0

بررسی کلی کمبود ویتامین K در تغذیه طیور

کمبود ویتامین K در طیور بوسیله خون آمدن طولانی با مرگ بعلت خون آمدن ناشی از صدمات خفیف و ارده مشخص می شود. ویتامین K برای سنتز پروترومبین لازم است این ویتامین فاکتور مهمی از برای کربوکسیلاسیون انتقالی اسید گلوتامیک در پروترومبین و پروتئین در استخوان استوکسین است که سبب ضعف پا طیور می شود. فراورده مذکور GammaCarboxyglutamic Acid در آنیونیک PH فیزیولوژیک و وظایف در مقید کردندر پروتئین بهنگام انعقاد خون دخالت دارد. در مطالب قبلی درمورد کمبود ویتامین B6 در تغذیه طیور پرداختیم .دراین مقاله به علل کمبود ویتامین K و کمبود ویتامین B1 در طیور بررسی و راههای تشخیص ودرمان آنهاراذکرمیکنیم.

علل کمبود ویتامین K

در غیاب ویتامین K یک پروترومبین غیر نرمال فاقد Carboxyglutamic Acidiبه داخل بدن بوسیله کبد ترشح می شود. از آنجاییکه پروترومبین بخش مهم مکانیسم انعقاد خون است کمبود ویتامین K با زمان انعقاد خون طولانی مشخص می شود. یک جوجه یا پولت مبتلا به این کمبود ممکن است در اثر یک خراش و سایر صدمات جزنی آنقدر خون از بدنش خارج شود تاتلف شود.

  1. مقادیر غیر کافی ویتامین K در غذا۔
  2.  از دست دادن قدرت ویتامین K در غذا در طول مدت ذخیره سازی
  3. حضور داروهای گوگردی در غذا یا آب با فعالیت متابولیکی ویتامین K تداخل پیدا می کند.
  4.  تجویر مواد شیمیایی کشنده میکرب بمدت طولانی که ممکن است مسئول میکربی روده ای را برای سنتز ویتامین K از بین ببرد.
  5.  جذب ضعیف از روده بعلت بیماری یا فاکتورهای رژیمی
  6.  پائین بودن ویتامین K در تخم مرغهای بارور برای برطرف کردن نیازهای جوجه های یک روزه.

علائم بالینی و پاتولوژی کمبود ویتامین K

جوجه های جوان نسبتاً حساس تر از مرغها هستند. علائم کمبود ویتامین K در طیور و در جوجه های جوان بخصوص وقتی دیده می شود که آنها از تخم مرغهای تولیدی بوسیله مرغهای تغذیه شده با استفاده از میزان پائینی از ویتامین K در غذا تولید شده باشند که نتیجه آن بلع خون است که موجبات مقعدهای چسبنده را فراهم می آورد. در بعضی موارد از دست دادن خون ممکن است به کم خونی بیانجامد. در مرغهای مسن تر ممکن است مرگ در اثر خون ریزی داخلی حادث شود.

کوفته شدن و سائیده شدن بدن بخوبی در نیمچه های گوشتی بوقوع می پیوندد . علائم کمبود ویتامین K غالباً۲ تا ۳ هفته بعد از اینکه جوجه ها از جیره غذایی با کمبود ویتامین Kاستفاده کردند حادث میشود. حضور سولفاکینوکسالین در غذا یا آب آشامیدنی ممکن است بروز و شدت وضعیت را افزایش دهد. خون ریزی های وسیع تر در سینه، پاها و بارها و یا حفره شکمی دیده می شود. جوجه ها کم خونی خاصی را نشان میدهند که ممکن است تا حدی دراثر از دست دادن خون باشد اما ممکن است در اثر مغز استخوان هیپوپلاستیک هم این وضعیت تکامل حاصل نماید اگرچه زمان انعقاد خون معیار خوبی از برای کمبود ویتامین K است اما آزمایش دقیق تر بوسیله مشخص کردن زمان تشکیل پروترومبین است. ویتامین K غیرکافی در جیره های غذایی مرغان مادر سبب مرگ و میر جنینی در آخر دوره انکوباسیون میشود. در این حالت جنین مرده هموراژیک بنظر می­رسد. جراحاتی که در اتوپسی توجه دامپزشک طیور را به خود جلب میکند شامل خونریزی هایی در ارگانهای مختلف است که نسوج زیر پوستی عضلات و اندامهای داخلی را در بر میگیرد. جوجه هایی که متعاقب نوک چینی می میرند محتویات چینه دان خونی یا خون بلع شده را در روده ها نشان میدهند.

تشخیص

سابقه گله، علائم بالینی و یافته های اتوپسی معمولاً برای تشخیص فرضی عارضه کمبود ویتامین K کافی هستند. تشخیص قطعی مبتنی بر مشخص کردن خون امدن و زمان تشکیل پروترومبین در جوجه های مبتلا است که بایستی با جوجه های نرمال مورد مقایسه قرار گیرد.

درمان و کنترل کمبود ویتامین K

تجویز ۴۸ تا ۷۲ ساعت ویتامین K سبب می شود که زمان انعقاد خون به حالت نرمال برگردد. در عرض ۴ تا ۶ ساعت بعد از تجویز ویتامین K در جوجه های با کمبود ویتامین K انعقاد خون نرمال است اما بهبودی از کم خونی یا از بین رفتن خون ریزی ها نباید تصور کرد که سریعاً صورت گیرد. کنترل کمبود ویتامین K بر مبنای موارد زیر استوار است:

1) استفاده از مقادیر کافی ویتامین K در غذا

2) تجویز آنتی بیوتیکها و داروهای سولفامیدی با دقت زیاد بایستی صورت گیرد.

کمبود ویتامین B1 (ضعف پا طیور)

کمبود ویتامین B1 در طیور و در جوجه ها بوسیله بی اشتهایی زیاد آماس چندین عصب مختلف (Polyneuritis)و مرگ مشخص می شود. ویتامین در بدن به فرم فعالی تبدیل می شود که آنرا Thiamin Pyrophosphate می­خوانند که فعال کننده Cofactor مهمی است و در واکنشهای اکسیداسیون و تغییرات الدئیدی در متابولیسم کربوهیدرات است که کمبود ویتامین بالاخره به مرگ پرنده منجر میشود.

علت بوجود آمدن کمبود ویتامین B1 در طیور بر مبنای مسائل زیر استوار است:

1) مقادیر غیرکافی ویتامین B1 در غذا

۲) استفاده از غذای با کربوهیدرات بالا و میزان ویتامین B1 پائین

علائم بالینی و پاتولوژی کمبود تیامین

وقتی جوجه از غذای با کمبود ویتامین B1 تغذیه میکند تهاجم نشانیها در جوجه ها ناگهانی است ودر مرغها علائم بتدریج ظاهر میشود. بامقادیر زیر اپتيمم ویتامین B1 در غذا بی اشتهایی با از دستدادن وزن بدن و در نهایت ضعف پا طیور میشود. وجود پرهای پژمرده ضعف پا و راه رفتن لرزان و وضع ناتوان از علائم بیماری است. علائم مذکور سپس پیشرفت پیدا کرده و به فلجی(ضعف پا طیور) می انجامد که با تاکننده های Flexors پنجه ها و قرار گرفتن آنها بسمت بالا همراه است و عضلات باز کننده Extensors پاها و بالها وگردن را تحت تاثیر قرار میدهد و در موارد شدید جوجه ها روی پاهای خم شده می نشینند و سرشان رو به عقب میرود و وضعیت ستاره نگری Star Gazing به خود میگیرند و بالاخره جوجه ها قادر به ایستادن و راه رفتن و غذا خوردن نبوده و جوجه های مبتلا بطور ثابت بدون درمان تلف می شوند. پولی نوریت در مرغهای بالغ تقریباً۳ هفته بعد از اینکه از جیره غذایی با کمبود ویتامین تغذیه نمودند ظاهر میشود و در جوجه های جوان ممکن است قبل از سن ۲ هفتگی ظاهر شود. تهاجم در جوجه های جوان ناگهانی اما در مرغهای بالغ همانطوریکه ذکر شد خیلی تدریجی است. مرغهای بالغ غالباً تاج آبی دارند و با پیشرفت کمبود فلجی آشکار عضلات بوقوع می پیوندد که با تا کننده های فلج شده پنجه ها آغاز میشود. بعلت بی اشتهایی زیاد وزن بدن کاهش پیدا میکند و سپس عضلات باز کننده بالها و گردن را درگیر میکند و در همین حالت است که علامت ستاره نگری توجه دامپزشک طیور را به خود معطوف می سازد.

انقباض سر بعلت فلجی عضلات قدامی کردن است. جوجه مبتلا بزودی توان ایستادن را از دست داده و بسمت بالا و عقب می نشیند و رمیدنها بسمت کف بوده و با سری که هنوز در حالت انقباض است میخوابد.

درجه حرارت بدن ممکن است پایین بیاید و به ۳۵ درجه سانتیگراد برسد (درجه حرارت طبیعی بدن مرغ ۴۲ درجه سانتیگراد است). کاهش پیشرونده در میزان تنفس حادث می شود. غدد آدرنال مادهها هیپروتروفی مشخص­تری از نرها دارند. کورتکس بیشتر از مدولا تحت تأثیر قرار می گیر احتمالاً درجه هیپرتروفی درجه ادم را مشخص می سازد که اساساً در پوست بوقوع می پیوندد.

محتويات Epinephrin آدرنالین پودر سفید مایل به قهوه ای پاکریستالهای میکروسکپی بفرمول که از غده سورنال ترشح می شود. منقبض کننده عروق ضد اسپاسم عضلات صاف و مقلد سمپاتیک می باشد غدد آدرنال با هیپروتروفی ارگان افزایش پیدا میکند. آتروفی اندامهای جنسی در نرها بیشتر از ماده ها مشخص است. قلب درجه کمی از آتروفی وکوچک شدن را نشان می دهد. سمت راست قلب ممکن است گشاد شود. دهليز غالباً بیشتر از بطن تحت تأثير قرار می گیرد. کوچک شدن معده و دیواره های روده ممکن است به آسانی توجه مارا به شدت عارضه جلب نماید و برای تشخیص این وضعیت کافی باشد. حفره های غدهای LiberkuhnCrypts در دوازدهه جوجه های مبتلا به کمبود ویتامین گشاد می شوند. میتوز سلولهای اپی تلیال در حفره­های غدهای بطور مشخص در مراحل پیشرفته کمبود کاهش پیدا میکند و غشاء مخاطی از بین می رود و چهارچوب نسوج پیوندی را از خود بر جای می گذارد. سلولهای نکروتیک و کثافات سلولها در حفره های غدهای بزرگ شده پر میشوند.

سلول های غدد مترشحه خارجی (Exocrine) پانکراس و اکوئولاسیون سیتوپلاسمیک با تشکیل اجسام هیالن را نشان می­دهند.

کمبود ویتامین K در طیور، کمبود ویتامین B1 در طیور ضعف پا طیور

ضعف پا طیور

تشخیص

١) سابقه گله و علائم اختصاصی معمولا برای تشخیص عارضه و انجام اقدامات درمانی کافی است.

۲) تشخیص را بشرح زیر میتوان تائید نمود.

  1. a) پاسخ به درمان
  2. b) آزمایش غذای مشکوک از نظر محتویات ویتامین
  3. c) تولید علائم بالینی در جوجه های جوان با خورانیدن غذای مشکوک

درمان

با تجویز ویتامین به جوجه های مبتلا بهبودی از علائم عصبی در عرض چند ساعت صورت میگیرد تکمیل کردن غذا با این ویتامین موجب بهبودی پرنده میشود.

دز توصیه شده سریع برای جوجه های جوان ۵ تا ۱۰ میلی گرم در روز است و جوجه های مسن تر بایستی از ۱۰ تا ۵۰ میلی گرم در روز از این ویتامین استفاده نمایند.

از آنجائیکه کمبود تیامین بی اشتهایی زیادی را بوجود می آورد تکمیل کردن غذا با ویتامین نمی تواند درمان مطمئنی باشد مگر اینکه بعد از بهبودی از کمبود حاد این مسئله مورد توجه واقع شود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 7 امتیاز از مجموع: 4.4]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج