0

محدودیتهای مصرف مواد خوراکی در کنستانتره مرغ بومی (محلی)

محدودیتهای مصرف مواد خوراکی در کنستانتره مرغ بومی

هدف از این مقاله معرفی انواع محدودیتهای مصرف مواد خوراکی در کنستانتره مرغ بومی یا کنستانتره مرغ محلی می باشد که هرکدام با توجه به ارزش غدایی که دارند باید مورد توجه پرورش دهنده طیور باشند. در ادامه به بحث در این موارد خواهیم پرداخت.

محدودیتهای مصرف مواد خوراکی طیور

هیچ ماده خوراکی نمی تواند به تنهایی تمام نیاز های پرنده را تامین نماید و لازم است که از سایر مواد خوراکی در جیره، برای تامین احتياجات پرنده استفاده نمانیم. بعنوان مثال ذرت بعنوان یک ماده خوراکی خوشخوراک با انرژی بالا برای طیور محسوب میشود ولی همین ماده خوراکی به دلیل پروتئین پائین و وضعیت نامناسب اسیدهای آمینه قادر به تامین کل احتياجات پرنده نمی باشد و مستلزم افزودن سایر مواد خوراکی نیز می باشد. همچنین بعضی از مواد خوراکی به دلیل وجود بعضی از مواد ضد مغذی و یا ترکیبات نامطلوب، دارای محدودیت مصرف می باشند و باید در یک حد معینی بهجیره افزوده شوند. از طرفی بعضی از خوراکی ها نظیر کنجاله سویا و یا چربی به دلیل اهمیتی که در تأمین مواد مغذی و یا تأثیری که در جذب مواد مغذی سایر مواد خوراکی جیره دارند، وجود آنها در کنستانتره مرغ بومی ضروری است حتی با مقرون به صرفه بودن سایر مواد خوراکی، نمی توانند بطور کامل جایگزین چربی و یا کنجاله سویا بشوند لذا برای چربی و یا سویا یک حداقل مصرف ذکر می کنند. بنابراین برای تأمین احتياجات پرنده، شناخت و توجه به محدودیت های مربوط به خوراکی ها حایز اهمیت است.

میزان محدودیت های مصرف مواد خوراکی در جیره مرغ ها در با توجه به سن پرنده و نوع تولید (گوشت یا تخم مرغ) در جداول شماره 5- 3 ، 5- 4 و 5- 5 بصورت درصدجیره نشان داده شده است. میزان محدودیت مواد خوراکی مورد استفاده جوجه های بومی در سن ۴-۰ هفتگی شبیه محدودیت مصرف درجوجه های گوشتیاست.

جدول شماره 1 – محدودیت مصرف مواد خوراکی برای کنستانتره مرغ بومی و جوجه های بومی سن 4- 0 هفتگی

ماده خوراکی حداقل حداکثر علت محدودیت
ذرت 10 60 احتمال آلودگی قارچی
گلوتن ذرت 15
گندم 20- 15 چسبندگی مواد هضمی در روده
گندم + آنزیم 40
*جو 10 چسبندگی مواد هضمی در روده
جو + آنزیم 30
سورگوم (مایلو) 40- 30 وجود تانن
کنجاله سویا 10 25 پتاسیم بالا – الیگوساکاریدها
**کنجاله کلزا 5- 0 انرژی پایین – گوگرد آزاد بالا – فیبر بالا
کنجاله آفتابگردان 8- 5 لیزین پایین
سبوس گندم 8 فیبر بالا – انرژی پایین – پتاسیم بالا
یونجه خشک 5 فیبر بالا – انرژی پایین
***روغن گیاهی 1 5 امکان فساد
روغن نخل (پالم) 1 2
چربی حیوانی 0 هضم پایین – تداخل با جذب کلسیم
مخلوط چربی حیوانی 1 5 امکان فساد
ملاس 1 پتاسیم بالا
پودر ماهی 8 فرسایش سنگدان – هزینه بالا
ضایعات کشتارگاه طیور 0 انتقال آلودگی
****نان خشک 10- 0 کپک – میزان نامعلوم نمک

*به دلیل فیبر بالای جو معمولی، در این مرحله پرورش استفاده از جو بدون پوشینه به دلیل فیبر پایین تر نوصیه می شود

**در صورت استفاده از کنجاله کلزا، توصیه می شود استفاده از این کنجاله به دلیل ایجاد تداخل گوگرد آزاد کلزا با کلسیم جیره، می توان کلسیم جیره را به مقدار اندکی افزایش داد.

***در بین روغن ها، روغن گیاهی بهترین منبع محسوب می شود که با توجه به عدم توسعه کامل دستگاه گوارش جوجه ها، روغن گیاهی با قابلیت هضم بهتری نسبت به سایر منابع روغن و یا چربی مورد استفاده قرار می­گیرد.

****به دلیل احتمال آلودگی نان خشک با سموم قارچی (مایکوتوکسین ها) و نمک نامعلوم، توصیه می شود که از نان خشک در این دوره از پرورش استفاده نشود.

جدول شماره 2- محدودیت مصرف مواد خوراکی برای نیمچه های بومی سن 18- 4 هفتگی

ماده خوراکی حداقل حداکثر علت محدودیت
ذرت 20 70 احتمال آلودگی قارچی
گلوتن ذرت 20
گندم 20 چسبندگی مواد هضمی در روده
گندم + آنزیم 40
جو 20 چسبندگی مواد هضمی در روده
جو + آنزیم 40
*سورگوم (مایلو) 50 وجود تانن
کنجاله سویا 25 پتاسیم بالا – الیگوساکاریدها
**کنجاله کلزا 8- 5 انرژی پایین – گوگرد آزاد بالا – فیبر بالا
کنجاله 10 لیزین پایین
سبوس گندم 20 فیبر بالا – انرژی پایین – پتاسیم بالا
یونجه خشک 5 فیبر بالا – انرژی پایین
روغن گیاهی 1 5 امکان فساد
روغن نخل (پالم) 1 2
چربی حیوانی 2 هضم پایین – تداخل با جذب کلسیم
مخلوط چربی 1 5 امکان فساد
ملاس 1 پتاسیم بالا
پودر ماهی 8 فرسایش سنگدان – هزینه بالا
نان خشک 15- 10 کپک – میزان نامعلوم نمک

*به دلیل وجود تانن در مایلو و تداخل با پروتئین جیره، توصیه می شود مقدار پروتئین جیره بیشتر محاسبه گردد.

جدول شماره3- محدودیت مصرف خوراک برای مرغ های بومی (برحسب درصد جیره)کنستانتره مرغ محلی

ماده خوراکی حداقل حداکثر علت محدودیت
ذرت 20 60 احتمال آلودگی قارچی
*گلوتن ذرت 20
گندم 20 چسبندگی مواد هضمی در روده
گندم + آنزیم 40
جو 15 چسبندگی مواد هضمی در روده
جو + آنزیم 30
سورگوم (مایلو) 40 وجود تانن-تداخل با پروتئین جیره
کنجاله سویا 20 پتاسیم بالا – الیگوساکاریدها
**کنجاله کلزا 5- 0 ایجاد بوی ماهی در تخم مرغ
کنجاله آفتابگردان 15 لیزین پایین
سبوس گندم 10 فیبر بالا – انرژی پایین – پتاسیم بالا
یونجه خشک 5 فیبر بالا – انرژی پایین
روغن گیاهی 1 8 امکان فساد
روغن نخل (پالم) 1 5 قابلیت هضم پایین تر نسبت به روغن
چربی حیوانی 1 5 هضم پایین – تداخل با جذب کلسیم
مخلوط چربی حیوانی و گیاهی 1 7 امکان فساد
ملاس 1 پتاسیم بالا
**پودر ماهی 0 بوی نامطبوع در تخم مرغ – هزینه بالا
***ضایعات کشتارگاه طیور 2 انتقال آلودگی
نان خشک 10 کپک – میزان نامعلوم نمک

*گلوتن ذرت یکی از منابع پروتئینی مناسب در جیره کنستانتره مرغ بومی و کنستانتره مرغ محلی محسوب می گردد. این محصول حاصل جدا کردن نشاسته و سایر اجزاء از ذرت است و به شکل پودر نارنجی یا طلایی رنگ می باشد. که از نظر میزان ویتامین، مواد معدنی و پروتئین غنی بوده و قابلیت هضم بالایی داشته همچنین انرژی قابل متابولیسم آن بیشتر از ذرت است. پروتئین گلوتن ذرت دارای پروفیل اسید آمینه خوبی است، به طوری که دارای سطوح بالایی از اسیدهای آمینه ضروری بخصوص اسیدهای آمینه متیونین و سیستئین می باشد.

** استفاده از پودر ماهی در جیره مرغ های تخمگذار به دلیل ایجاد بوی نامطبوع در تخم مرغ و هزینه بالای خرید پودر ماهی، استفاده از پودر ماهی در جیره مرغهای تخمگذار و کنستانتره مرغ محلی توصیه نمی شود.

*** پودر ضایعات کشتارگاه های طیور جزء محصولات فرعی کشتارگاه های صنعتی طيور محسوب می گردد. که این محصول نتیجه عمل آوری قسمت های غیر قابل مصرف لاشه های طیور از جمله امعاء و احشاء، سر، پاها و پرها به دست می آید. ارزش غذایی این محصول به عوامل متعددی از جمله روش عمل آوری و مواد اولیه به کار رفته دارد. به طوری که درصد پروتئین خام این محصول ۷۴ – ۵۵ درصد و میزان چربی خام آن 20- 12 درصد ذکر شده است. لذا آنالیز نمونه پودر ضایعات کشتارگاه های طیور ضروری است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته می توان در جیره مرغ های تخمگذار در مرحله اواسط دوره تخمگذاری تا ۲ درصد از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور برای تأمین بخشی از پروتئین جیره بدون تأثیر منفی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در جیره مرغهای تخمگذار استفاده نمود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج