ های اضافه حذف می شوند.در این بخش با چگونگی توزیع و تعیین تعداد لامپها و نصب سیستم روشنایی مرغداری بیشتر آشنا می شوید.

چگونگی توزیع و تعیین تعداد لامپها و نصب سیستم روشنایی مرغداری :

روش های مختلفی برای مشخص کردن تعداد لامپها در  ۱ سالن وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است. می توان پس از محاسبه مساحت سالن بر حسب متر مربع، حداکثر شدت نور موردنیاز در طول ۱ دوره پرورش را برحسب لوکس، برای کل مساحت سالن تعیین نمود. سپس با تقریب ۵ لوکس = 1 وات، برای سیستم روشنایی متداول، مقدار كل وات را تعیین و با تقسیم آن به قدرت لامپ موردنظر (۶۰ وات) تعداد لامپ موردنیاز را به دست آورد. فرمول دیگری که براساس آن می توان به طور تقریب، تعداد لامپ لازم برای ۱ سالن پرورش جوجه های گوشتی را محاسبه نمود، میزان ۷۵ وات به ازاء هر ۲۰ مترمربع فضا سالن را پیشنهاد میدهد. این میزان در صورتی است که لامپها در ارتفاع ۲ متر از سطح جوجه نصب شده باشند.

پس از مشخص کردن تعداد لامپها موردنیاز میتوان بسته به عرض سالن و قدرت لامپ های انتخابی آنها را در ۲، ۳ یا ۴ ردیف نصب نمود. برای محاسبه فاصله بین لامپ ها، کافی است تعداد آنها بر تعداد ردیف های لامپ تقسیم شود. بدین ترتیب، تعداد لامپ موجود در هر ردیف به دست می آید. سپس طول سالن نیز به عدد حاصل تقسیم و فاصله بین آنها مشخص می گردد.
ارتفاع لامپ های دارای یک انعکاس دهنده خوب، کمی بیش از ۲ متر در گرفته می شود. در صورت عدم حضور انعکاس دهنده مناسب بایستی از ارتفاع لامپ ها کاسته شود. توصیه شده است که فاصله لامپ ها از دیوار جانبی، نصف فاصله لامپ ها از یکدیگر تعیین گردد.

برخی پیشنهادات کاربردی در رابطه با چگونگی توزیع و تعیین تعداد لامپها و نصب سیستم روشنایی مرغداری:
۱- یکی از نکات مهمی که باید در اجرای برنامه خاموشی مورد توجه قرار گیرد توجه به آب، غذا، مکان پرورش و همچنین ظرفیت مکان پرورش پرندگان می باشد که در هیچ کدام از موارد ذکر شده نباید محدودیت وجود داشته باشد.
۲- صرف نظر از مسئله تهیه غذای کافی جهت تغذیه جوجه ها افزایش تعداد دانخوری قبل از مسئله تغذیه غذا باید مورد توجه قرار گیرد همچنین تعداد آبخوری های موجود در سالن نیز باید در طول اجرای برنامه محدودیت نوردهی افزایش یابد در صورت فراهم نشدن این مسئله باید شدت نور ومدت خاموشی کاهش یابد.
٣- نکته قابل توجه در اجرای برنامه نوردهی و توسعه دوره خاموشی افزایش فعالیت جوجه ها می باشد این مسئله باعث ایجاد یکسری مشکلات می شود که با جلوگیری از ایجاد ازدحام وتجمع زیاد جوجه ها همچنین افزایش ظرفیت پرورش و تأمین آب و غذا به طور کافی این مشکلات مرتفع خواهند شد چراکه هنگام روشن شدن چراغ ها پس از طی دوره تاریکی، مرغ ها و خروس ها شروع به فعالیت زیاد جهت خوردن و آشامیدن می نمایند که در صورت وجود فضای کافی و آب و دان کافی از ایجاد گرد و غبار و سرو صدا و ازدحام جوجه ها بر روی هم جلوگیری به عمل می آید.
۴- شدت نور از سن ۷ تا ۱۴ روزگی بهتر است بین ۲۰ تا ۳۰ لوکس حفظ شود پس از آن باید با توجه به رفتار پرنده به ۱۰ لوکس کاهش یابد سپس باید یک افزایش مجدد به ۲۰ تا ۳۰ لوکس داشته باشیم .
۵- آسان ترین راه جهت کاهش شدت نور در سالن استفاده از دیمر و یا تعویض حباب چراغ ها متناسب با سن پرندگان می باشد.
6- جوجه های ماده عموماً باید در معرض کاهش وزن کمتری قرار کند چراکه ظرفیتشان جهت جبران رشد کمتر از جوجه خروس ها می باشد بنابراین در صورت امکان باید جوجه خروس ها و جوجه مرغ ها را جدا از هم نگهداری نمود و برای جوجه مرغ ها از برنامه هایی که مدت تاریکی کمتری دارند استفاده کرد.
۷- حباب های لامپ ها باید همیشه تمیز نگهداشته شوند وجود گرد وغبار بیش از حد لامپ می تواند تا ۷۰ درصد از شدت و تاثیر نور بکاهد لامپ ها باید مرتباً کنترل شده و لامپ های سوخته باید مرتباً تعویض شوند معمولاً لامپ ها در دو ردیف به فاصله حدود 5/3 متر از یکدیگر و در ارتفاع 5/2- 5/2 متر از کف نصب می-گردد.

چگونگی توزیع و تعیین تعداد لامپها و نصب سیستم روشنایی مرغداری
۸- وجود نور بیش از حد سبب تحریک وعصبی شدن پرنده ها شده و آنها شروع به نوک زدن به یکدیگر (عارضه کانیبالیسم می-نمایند از سوی دیگر اگر شدت نور کمتر از حد لازم یعنی 5/0 فوت کندل باشد مرغ های گوشتی جهت یافتن آب و غذا دچار اشکال خواهند شد یکنواختی گله برهم خورده و وزن بدن کمتر از حد انتظار خواهد شد.
۹- مدت شدت نور و محل نور در هر سالن پرورش مرغ گوشتی می تواند اثر مستقیم روی عملکرد و بازدهی نهایی داشته باشد شدت نور، طول مدت روشنایی و کیفیت نور، همگی بر روی رشد جوجه تأثیر می گذارند کیفیت نور لامپ های مورد استفاده نیز خیلی مهم است مقدار و شدت نور مورد استفاده معمولاً بستگی به سن پرنده و نوع برنامه نوری انتخاب شده دارد به طور کلی حفظ و نگهداری شدت نور به میزان حداقل 5/0 فوت کندل یا ۵ لوکس و ۱ فوت کندل یا ۱۰ لوکس در سطح بدن مرغ در بیشتر اوقات اهمیت زیادی دارد البته به استثنا چند روز اول که جوجه برای پیدا کردن راحت آب و دان به نور بیشتری نیاز دارد اگر از واحد وات استفاه شود برای هر متر مربع 1- 75/0 وات نور نیاز می باشد.
۱۰- اینکه از یک برنامه نوری بهترین نتیجه حاصل شود و مشخص کردن تعداد لامپها باید زمینه های عملی آن به طور کامل بررسی گردد یک مرغدار باید آزمایش های مختلف را در مزرعه خود انجام دهد و برنامه ای را انتخاب نماید که نیازهای او را برطرف می کند باید به خاطر داشت که استفاده از یک برنامه نوری که در برخی مرغداری ها نتایج خوبی داشته ممکن است در مرغداری های دیگر بهترین نتیجه را به همراه نداشته باشد.
۱۱- در سالن هایی که ۲ طرف آنها باز می باشد بهتر است دوره تاریکی را در روز طوری تنظیم نمائی ام که تابش نور به درون سالن به صورت مستقیم نباشد و دوره روشنایی را در زمانی تنظیم نمایی ام که نور به درون سالن تابش نماید.
۱۲- جهت اجرای صحیح برنامه های نوردهی متناوب در سالن وبدست آوردن نتیجه مطلوب ثبت اطلاعات مدیریتی به ترتیب زیر یک اصل لازم می باشد:
الف – وزن بدن حداقل وزن هفته ای، ترجیحاً وزن روزانه .
ب- تلفات / کشتار: ثبت تلفات روزانه و کشتار ناشی از جوجه های با مشکل حرکتی، آسیت و سندرم مرگ ناگهانی.
ج – تعداد پرندگان: روزانه یا حداقل هفتگی
د- مصرف دان: روزانه یا هفتگی
پ – فهرست دان، کل دان مصرفی روزانه و غذای مصرفی روزانه درهر وعده
ت – آب مصرفی: روزانه
ح – مدت روزانه زمان و طول روز طبیعی
۱۳- با توجه به شرایط سالن های مرغداری پرورش مرغ گوشتی در ایران و در نظر گرفتن امکانات موجود بهترین نوع سیستم خاموشی در سالن های موجود اجرای برنامه های نوردهی متناوب می باشد.
۱۴- توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اجرای برنامه های نوردهی متناوب باید توصیه های نژادهای مختلف آر نیز لحاظ نمود تا بهترین بهره وری با توجه به خصوصیات نژادی هر گله از اجرای این برنامه ها حاصل گردد.

این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 5 امتیاز از مجموع: 3.2]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج