0

آشنایی با مشکلات جوجه کشی طیور در مزرعه

مشکلات جوجه کشی طیور

یکی از مشکلات جوجه کشی طیور  این است که چرا تخم ها با موفقیت هچ پیدا نمی کنند خیلی زیاد و متغیر است و شامل عیبوب مادرزادی ، ناباروری ، بیماری های ارثی ، کمبودهای ویتامین های مورد نیاز ، بهداشت غیرکافی و غیره می باشد در ادامه تمامی این مشکلات رابررسی میکنیم

مشکلات جوجه کشی طیور در مزرعه ها

۱) عيوب مادرزادی- یکی از مشکلات جوجه کشی طیور  عیوب مادرزادی می باشد این عیوب به نظر می رسند در موقعی ظاهر می شوند که خروس و یا مرغ در ارتباط خیلی نزدیک با هم باشند و تخم کشی ذاتی و از هم تیرهها باشد(INBRED)، تصور کنید که این مسئله موردی باشد اگر تعدادی از جوجه ها معیوب و بدشکل باشند. بدشکل باشند.

بعضی از پرندگان ممکن است ژنهای کشنده را با خود حمل نمایند. این پرندگان به طور نرمال غالب در آن چیزی هستند که ظاهر نمی سازند مگر این که هر دو والدین پرندگان ژن کشنده را حمل نمایند. بعضی از مثال ها شامل گردن کج (CROOKED)، پاهای کوتوله (DWARF LIMBS)و فقدان بالها (LACK OF WINGS)است.

۲)ناباروری (INFERTILITY)- یکی دیگر از یکی از مشکلات جوجه کشی طیور  ناباروری است این مسئله عموما به علت این است که یکی از والدین یا هر دو آنها پیر هستند و یا مریض و یا خیلی چاق با بیش از حد تولیدمثل کرده اند، این وضع اخیرالذکر خیلی عادی در بعضی از سوشهای شواست که تأكید خیلی زیادی روی تولید مثل برای ظاهرشان می شود تا قدرتشان. تخم های غیربارور را می توان در ۷ روز اول دوره انکوباسیون به وسیله نور دادن مشخص کرد. آن وقت این قبیل تخم ها را میتوان ازانکوباتور خارج ساخت به نحوی که منبعی از آلودگی را تولید ننمایند.

۳) بیماری های ارثی (INFIERITED DISEASES)این قبیل بیماری ها ممکن است والدین را مبتلا نسازند اما می توانند بخوبی برای جوجه ها کشنده باشند. هرکسی که در تجارت فروش پرنده ها با تخم های بارور است حقیقتاً بایستی تست خونی تولید مثل کنندگان را به وسیله دامپزشک طیور به منظور اطمینان از این که عاری از بیماریهای ارثی هستند مثل تیفوئید ماکیان اجرا نماید زیرا این بیماری می تواند از طریق تخم انتقال پیدا کند. مرغها همچنین بایستی آزمایش شوند تا اطمینان حاصل شود که عاری از سالمونلا می باشند.

۴) کمبودهای ویتامینی و مواد معدنی(VITAMIN AND MINERAL DEFICIENCIES)در والدین – جیره غذایی می تواند کمبود را در جوجه ها سبب شودو این یکی مشکلات جوجه کشی طیور می باشد.

۵) دست زدن خشن (ROUGH HANDLING)– رفرانس هائی در مورد نیاز درمان تخم ها به طور آرام در تمام مراحل نگهداری وجود دارد.

۶) بهداشت غیرکافي (INADEQUATE HYGIENE)عدم مشاهده روش های عملی بهداشتی مثل غوطه ور ساختن تخم ها در ماده سالمساز قبل از انکوباسیون و اطمینان در این مسئله که انکوباتور تمیز است به مقدار زیادی شانسهای آلودگی را افزایش می دهد.

۷) کارهای انکوباسیون ضعيف (POOR INCUBATION PRACTICE)رفرانس هائی در مورد اهمیت بکار انداختن صحیح انکوباتور وجود دارد. تست کردن انکوباتور قبل از استفده از آن، چک کردن درجه حرارت و تهویه و رطوبت، برگرداندن منظم تخم و نور دادن یا وزن کردن تخم ها در این رابطه می باشند.

۸) کار ضعیف دستگاه مادر (POOR BROODER PRACTICE)موفقیت بالاتر زیاد به وسیله تدارک وضعیت های حفاظت شده صحيح، گرمای کافی و تهویه کافی، غذای کافی و آب کافی و حمایت واکسیناسیون جوجه ها در مقابل بیماری ها در این رابطه اهمیت زیادی دارند.

بعضی از مشکلات اختصاصی که ممکن است با آنها روبرو شویم ذیلاً مورد مطالعه قرار میگیرند.

تخم های روشن بدون تكامل

تخمها غیربارور بوده اند – نر یا ماده ( یا هر دو) غیربارور هستند مریض یا خیلی پیر می باشند و یا به طور غیرکافی تغذیه شدهاند (همچنین ممکن است غذای زیادی مصرفکرده و چاق شده باشند). پرنده نر ممکن است از استرس محیطی رنج برده باشد و یا ماده های زیادی داشته باشد و یا رقابت زیادی داشته باشد که به نزاع منجر شده باشد. صدمه انجماد وارده به تاج می تواند پرنده نر را مبتلا سازد. تدارک راحتی کافی، وضعیت و جیره غذائی خوب، استفاده از گله خوب و نسبت های جفت گیری را مشاهده کردن در رفع این اختلال می تواند مفید واقع شود.

تخم ها برای مدت خیلی زیادی قبل از انکوباسیون نگهداری شده اند . به طور ایده آل بیشتر از ۷ روز بعد از تخمگذاری تخم ها نباید نگهداشته شوند. تخم ها بایستی در حرارت ۱۵ تاC۱۸ و ۷۵٪ رطوبت نگهداری شوند. هرگاه بایستی برای مدت طولانی تری نگهداری شوند. درجه حرارت را بایستی به ۱۲ تاC۱۵ کاهش دهیم. هرگاه نگهداری خیلی طولانی غیر قابل اجتناب باشد. در این صورت بایستی تخم ها در POLYTHENE قرار گرفته و درجه حرارت بهC۱۰ تقلیل پیدا کند.

تخم ها صدمه دیده اند – تخم ها را بایستی مرتباً جمع آوری نمود و به آرامی به آنها دست زد.

انکوباسیون بخشی با حلقه خونی

عفونت باکتریائی مثل ESCHERICHIA COLI-درجائی که تخم سوژه صدمه، ترکها، كثافات قرار گرفته این عارضه آلودگی به وجود می آید. بایستی به طور صحیح به تخمها دست زد و روش های بهداشتی ضد عفونی انکوباتور و غوطه ور ساختن تخم با استفاده از سالمساز را دنبال نمود.

عفونت ویروسی – تخم های عاری از منابع بیماری را مورد استفاده قرار دهید و از مرغان مادری که آزمایش خون نشده اند و واکسينه نگردیده اند استفاده نکنید.

نگهداری ناصحيح – در این مورد فوقاً بحث شده است.

درجه حرارت خیلی بالا یا خیلی پائین قرار دادن تخم ها در انکوباتور – درجه حرارت اپتیممC5/37 در مرکز تخم است (درجه حرارتC۳۶ برای RATITEها). دقت ترمومتر و ترموستات را چک کنید و دستورالعمل کارخانه سازنده انکوباتور را دقیقاً مدنظر قرار دهید.

تخمهای بد

غیر بارور – در ۷ روز پس از انکوباسیون تخم ها را نور داده و آنهائی که روشن هستند از انکوباتور خارج سازید.

عفونت باکتریائی – صدمه وارده به پوسته تخم یا بهداشت غیرکافی در انکوباتور می تواند ورود باکتریهای ESCHERICHA COLI را اجازه دهد. این مسئله غالباً همراه با بوی مشمزکننده است.

جوجه های بزرگ و یا با بدن نرم

بیماری جوجه خمیری (MUSHY CHICK DISEASE)که به اسم عفونت کیسه زرده یا ورم ناف (OMPHALITIS)نیز خوانده می شود. این بیماری به وسیله ورود باکتریهای ESCHERICHIA COLI شکل می گیرد. مرگ معمولاً در پوسته به وقوع می پیوندد اما می تواند کمی بعد از هچ شدن نیز به وقوع بپیوندد. شکم در این حالت غالباً گشاد شده است و این مسئله به علت این است که کیسه زرده کاملا جذب نشده است. ناحیه ناف ممکن است تغییر رنگ دهد و در موارد شدید بوی مشمئزکننده ای به مشام می رسد. هیچ چیزی وجود ندارد که در مورد آن بتوان انجام داد اما می توان این عارضه را به وسیله دست زدن صحیح به تخم، ضدعفونی انکوباتور و غوطه ور ساختن تخم در ماده سالمساز پیشگیری نمود.

جنین های مرده کشیده شده به یک طرف

تخم ها برگردانده نشده اند حداقل 5 بار در روز تخم ها بایستی برگردانده شوند و باید اطمینان حاصل کرد که تخم ها جای کافی دارند. و به طور صحیح تغییر وضعیت داده اند. خواه روی کنارشان یا با انتهای کور آن ها روبه بالا.

مرگ زودهنگام جنین ها

درجه حرارت خیلی بالا یا خیلی پایین ترمومتر و ترموستات را چک کنید.

تهویه غیر کافی هوا دادن صحیح را تدارک دیده و قبل از شروع این مسئله را چککنید. هرگاه در ارتفاع بالا هستید هوا دادن را کمی افزایش داده و درجه حرارت را نیز کمی بالا ببرید.

برگرداندن غیر منظم – تخم ها را حداقل ۵ بار در روز برگردانید و این در صورتی است که انکوباتور به طور دستی تخم ها را بر می گرداند.

عفونت ویروسی – تخم های عاری از منابع بیماری را بکار برید تست خونی والدین را مدنظر قرار دهید.

قابلیت هچ پائین ارثی – از مادران خوب استفاده کنید.

جوجه ها زود هچ پیدا میکنند

این جوجه ها غالباً خون روی ناف دارند.

درجه حرارت خیلی بالا است – ترمومتر و ترموستات را چک کنید.

درجه حرارت را بهC3۷ برای PIPPING و هچ شدن تقلیل دهید (درجه حرارتC5/35 برای RATITEها).

تهویه را افزایش دهید.

کمی خشن – ناف التيام پیدا نکرده

درجه حرارت خیلی بالا – مثل مورد فوق.

ناف ها را درمان کنید و در دستگاه مادری جدا از بقیه جوجه های هچ قرار دهید. ممکن است این جوجه ها جان سالم بدر برند. از مشکلات آینده به وسیله بکار بردن روشهای بهداشتی و دست زدن صحیح اجتناب نمائید.

جوجه ها به طور کامل شکل گرفته اند اما در پوسته تلف شده اند.

بدشکلی منقار – از تولیدمثل هم تیره پرندگان اجداد اجتناب کنید.

اطمینان حاصل نمائید که از کلسیم و سایر مواد مغذی کافی در جیره غذایی برخوردار می باشند.

رطوبت نادرست– به میزان رطوبت را برای گونه های مناسب و مرحله انکوباسوین چک کنید.

درجه حرارت نادرست – مثل وضعیت فوق

تهویه غیرکافی – بادبزن یا سوراخ های تهویه باز را بیشتر کنترل کنید و وضع مناسب آنها را همواره چک کنید.

دير هچ شدن

یکی دیگر از مشکلات جوجه کشی طیور دیر هچ شدن است که در درجه حرارت خیلی پائین میتواند موثرباشد – درجه حرارت را به گونه ای که فوقاً بدان اشاره شد تأمین نمائید.

لکه های سرد در انکوباتور در زمان بعدی از بادبزن کمکی استفاده کنید و با درجه حرارت را با دقت بیشتری در تمام نواحی انکوباتور چک کنید و سوراخ های تهویه را تنظيم کنید و عایق بندی را نیز چک کنید.

جنینهای لکه دار شده با محتويات سلولی

بیماری ارثی – از مادران متفاوتی استفاده کنید.

رطوبت نادرست – مثل شرح فوق عمل کنید.

عفونت باکتریائی – روش های عملی دست زدن صحیح و سالمسازی تخم را دنبال کنید.

تهویه غیرکافی – مثل شرح فوق عمل کنید.

جوجه های نکرده به پوسته ناتوان برای خارج شدن از پوسته

رطوبت غیرکافی – کمی رطوبت را بیشتر کنید تا از چسبیدن جوجه به اغشيه خشک شده موفقیت لازم را به دست آورید.

جوجه های کوچک

تخم های کوچک – از تخم های با اندازه متوسط برای انکوباسیون استفاده کنید.

درجه حرارت خیلی بالا – حرارت را به طور صحیح برای انکوباسیون و مراحل هچ شدن برای تخم های اختصاصی تنظیم کنید.

والدین کم تغذیه شده با تغذیه شده به طور ضعیف – مادران را به طور مناسب انتخاب کنید.

و از جیره غذائی صحیح برای مادران با مواد مغذی اپتیمم استفاده کنید.

جوجه های اساساً معیوب

تولید مثل هم تیره – از مادران متفاوت استفاده کنید.

انتهای چماقی پرهای پائینی

کمبود ویتامین B2 در والدین – با جیره غذائی مناسب مادران را تغذیه کنید. بگذارید مادران از مرتع علوفه استفاده کنند و اگر خودتان جیره غذایی تهیه می کنید مکملی از تخم مرغ پخته تکه تکه شده عصاره گوشت (MARMITE)و قرص مخمر آسیاب شده را مورد استفاده قرار دهید.

مشکلات جوجه کشی طیور1

پنجه های برگشته

فقدان ویتامین (RIBOFLAVINE)B2– مرغان مادر را به شرح فوق تغذیه نمائید.

پاهای دور از هم قرار گرفته (SPLAYED LEGS)

ریکتز – جوجه مبتلا پاهای لاستیکی پیدا کرده و قادر به ایستادن بدون مشکل نمی باشد. استخوان سینه غالباً پیچ خورده است، منقار نیز ممکن است قابل انعطاف باشد به نحوی که مرگ در پوسته ممکن است نتیجه شود چون نمی تواند برای خروج نک بزند. این عارضه به وسیله کمبود ویتامین Dدر جيره غذائی مادران اتفاق می افتد و به ناتوانی متابولیزه کردن کلسیم و فسفر می انجامد. از جیره غذائی مرغان مادر برای تغذیه استفاده کنید. بگذارید مرغان مادر در مرتع علوفه در آفتاب چرا کنند و به آنها پوسته صدف اویستر له شده بدهید و با مکمل روغن کبد كاد آنها را تغذیه نمائید.

لغزش در روی سطح نامناسب – از سینی صحیح وارد شده برای نوع خاص تخم در انکوباتور استفاده کنید. در دستگاه مادر از سطوح لغزنده اجتناب کنید مثل روزنامه صاف. از ی لایه ضخیم پوشال استفاده کنید. توصیه می­شود که RATITEها از مت های لاستیکی بردار بهره مند شوند و هر چه زودتر تحرک پیدا کنند.

اردک ها و غازها نیز نیاز فراوانی به فضا و تحرک دارند.

پاهای دور از هم قرار گرفته را می توان به وسیله استفاده از اسپلینت ها تصحیح نمود ( تا زمانی که صدمه خیلی شدید نشده است). در مورد جوجه های کوچک چسب های جور خوب عمل می کنند. می توانید آنها را با نوارچسب به هم نزدیک کنید. اطمینان حاصل نمائید که بسته بندی خیلی محکم نباشد. بعد از ۲ روز معمولاً مشکل برطرف می شود. در موارد شدید بایستی پرنده به طور بشردوستانه سریع کشته شود.

عدم توان تطابق حركات

CRAZY CHICK DISEASE -این عارضه به طور صحیح تر ENCEPHALOMALACIA خوانده می شود و به وسیله کمبود ویتامین E در جیره غذائی مادران سبب می شود. جوجه ها فقط می توانند به بالا نگاه کنند و نمی توانند به پائین نگاهی داشته باشند. مادران را از جیره غذائی صحیح مادران تغذیه نمائید و یا از عصاره جوانه گندم آنها را تغذیه نمائید.

زردی خیلی روشن

دود دادن زیاد– این مسئله مشکلی نیست که مادران کوچک احتمالاً با آن روبرو شوند چون دود دادن با فرمالدئید یک روش عملی با مقیاس کوچک نیست.

هچ های پائین عمومیت یافته

باروری پائین – نظریه های پیشین در مورد عدم باروری را مطالعه کنید.

اسیدهای آمینه پروتئینی خیلی کم در جیره غذائی مادران – یک جیره غذائی مادران به طور صحیح متعادل شده تمام مواد مغذی لازم را تدارک می بیند. دادن مکمل های تخم مرغ های خوب جوشیده شده در درمان عارضه مؤثر است. کمبود ویتامین(CYANOCOBALAMIN)B12این مسئله به تشکیل غیرکافی خون می انجامد و غالبا درجائیکه مرغان شاخدار وجود دارند ظاهر می شود. برای مثال آنهائی که اجازه داده نمی شوند تا به میزان کافی از شکار حشره خوارها استفاده کنند و از جیره غذائی مادران برای جبران کمبود استفاده نمی کنند حادث می شود. اردک های محدود شده بدون دسترسی به استخر در جائی که می توانند حشرات را بگیرند نیز ممکن است کمبود رانشان دهند، مگر این که از جیره های غذائی مناسب و صحیح استفاده کنند. برگ های سمفیتون(COMFREY)تنها منبع گیاهی ویتامین B12 هستند و می توان به طیف وسیعی از پرندگان خورانید.

فقدان ریز مغذی ها در جیره غذائی مادران – از جیره غذائی مادران با قرص های مولتی ویتامین آسیاب شده به عنوان مکمل استفاده کنید.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج