0

برنامه نوری سالن پرورش مرغ تخمگذار

55برنامه نوری مرغداری

نور عامل بسیار مهمی است که رفتار و عملکرد تولیدی پرندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در پرندگان، چرخه تولید مثلی تحت تاثیر تغییرات فصلی طول روز قرار می گیرد، به طوری که با افزایش طول روز بلوغ جنسی در مرغ های نابالغ به جلو افتاده و تخمک اندازی آغاز می شود و کاهش طول روز نتیجه معکوسی دارد. برنامه نوری مرغ تخمگذار یا برنامه نوری مرغداری عامل مهمی در تحریک تخم گذاری محسوب می شود درادامه به برنامه نوری سالن پرورش مرغ تخمگذار به طور کامل پرداخته می شود.

واکنش پرندگان به نور

به طور کلی، برای هر گونه پرنده یک طول روز بحرانی وجود دارد. در برنامه نوری مرغ تخمگذار یا برنامه نوری مرغداری  تا هنگامی که ساعات روشنایی کمتر از طول روز بحرانی باشد، غلظت هورمون LH پلاسما در سطح پایینی قرار دارد. با افزایش ساعات نوری به بالاتر از طول روز بحرانی، غلظت هورمون LH پلاسما رو به افزایش می گذارد و تخم گذاری تحریک می شود.

در عین حال، در حد معینی از طول دوره نوری (طول روز)، پاسخ بیشتری در غلظت غلظت LH پلاسمایی مشاهده نمی شود که به این نقطه طول روز اشباع گویند. بنابراین، پرندگان تنها در محدوده روشنایی بین طول روز بحرانی و طول روز اشباع به تغییرات نور (طول روز) پاسخ می دهند که به این محدوده نوری، طول روزهای حاشیه ای گفته می شود.

در برنامه نوری مرغ تخمگذار یا برنامه نوری مرغداری  طول روزهای بحرانی و اشباع در پرندگان اهلی به ترتیب ۱۰ و ۱۴ ساعت می باشد. چنانچه پرندگان در مواجه با دوره­های نوری طولانی (طول روزهای بلند) قرار گیرند، طول روزهای بحرانی و اشباع نیز افزایش می یابد. تنها استثناء، بوقلمون (برنامه نوری بوقلمون)می باشد که طول روزهای مذکور در هنگام مواجه با دوره های نوری بلند مدت، بدون تغییر بوده و ثابت باقی می ماند. بنابراین، بوقلمونها تا زمانی که به طول روز بحرانی دست نیابند، هرگز به بلوغ جنسی نمی­رسند.

گله های بوقلمون را برای اینکه وارد مرحله تخم نمایند، به طور ناگهانی طول درره نوری را به طول روز اشباع (۱۴ ساعت) می رسانند و حدود ۱۰ روز بعد، تخم گذاری در گله آغاز می شود. با توجه به اینکه طول دوره اشباع در بوقلمون ثابت می باشد، افزایش ساعات نوری به بالاتر از ۱۴ ساعت هیچ گونه مزیتی را در پی نخواهد داشت.

در مرغ و دیگر گونه های اهلی پرندگان که با افزایش طول دوره نوری، طول روزهای بحرانی و اشباع نیز افزایش می یابد، پرندگان جوان حتی اگر تحت اگر تحت طول روز کوتاه نگهداری شوند، به بلوغ جنسی خواهند رسید و به هیچ عنوان نمی توان با کنترل نور به تنهایی از تولید تخم مرغ آنها جلوگیری نمود. برنامه نوری که امروزه در مورد نیمچه های تخم گذار تجارتی اعمال می شود، استفاده از طول روزهای کوتاه (۸ تا ۱۰ ساعت) می باشد که با شروع تخم گذاری بتدریج طول دوره نوری هر هفته افزایش یافته تا به حداکثر ۱۶ الی ۱۷ ساعت نور برسد. به این سیستم نوردهی، افزایش نور مرحله ای گفته می شود.

در این سیستم نوردهی، در دو تا سه هفته اول زندگی نیمچه ها برای ترغیب پرندگان به مصرف آب و خوراک از طول روزهای بلند استفاده می شود. در دوره تخم گذاری، از برنامه های نوری متناوب می توان استفاده نمود. این برنامه ها شامل دوره های کوتاه روشنایی (L) و تاریکی(D)هستند که به تناوب تکرار می شوند. یکی از این برنامه ها که به الگوی نوریکورنل مرسوم است، به صورت  می باشد. الگوی نوری ریدنیگ نیز که به صورت است، از جمله برنامه های نوری متناوب می باشد.

علاوه بر برنامه های نوری متناوب، می توان از برنامه های نوری آهمرال در دوره تخم گذاری بهره گرفت. برنامه های آهمرال به برنامه های نوری گفته می شود که مجموع ساعت های روشنایی و تاریکی در آنها لزوماً ۲۴ ساعته نیست. امکان جا به جایی بین برنامه های نوری نیز امکان پذیر است. برای مثال، وقتی از یک برنامه نوری همرال بخواهیم به یک برنامه نوری ۲۴ ساعته برسیم، اختلاف ساعات نوری بین دو برنامه را محاسبه و به طول روز موجود اضافه می کنیم. برای مثال، برنامه نوری را می توان به برنامه نوری  تغییر داد.

 شدت نور در واحدهای نور

نور به صورت یکی از واحدهای زیر بیان می شود:

کندلا: یک کندلا عبارت است از واحد شدت تابش یک منبع نوری در یک جهت مشخص کندلا واحد شدت نور در سیستم SI است و شدت نور یک منبع نوری در دمای ذوب پلاتین می باشد که نور را به طور یکنواخت منتشر می کند.

لومن: لومن واحد جریان یا شار نوری است و عبارت است از میزان نوری که از یک منبع به شدت یک کندلا در فاصله یک فوتی می تابد.

لوکس: واحد بین المللی مرسوم روشنایی می باشد و معادل شدت نور یک منبع نوری به میزان یک لومن در هر متر مربع می باشد.

فوت کندل : واحد انگلیسی شدت روشنایی است که بصورت لومن بر فوت مربع بیان می شود. بنابراین، هر فوت کندل معادل 76/10 لوکس می باشد. به بیان دیگر، هر لوکس معادل 0929/0 فوت کندل است.

باید توجه داشت که هر وات برق، 56/12 لومن روشنایی تولید می کند. بر این اساس، یک لامپ ۶۰ واتی التهابی، ۷۵۰ لومن روشنایی تامین می کند. در مورد لامپ های فلورسنت، این میزان لومن توسط یک لامپ ۲۰ واتی تأمین می شود. کل نور تولیدی توسط یک لامپ برای پرندگان قابل استفاده نیست و تنها بخشی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

بخشی از نور توسط دیوارها، سقف و وسایل موجود در سالن جذب می شود و بخش دیگر از آن به علت کثیف بودن لامپ ها کاهش می یابد. تنها حدود نیمی( ۴۹ درصد) از کل نور تولید شده توسط یک لامپ روشنایی برای پرندگان قابل استفاده است. همچنین ارتفاع نصب لامپ از سطح زمین نیز بر کارآیی آن مؤثر است. فاصله از منبع نور متناسب با مجذور شدت نور میباشد. به عبارت دیگر، اگر ارتفاع نصب لامپ دو برابر شود، شدت نور آن چهار برابر کمتر می شود. بنابراین، از یک لامپ ۶۰ واتی، 5/367= 49% × 750 لومن آن برای پرندگان قابل استفاده نمی باشد.

برنامه نوری مرغداری

در برنامه نوری مرغداری برای محاسبه روشنایی یک سالن مرغداری  باید مقدار نور مورد نیاز بر حسب لوکس را دانسته و متناسب با نوع لامپ مورد استفاده، سطح مورد پوشش هر لامپ را محاسبه کنیم. برای مثال، اگر در یک سالن مرغداری به ابعاد ۱۰۰×۱۰ متر مربع بخواهیم شدت نوری معادل ۴۰ لوکس را توسط لامپهای ۶۰ واتی التهابی تامین نمائیم، طبق مجاسبات زیر ۸۰ لامپ مورد نیاز است

لوکس/ لومن = متر مربع یا متر مربع / لومن =لوکس

5/12= لوکس ۶۰/ لومن ۷۵۰ = سطح مورد پوشش هر لامپ

مترمربع ۱۰۰۰=۱۰۰×۱۰ = مساحت سالن

80= 5/12 ÷ 1000

این تعداد لامپ باید به گونه ای در سالن نصب شوند که توزیع نور در تمامی نقاط سالن یکنواخت باشد. توصیه می شود فاصله بین لامپ ها ۱5/1 برابر ارتفاع نصب آنها از سطح زمین باشد. همچنین، فاصله لامپ از دیوار نصف فاصله بین لامپ ها در نظر گرفته می شود. به طور معمول ارتفاع نصب لامپ از سطح زمین ۲ تا 5/2 متر در نظر گرفته شود.

 

تحقیقات متعدد در مورد شدت نور در برنامه نوری مرغداری و رنگ آن بر عملکرد پرندگان انجام گرفته است. به طور کلی می توان گفت، شدت نور مورد نیاز در سالن های مرغداری حداقل باید ۱۰ لوکس باشد. توجه داشته باشید که شدت نورهای بالاتر نیز به دلیل بالا بردن مصرف خوراک پرندگان و خطر شیوع کانیبالیسم و آسیت توصیه نمی شوند.

در ارتباط با رنگ نور مشخص گردیده که پرندگان عمدتاً به بخش های قرمز و نارنجی طیف نور مرئی پاسخ می­دهند. پاسخ به رنگ سبز نیز اخیراً گزارش شده است. بنابراین، توجه نمایید که منابع روشنایی در سالن باید به مقدار کافی از این طیف نورها تأمین نمایند. به نظر می رسد که پاسخ رشد و رفتار پرندگان با ادراک نوری در شبکیه چشم مرتبط باشد. ساختمان چشم پرندگان مشابه با انسان می باشد و از عدسی هایی تشکیل شده که نور را به شبکیه چشم می رسانند.

در شبکیه، گیرنده های حساس به نور وجود دارد که به دو شکل استوانه ای و مخروطی هستند. گیرنده های استوانه ای دارای رداپسین هستند و عمدتاً مسئول بینایی در شدت نور پایین هستند. در مقابل، گیرنده های مخروطی عمدتا مسئول دید در شدت نور بالا هستند. تعداد گیرنده های نوری استوانه ای در پرندگان به مراتب کمتر از انسان است و به همین دلیل است که پرندگان با صاف شدن نور و یا تاریک شدن هوا فعالیت خود را کاهش یا متوقف می سازند.

تحریک گیرنده های نوری در شبکیه چشم توسط فوتون های نوری به صورت پیام عصبی از طریق یک سری از ترون ها به هیپوتالاموس مخابره می شود. هیپوتالاموس دو نوع هورمون آزاد کننده گنادوتروپین تولید می کند: GnRHI و GnRHII. هورمون GnRHI از طریق سیستم پورتال هیپوتالاموس هیپوفیز به غده هیپوفیز رسیده و در آنجا باعث آزاد سازی هورمون LH می شود، که مسئول فعالیت های تولید مثلی مرغ می باشد. هیپوتالاموس همچنین ممکن استVIP2 آزاد نماید که با رسیدن به هیپوفیز باعث آزادسازی هورمون پرولاکتین می شود. هورمون LH و پرولاکتین عکس همدیگر عمل می کنند.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 3 امتیاز از مجموع: 4]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج