0

استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور

استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور2

عناصر غذایی عناصر اساسی برای تامین سلامتی عبارت از کلسیم، فسفر، منیزیوم، پتاسیم، سدیم، کلر و عناصر کمیاب مثل منگنز، آهن، مس، روی، ید، مولیبدون و سلنیوم می باشند. فلوئور در مقادیر کم جایگزین ثابت برای نسوج مختلف بخصوص استخوانها است. مقادیر جزیی این عناصر ممکن است اساسی و یا حداقل مفید برای بعضی گونه ها باشند اما هیچگونه شواهد مستقیمی، در طيور بدست نیامده است آنالیزهای محتویات مواد معدنی بطور انفرادی در بدن جوجه ها نشان میدهند که بخشهای مهمی از کلسیم، فسفر، منیزیوم و روی در استخوان­ها ظاهر می شوند. عناصر اساسی دیگر بطور وسیع در عضلات سایر نسوج نرم بدن پخش شده اند. در ادامه  به استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور به طور کامل می پردازیم.

استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور

آفلاتوکسین

حداکثر میزان قابل قبول PPM30 میکروگرم در کیلوگرم است. آفلاتوکسین B1 از همه خطرناکتر است بعد از آن G1 و سپس B2 و بعد از آن G2 و میزان سمیت بترتیب زیر است:

B1 = 2 (G1)

B1 = 4 (B2)

B1 = 8 (G2)

T . V . N توتال یا ازت فرار چیست؟

در اثر فساد میکربی یا مکانیکی در صورتیکه باند پروتئینها و اسیدهای آمینه شکسته شود و ازت آنها آزاد گردد با توجه به اینکه در آزمایش میزان پروتئین طبیعی است بعلت ازت آزاد موجود در آنها ماده غذایی فاسد است و نباید برای تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد.

عدد پراکسید چیست؟

در موادی مثل پودر ماهی و سویا و غیره یا مواردی که چربی بطور دستی به غذا اضافه میشود و نیز در پودر ماهی ساخت داخل کشور ۱۰٪ تا ۱۲٪ چربی موجود است و امکان گرفتن این چربی وجود ندارد و این در حالی است که مقدار مجاز چربی ۵٪ است و اگر ماده اکسیدان اضافه شود چربی اکسیده شده و عدد پراکسید در این حالت بالا میرود.

عدد پراکسید حداکثر ۱۰ تا ۱۵ میلی آئی والان گرم در هر کیلوگرم پودر ماهی و گوشت قابل قبول است. میزان ماده ضد اکسیدان بستگی به مدت نگهداری و درصدد PPM400 ضروری است.

پراکسیدازت اگر توتال كانت بالا باشد و نیز اگرازت بالا باشد و بقیه مشکلی نداشته باشند در TVN اشکالی نیست. گرما و حرارت زیاد باعث آزاد شدن ازت شده و در این حالت TVN را بالا می برد.

استاندارد – مواد اولیه خوراک طیور و دان آماده نمک دان حداکثر 2/0 درصد تا 3/0 درصد باید باشد.

ضمناً بایستی توجه به میزان نمک افزوده شده در دان در مورد پودر ماهی و مواد اولیه دیگر بنماییم. گاهی بقایای ذرت کارخانه پفک نمکی هم بنام جوانه ذرت که پروتئین بالایی حدود ۱۱٪ دارد (بجای ٪۸) مصرف می شود ولی نمک آن زیاد است. (حدود 3/0درصد) و پودر ماهی گاهی 7/0 درصد نمک دارد و میزان نمک و املاح آب خوراک طیور باید در جیره نویسی مد نظر قرار دارد.

میزان نمک آب طيور اگر کمتر از یک گرم نمک در هر لیتر آب باشد بسیار عالی است اگر بین ۱ تا ۳گرم نمک در هر لیتر آب باشد رضایتبخش است ولی باعث مدفوع آبکی می شود و دامپزشک طیور بایستی در ویزیت مرغداری به این نکته توجه دقیق مبذول نماید.

اگر نمک آب مورد مصرف طيور ۳ تا ۵ گرم در هر لیتر آب باشد آب خوبی برای طیور نیست و باعث مدفوع آبکی و تلفات وکاهش رشد می شود که خسارات اقتصادی فراوانی را بدنبال خواهد داشت .

اگر بین ۵ تا ۷گرم نمک در هر لیتر آب باشد مناسب برای این طور نیست و فقط تحت شرایط خاصی در طيور مسن مورد استفاده واقع می شود.

اگر نمک آب مورد مصرف طيور از ۷گرم در هر لیتر بیشتر باشد قابل مصرف نیست.

مواد مجاز موجود در آب

در جدول زیر مواد مجاز موجود در آب و مقدار آن ذکر شده است.

نام ماده میزان به میلی گرم در هر لیتر آب
آلومینیم

ارسنیک

کادمیم

کبالت

مس

فلوئور

جیوه

نیترات

نیتریت

آمونیاک

سلنیوم

روی

منگنز

سرب

کلسیم

منیزیم

ازت

کربنات کلسیم

سولفات های سدیم و پتاسیم

کل کلرورها

5

2/0

05/0

1

5/0

6/0

01/0

100

10

2

05/0

24

1/0

1/0

200 – 75

150 – 50

10

500 – 55

250

25

استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور از نظر بهداشتی دارای اهمیت زیادی می باشد و دامپزشک طيور بایستی در بررسی دان مورد مصرف طيور توجه زیادی به این مسئله بنماید ذیلا نکات مهمی در این مورد ذکر می شود. سالمونلا در ۲۵ گرم در نمونه ها نباید وجود داشته باشد سالمونلاهای انسانی که عبارتند ازS . Enteriticisو S . Typhimurium و S. TyphiوS .Paratyphiو سالمونلاهای مهم طیور که S . Pullorum وS . Gallinarumمی باشند وجودشان عوارضی خطرناک بهمراه دارد.

اشرشیا کلی کمتر از ۱۰ کلنی در هر گرم نمونه یا در یک دهم گرم بایستی منفی باشد.

حداکثر کلنیهای میکربی ۴۰۰۰۰۰۰ در هرگرم نمونه

حداکثر کلنیهای قارچی ۵۰۰۰۰ در هر گرم نمونه

وجود ترشیدگی و گندیدگی بهر مقدار مجاز نمی باشد.

رطوبت حداکثر ۱۰

EE چربی (1 تری) حداکثر ۱۰٪

پروتئین حداقل ۶۰٪

کلسیم حداکثر ۶٪

فسفر حداکثر ۳٪

میزان مواد خارجی در مواد اولیه حداکثر ۲٪

کپک قارچ ۱۰۴ با منشا پروتئین حیوانی

و 105×5 با منشا پروتئین گیاهی

و ۱۰4×۵ در دان آماده

حداکثر کلنیهای قارچی ۵۰۰۰۰ در هر گرم نمونه

فلوئور حداکثر %۶ گرم در ۱۰۰ گرم نمونه

با سیلوس آنتراسیس و گونه های مختلف کلستریدیوم حداکثر ۱۰ عدد در یک دهم گرم نمونه اسیدهای چرب (تری اسید) ۱٪

استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت حداکثر ۱۰ عدد در 1/0 گرم نمونه

مواد غير محلول در اسید حداکثر ۲٪

اگر میزان چربی مواد غذایی از %۵ بیشتر باشد بایستی آنتی اکسیدان به میزان PPM400به آنها اضافه شود.

استانداردهای بعضی از مواد اولیه مورد مصرف طیور

جدول اسامی عادی و شیمیایی ویتامین های مختلف

اسم عادی ویتامین ها اسم شیمیایی ویتامین ها
A- ویتامین های محلول در چربی

1- ویتامین A

2- ویتامین D

3- ویتامین E

4- ویتامین K

B- ویتامین های محلول در آب

5- ویتامین B1

6- ویتامینB2(G)

7- ویتامین B6

8- ویتامین B12

9- فاکتور فیلتره

10- ویتامین B3

11- ویتامین M (نام قبلی BC)

12- EAGINE یا VIDINE

13- ویتامین H (کوآنزیم R)

14- ویتامین C

 

RETINOL

CHOLECALCIFERAL

TOCOFERAL

PHYLIOQUINE

 

 

THIANINE

RIBOFLAVIN

PYRIDOXINE

CYANOCOBALAMINE

PANTO THENICACID

NICOTINIC ACID (NIACINE)

FOLIC ACID

CHOLINE

BIOTIN

ASCORBIC ACID

عناصر مواد معدنی اساسی به اهمیت اسید آمینه ها و ویتامین ها در تامین زندگی و تولید سالامت پرنده ها مربوط می شود. این مواد در ترکیب استخوانها وارد شده و صلابت و سختی به استخوانها داده و قدرتی را که لازمه حمایت از نسوج نرم است به آنها می دهند. مواد معدنی یا مواد پروتئینی، لیپیدها و سایر موادی که نسوج نرم را بوجود می آورند مقاوم می شوند. اینها در تأمین فشار اسمزی و تعادل اسید و باز شرکت کرده و اثرات اختصاصی روی توان عضلات و اعصاب برای پاسخ به تحریکات بر جای می گذارند. مواد معدنی همچنین برای فعال کردن بسیاری از آنزیمهای بدن لازم هستند.

آب

(H2O)بعلت ماهیتهای فیزیکی اش یک وضعیت واحد را پیدا میکند و بعلت ماهیتهای خاص خود یک محیط انتقالی برای سایر مواد غذائی و فرآورده های متابولیکی عمل میکند و واکنشهای سلولی را بالا می برد و بعلت گرمای اختصاصی بالای آن میتواند حرارت واکنشهای تولید شده در اکسیداسیون کربوهیدرات ها را جذب کند. با بالا رفتن کمی در درجه حرارت H20 بآسانی تبخیر می شود و کالری زیادی را از بدن آزاد می کند که بصورت گرمای پنهان تبخیر است این اعمال ذکر شده و بسیاری از اعمال دیگر این مطلب را بیان میکنند که چرا حيوان میتواند بمدت بیشتری بدون استفاده از غذا زنده بماند اما اگر آب در دسترسش نباشد در مدت کمتری تلف می شود.

بر خلاف حيوانات فيلدی بزرگتر مرغها و بوقلمونها بایستی به آب بطور مداوم دسترسی داشته باشند چون آنها فقط آب را بمقدار کمی مینوشند و مقادیر غیر کافی آب به کاهش رشد و نقصان تولید تخم می انجامد. مقدار آب نوشیده شده بوسیله جوجه ها در ارتباط مستقیم با محتویات نمک جیره غذائی است، جیره غذائی با Na و K در فرم های بی کربنات به افزایش مشابهی در آب مصرفی در جوجه های گوشتی میانجامد و وقتی به جیره غذائی اضافه میشود بصورت کلرو کلسیم بجای کربنات کلسیم CL آب مصرفی را بالا می برد اما فقط حدود نصف مقادیر اکی والان Na و K.پروتئین زیاد جیره غذائی و کمبودهای اسید آمینه ای به افزایش آب مصرفی میانجامد. اثر پروتئین احتمالاً بعلت ترشح افزایش یافته ازت و مواد معدنی نظیر P و سولفور است که جایگزین پروتئین هستند.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج