0

بررسی عارضه سخت زایی و تلفات گوساله

سخت زایی و تلفات گوساله

محققین سالهاست درک کرده اند که سخت زایی اثر قابل توجهی بر بقا و سلامت گوساله دارد. وقتی گاوها در حین زایمان دچار سخت زایی می شوند و نیاز به کمک دارند، اغلب اثرات جبران ناپذیری روی گوساله خواهد داشت. در این پست به بررسی سخت زایی و تلفات گوساله ها می پردازیم.

سخت زایی و تلفات گوساله

گوساله ها ممکن است در اثر کمبود اکسیژن و اسیدوز آسیب ببینند و یا ممکن است مفاصل، استخوان ها و یا دیگر اندام آنها صدمه ببیند. این گوساله ها ضعیفند و به آهستگی برمی خیزند و شروع به شیر خوردن می­کنند. در نتیجه خیلی از گوساله ها از نقص در انتقال ایمنی غیر فعال (مادر به فرزند) در برابر بیماری­ها حساس و مستعدند.

پژوهشگران دانشگاه ایالتی آیوا اثرات چندین متغیر مختلف را بر روی وقوع تلفات حین تولید آنالیز کردند (طی سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۹). تلفات حین تولد به عنوان گوساله هایی که در هنگام تولد زنده بوده اند اما در خلال ۴۸ پس از تولد از بین رفته اند، تعریف شد.

از مزرعه پرورش گاو شیری دانشگاه آیوا اطلاعات مربوط به ۴۵۲۸ گوساله زایی بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۹ جمع آوری گردید. در خلال این زمان، تمام زایش­ها ثبت شدند و اندازه گیری های متعدد مهمی هم بر روی گاو و هم بر روی گوساله به عمل آمد. این زایشها به منظور تعیین اینکه کدام فاکتورها با تلفات حین تولد همبستگی دارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این متغیرها ممکن است به تولید کنندگان (پرورش دهندگان گاو شیری) کمک کنند تا اثرات زایش بر روی بقای گوساله و شناختن فاکتورهایی که می توان آنها را کنترل یا اندازه گیری کرد، درک کنند.

در مجموع تلفات حین تولد 1/7 درصد و نرخ سخت زایی در گاوها 7/23 درصد بود. در این مطالعه سخت­زایی به عنوان هر زایشی که در آن یک نفر به زایمان کمک می کرد تعریف شد. گاوها ۲ ساعت پس از دیده شدن پاهای گوساله وقت داشتند. بعد از آن اگر پیشرفتی در جهت تولد حاصل نمی شد، یک نفر به عنوان دستیار به گاو کمک می کرد و این زایش به عنوان سخت زایی طبقه بندی می­شد، هیچ تفاوتی درباره شدت سخت­زایی وجود نداشت. (به عنوان مثال کشیدن آرام و یا کشیدن شدید به کمک جک­ها)

فاکتورهای مؤثر بر تلفات حین زایش

پژوهشگران دریافتند که تعداد زیادی متغیر متفاوت با تلفات حین زایش همبستگی دارند (جدول 1). اثرات سال و فصل معنی دار بودند و ضریب ثابت داشتند و این بدان معناست که همانطور که سال افزایش می­یابد شانس تلفات هم افزایش می یابد. اینکه سال چگونه روی تلفات حین زایش تأثیر می گذارد روشن نیست، به جز اینکه تغییرات در مدیریت در طول زمان ممکن است عوامل تأثیر گذار بر روی تلفات حین زایش را تغییر داده باشد.

جدول- ضریب همبستگی اجزاء مدل برآورد کننده سخت زایی و مرگ و میر گوساله ها

عوامل مهم* ضریب همبستگی P
سال 0207/0 007/0
فصل (زمستان) 3075/0 013/0
سخت زایی 9946/0 001/0
شکم (شکم اول) 8882/0 001/0
نسبت 9296/1- 001/0
وزن تولد، کیلوگرم 1528/0- 067/0
آبستنی، روز 7162/1- 001/0

*عوامل مورد بررسی شامل: سال مطالعه، فصل (تابستان نسبت به زمستان)، سخت زایی (با کمک یا بدون کمک)، شکم زایش (یک شکم در مقابل چند شکم)، نسبت (نسبت وزن گوساله تقسیم بر وزن گاو)، وزن تولد (kg)، طول مدت آبستنی (روز)

فصل نیز بر روی تلفات حین تولد در این گله اثر داشت. احتمال از بین رفتن گوساله های متولد شده در زمستان در ۴۸ ساعت ابتدای زندگی، ۳۶ درصد بیشتر از گوساله هایی بود که در تابستان متولد شده بودند.

در گله دانشگاه ایالت آیوا شکم اول بودن گاوها و سخت زایی بیشترین تأثیر را بر روی تلفات حین تولد داشتند. گوساله های متولد شده از گاوهای سخت زا 7/2 برابر بیشتر از گوساله­ای متولد شده به صورت طبیعی، در معرض خطر مرگ بودند و گوساله های متولد شده از تلیسه های شکم اول 4/2 برابر در ۴۸ ساعت اولیه پس از تولد نسبت به گوساله های متولد شده از گاوهای مسن تر از بین می رفتند. این اطلاعات برای دیگر تولید کنندگان مفید است. این اطلاعات نشان می دهند که گوساله های متولد شده از تلیسه های شکم اول بسیار حساس می باشند و بنابراین پرورش دهندگان گاو شیری باید با دقت بیشتری این تلیسه ها را کنترل نمایند.

نسبت وزن و تلفات حین تولد

پژوهشگران نسبت وزن گوساله به وزن گاو را نیز محاسبه کردند. به عنوان مثال اگر یک گوساله ۴۵ کیلوگرمی از یک گاو ۶۰۰ کیلوگرمی متولد شود نسبت 075/0 یا 5/7 درصد خواهد بود. این نسبت در پیش بینی تلفات حین تولد بسیار معنی دار بود. اما در نسبت های بسیار پایین (تولد گوساله­های سبک از گاوهای بزرگ جثه) خطر تلفات حین تولد به صورت چشمگیری بالا بود، به ویژه در گاوهایی که دچار سخت زایی بودند و نیاز به کمک داشتند. هم چنین، همانطور که نسبت وزن گوساله به وزن گاو تا حدود 5/7% بالا رفت (گوساله های بزرگ از گاوهای کوچک جثه)، خطر از بین رفتن گوساله دوباره افزایش یافت. ممکن است این بدان معنا باشد که در نسبت پایین گوساله ها کمتر قادر به ادامه حیاتند. وقتی گوساله های کوچک از گاوهای بزرگ متولد می شوند و زایمان سخت انجام می گیرد و نیاز به کمک وجود دارد (به نمودار توجه کنید) احتمال از بین رفتن گوساله در بالاترین حد بود، یعنی اینکه این گوساله ها نقص­های مادرزادی دارند که باعث افزایش تلفات حین تولد شده اند.

سخت زایی و تلفات گوساله

اثر وزن تولد بر تلفات حین تولد

 با افزایش وزن تولد، خطر تلفات حین تولد افزایش می یابد. از حدود ۲۷ کیلوگرم تا حدود ۳۷ کیلوگرم وزن تولد، تغییر کمی در افزایش خطر از بین رفتن گوساله وجود دارد. سپس، از حدود ۴۲ کیلوگرم تا وزن های بالای ۵۲ کیلوگرم، به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن، خطر تلف شدن گوساله نیز بالا می برد. این مطلب بسیار کاربردی است. این که گوساله های بزرگتر عموماً نیاز به کمک برای به دنیا آمدن دارند و گوساله ها ممکن است در فرآیند زایمان دچار آسیب دیدگی گردند (شکستگی استخوان ها، آسیب دیدگی اعضا)، به ویژه اگر ناحیه لگن گاو کوچک باشد، این موضوع به وضوح مشاهده می شود.

طول مدت آبستنی و تلفات حین تولد

طول آبستنی می تواند تأثیر گذار باشد؛ چه گوساله نوزاد زنده بماند چه از بین برود.  پژوهشگران دانشگاه آیوا دریافتند که طول آبستنی کوتاه تر (به ویژه کمتر از ۲۷۵ روز) احتمال از بین رفتن گوساله ها را افزایش خواهد داد.

وقتی که گوساله ها بعد از یک دوره آبستنی کوتاه غیرطبیعی متولد می شوند، توانایی ادامه حیات آنها ضعیف است. برای مثال رشد و گسترش اعضای مهم بدن، به ویژه شش­ها در اواخر دوره آبستنی اتفاق می افتد.

در مجموع، این تحقیق چندین فاکتور مهم را که می توانند بر روی تلفات گوساله مؤثر باشند ملاک قرار می­دهد. چند پیشنهاد برای چگونگی استفاده از این اطلاعات در زیر آمده است:

خطرات را درک کنید. Johanson و Berger (۲۰۰۳) مشخص می کنند که فاکتورهای مهمی وجود دارند که بر روی بقای گوساله پس از تولد تأثیر گذارند. این فاکتورها شامل سخت زایی، دوقلوزایی، وزن تولد، طول دوره آبستنی، فصل، سال و نسبت وزن گوساله به وزن گاو می باشند. گوساله های متولد شده از تلیسه های شکم اولی که نیاز به کمک دارند و گوساله های بزرگ متولد شده از گاوهای کوچک جثه مواردی هستند که نیاز به مراقبت ویژه دارند.

  1. گوساله های حساس را علامت گذاری کنید. با صرف کمی وقت گوساله هایی که در معرض خطرند را علامت گذاری کنید. علامت بر روی سر، قفس یا قسمتی که بتواند یادآوری نماید که گوساله نیازمند مراقبت­های ویژه است.
  2. گوساله های حساس را زیر نظر بگیرید: گوساله های علامت گذاری شده باید تحت مراقبت ویژه باشند. باید آنها را دقیق تر تحت نظر داشت و همیشه آماده درمان آنها بود.
  3. بدانید چه باید کرد: با دامپزشک خود در مورد برنامه سلامتی گوساله های نوزاد مشورت نمایید.

در مورد تسهیل زایمان و چگونگی و زمان کمک کردن به زایمان گاو مشورت کنید. در برخی مواقع دخالت بیش از حد بدتر از دخالت خیلی کم است. اهداف و استراتژی ها برای رسیدن به برنامه ها و پیشرفت بر پایه نظم را تنظیم کنید.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج