1

آشنایی با مشکلات جوجه کشی اردک

مشکلات جوجه کشی اردک

مشکلات جوجه کشی اردک و علت هر کدام چیست ؟ در این مقاله به بیماری های منتقله به وسیله تخم ، التهاب سکوم ، عفونت کیسه زرد، آسپرژیلوز می پردازیم و راهای رفع این مشکلات را بیان می کنیم.

هچ شدن بچه اردک های تجارتی

در توصیف بچه اردک یک روزه مادر تصور این بود که پرنده ای نرمال است که از تخم نرمال هچ شده باشد. در توصیف جوجه یک روزه تجارتی، وضعیت های بیماری توصیف می شود که می توانند به طور مساوی و مشابه در والدین یا نسل برگزیده (ELITE)پرندگان یک روزه حادث شود. بنابراین بچه اردک یک روزه ممکن است از بیماری های مشابه بدون توجه به نسل ژنتیکی آن رنج ببرد. در توصیف مرغدانهای تخمگذار اجداد و جعبه های لانه ای توجه قابل ملاحظه ای به سوی نقطه نظرهای تمیزی، تولید زیاد تخم و آرام دست زدن به آنها هدایت شده بود. دلیل این مطلب آنست که بسیاری از وضعیت هائی که در بچه اردکهای جوان حادث می شود نتیجه مستقیم اشتباهات در این نواحی و نقطه نظرها است.

بیماریهای منتقله به وسیله تخم

درحالی که ناچاراً عفونت های منتقله از تخمدان حادث می شوند توصیف کم اهمیت آنها صورت می گیرد. بیماری­های گسترش یافته از طریق تخم نتیجه پوسته های تخم کثیف و نفوذ ارگانیسم ها به پوسته تخم است. تخم نرمال تمیز و تازه از یک لانه تمیز جمع آوری می شود که دارای سطح پوسته با شماری باکتری های زنده یک میلیونی و این حدود است.

قابلیت هچ شدن و قابلیت زنده ماندن جوجه اردک ها از سالم سازی تخم یا شستشوی تخم صورت می گیرد. تنها بخور دادن با استفاده از فرمالدئید نمی تواند موفقیت آمیز باشد. شستشوی تخم های کف سالن و تخم های کثیف با ارزش است اما قابلیت هچ و قابلیت زندهماندن بچه اردک ها هرگز این مطلب را نمی رساند که از تخم های تمیز است.

اولین مدرک نفوذ باکتریایی از پوسته تخم به هنگام انکوباسیون است که در این حالت انفجار تخمها در کی باتورها در این مورد نقش عمده دارند. این به علت تکثیر در تخم باکتری های تولیدکننده گاز است که سبب به وجود آوردن فشار کافی برای انفجار پوسته می نمایند. وقتی این حادثه اتفاق می افتد مواد عفونی به داخل پوسته سایر تخم های در حال انکوباسیون ریخت و پاش پیدا میکند به خصوص آنهائی که در زیر تخم های صدمه خورده قرار گرفته اند. میکربها به تخم های آلوده نشده نفوذ کرده پروسه را دوباره شروع می کنند. به ندرت تخمی قبل از انکوباسیون ۱۳ روزه منفجر می شود.

پیشگیری از این وضعیت (غیر از تولید تخمهای تمیز با کیفیت خوب) در ابتدا به معنی اطمینان یافتن از نبودن تخم های کف سالن و غیر تمیز است که این قبیل تخم ها بایستی به طور جداگانه در سینی قرار داده شوند و در طبقات ته انکوباتور یا تریلی قرار گیرند. ثانياً همیشه تخم ها قبل از سن ۱۳ روزگی انکوباسیون آزمایش نوری شوند. هرگونه تخم پوسته دار آلوده بایستی مجدداً وقتی تخمها به هچرها از روز بیست و چهارم یا بیست و پنجم انکوباسیون انتقال پیدا می کنند خارج شود.

جزئیات انکوباسیون خوب در اینجا ذکر نمی شود اما کافی است بگوئیم که تنها بررسی صحیح است که به داشتن بچه اردک های یک روزه با بهترین کیفیت می انجامد. انکوباسیون ناصحیح ممکن است به هچ ناجور با تعدادی از بچه اردک های دیر هچ و از دست دادن آب بدن بچه اردک های زود هچ بیانجامد.

عفونت کیسه زرده

عفونت کیسه زرده درمرغ گوشتی بررسی شد. در مراین مسئله خیلی عادی تر در هچ شدن بچه اردک ها از تخم های کثیف است تا از تخم های تمیز، باکتری های درگیر در عفونت ممکن است تغییر نمایند اما حادترین مشکلات معمولاً از میکرب ESCHERICHIA COLI در کشت حاصل می شود. بدون توجه به ارگانیسم، پیشگیری همان است که ذکر شد. توجه به بهداشت خوب گله ­ها، نگهداری آنها، لانه ها، تخمها و هچری.

التهاب سكوم (TYPHILITIS)

این عارضه وضعيتي در ارتباط نزدیکی با عفونت كیسه زرده است. وقتی باکتری ها با نقش بیماری زائی پائین کیسه زرده را آلوده می سازند آنها غالباً سکوم را نیز آلوده می نمایند. بعضی از سوشهای E . Coliاینکار را مثل کاری که سالمونلاها (مثلاًSALMONELLA TYPHIMURIUM)میکنند انجام می دهند. در یک چنین مواردی اوج مرگ و میر در سن ۱۰ تا ۱۴ روزگی دیده می شود.

علائم بالینی عبارتند از کودنی، کشیدن سر به داخل بدن، ایستادن با دور نگهداشتن پاها و ناتوانی در حرکت. بال­های افتاده و ناهنجار و بدنما و خیره شدن و به پائین نگاه کردن. پرندگان بیمار بی نهایت آب بدن خود را از دست داده و نهایتاً می میرند. در معاینه کالبدگشائی سكوم محتوی نقاط کرمی رنگ نازک چرک است. معمولاًكیسه زرده سفت و غلیظ با اندازه متوسط است. نفروز اوراتی یک یافته عادی است کشت میکربی معمولاً نشانگر این است که چه میکربی درگیر شده است.

بعضی اوقات کانونهای نکروتیک خاکستری رنگ کوچک زیادی در ماده کبدی دیده می شود. بعضی از پرندگان مبتلا نمی میرند اما دیواره های سکوم به طور ضخیم فیبروزه شده و نقاطی از سکوم بزرگ شده و سفت و سخت می شوند. یک چنین پرندگانی خوب رشد نمی کنند. اینها ممکن است نهایتاً حذف شده یا اگر کشتار شوند برای گوشت زیر وزن، پسند بازار نیستند گوشتشان کم و باز هم جراحات سكومی مزمن را نشان می دهند. بروز این وضعیت مستقیماً به بهداشت تخم مربوط می شود.

مشکلات جوجه کشی اردک

 

آسپرژیلوز

این بیماری قبلاً به عنوان بیماری پرندگان مسن تر توصیف شده است هرگاه بهداشت مرغدان و لانه در وضعیت صحیحی نباشند، هاگ های قارچی می توانند به داخل هچری راه پیدا کنند. نگهداری تخم ها در محل و شرایط مرطوب ممکن است رشد قارچ ها را قبل از اینکه تخم ها در انکوباتور خوابانیده شوند سریع تر سازد، هرچند غالباً وارد شدن قارچ ها به داخل تخم از طریق شکاف های موئین انجام می شود. در برگشتشان شکاف های موئین از دست زدن ضعیف و نگهداری ناصحیح تخم ها منشا پیدا می کنند.

این ها می توانند در هر مجله از دست زدن و نگهداری حادث شوند اما به خصوص خطر در جمع آوری تخمها در سطح ها یا سبدها است. ناچاراً وزن تخمهاروی دیگران به پوسته ها صدمه رسانیده و فشارروی تمام تخم ها به وجود می آید و این حالت به خصوص وقتی پیش می آید که سبد بلند می شود و کناره های سبد به داخل کشیده می شوند و روی تخم ها فشار وارد می­شود این مسئله اساسی است که تخم ها را در شان های تخم جمع آوری نمائیم. ترجیحاً در نگهدارنده ای که هر شان آن روی طبقه مجزائی است. هرگاه شانها روی یکدیگر قرار گیرند بایستی همیشه ضخامت در ته داشته باشند تا از خم شدن آنها به هنگامی که برداشته می شوند جلوگیری شود. توده ها نباید هرگز بیش از پنج شان بلندی داشته باشند.

وقتی قارچها به داخل تخم راه پیدا میکنند در طول دوره انکوباسیون رشد کرده و جنین را می کشند، هرچند غالباً رشد قارچی در اطاقک هوائی وقتی هاگگذاری شروع میشود رخ می دهد. باز کردن این اطاقک هوائی اگر خیلی آرام صورت نگیرد تعداد زیادی از هاگ ها را به داخل هوا آزاد می کند. هرگاه این قارچ ها به وسیله بچه اردک های به تازگی هچ شده استنشاق شوند به خصوص در محیط محدود هچ آن وقت آسپرژیلوز یا پنومونی جوجه اردک های تازه از تخم خارج شده به سرعت تکامل حاصل خواهد کرد.

پرندگان مبتلا با دهان باز تنفس کرده و دهان باز را در زمان هچ شدن یا موقعی که در محیط تفریخشان قرار داده می شوند نشان می دهند. این پرندگان به زودی می میرند و در معاینه کالبدگشائی نودولهای زیاد پنیری را در ماده ریتین نشان می دهند. مشکل آسپرژیلوز را می توان جلوگیری نمود.

برای این کار مرغدان خوب و بهداشت لانه، دست زدن و نگهداری صحیح تخم قبل از انکوباسیون و به هنگام انکوباسیون، جلوگیری از تخمهای آزمایش های نور شده که رد شده اند، معدوم و خردشده و کثافات هچ اهمیت دارد. به خصوص خطر در طبقه جوجه های خارج نشده از تخم و مرده در پوسته است. هرگاه در كثافات هچ در هچری وجود داشته باشند آن وقت این تخم های باز نشده بایستی قبل از انجام کارهای مربوطه از بقیه برداشته شوند. به عبارت دیگر گندیدگی و فساد و ماندگی پیدا نکنند.

بایستی این کار را قبل از اینکه جوجه های یک روزه بسته بندی شوند انجام داد و هر گونه ذراتی که بدین ترتیب در هوا بخش شوند بایستی از طریق تهویه از هچری خارج شوند.

بخور دادن زياد

یک کار عادی در هچری ها به وجود آوردن گاز فرم آلدئید در ماشین ها به هنگامی است که پرنده ها هچ می­شوند. هرگاه تراکم این گاز زیاد شده باشد آن وقت ممکن است سبب واردشدن صدمه به دستگاه تنفس شود. پرندگان مبتلا تنفس با دهان باز را مشابه وضعیتی که در آسپرژیلوس می بینیم نشان می دهند. جوجه های یک روزه رنگ ارغوانی مایل به زرد (SALMON PINK)را در قسمت پائینی نشان می دهند و آنها را با مقایسه با رنگ زرد نرمال هچ کاملاً جذاب به نظر می آورد. پرندگانی که علائم تنفسی را نشان می دهند به زودی می میرند ریتین این پرندگان حقیقتاً نرمال است، تنها جراحتی که مشاهده می شود وجود پلاک پنیری در مدخل حنجره است. مرگ به علت خفگی است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 3]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. لیلی گفت:

    سلام وقتتون بخیر
    جوجه اردک من ناگهان شبیه فلج هاشده بدنش شل شده جوری که نمیتونه حتی بایسته یا بشینه و یهو وگردنش را 360 درجه می‌چرخاند و به ندرت یه جیک میکنه و با یه صدا عجیب پاهاش رو روبه عقب نگه داشته و نفسش خرت خرت میکنه
    تورو خدا کمکم کنید چیکار کنم دوست ندارم بمیره

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج