0

تحلیل فرایند جوجه کشی بوقلمون و مشکلات جوجه کشی

تحلیل فرآیند جوجه کشی بوقلمون شامل باز کردن تخم های مرده برای تعیین مرحله مرگ جنین است. این تحلیل، روش مناسبی برای حل مشکلات جوجه کشی بوقلمون و هچ تخم ها و نظارت بر حوزه هایی است که موجب بهبود عملکرد هچ شوند. در ادامه به بررسی تخصصی این موضوع خواهیم پرداخت.

تحلیل فرآیند جوجه کشی

تحلیل فرآیند جوجه کشی شامل باز کردن تخم های مرده برای تعیین مرحله مرگ جنین است.
این تحلیل، روش مناسبی برای حل مشکلات هچ تخم ها و نظارت بر حوزه هایی است که موجب بهبود عملکرد هچ شوند.
برای تعیین مقدار کمی موارد مرگ جنینی در مراحل مختلف رشد، باید به علایم و میکروبیولوژیکی توجه داشت.
نشانه های غیر طبیعی و دیگر دلایل بالقوه کاهش هچ از قبیل ترک خوردگی و یا آلودگیهای میکروبیولوژی توجه داشت.

در مقاله ای دیگر به طور تخصصی در مورد مراحل یک جوجه کشی موفق بوقلمون توضیح داده شد مقاله مرتبط

روش اجرا:

به ازای هر گله بوقلمون مادر و در هر بار عملیات جوجه کشی، ۵ شانه تخم را از محلهای مختلف انتخاب کرده و عملیات زیر را بر روی آنها انجام می دهیم:

 • ثبت تعداد تخم های هر شانه
 • در زمان انجام آزمون باروری، تمامی تخمها را باز کرده و موارد تخم های بدون جنین و جنین های مرده در مراحل اولیه را یادداشت کنید.
 • در زمان خارج کردن جوجه ها از دستگاه هچر، تعداد تخمهای حذفی و تخمهای ترک دار را در هر شانه تخم شمارش کنید و تمامی تخم های هچ نشده را باز کنید.
 • نتایج آنها را ثبت کنید و درصد تلفات را بر اساس تعداد تخم هایی که در ابتدا وارد دستگاه
 • جوجه کشی شدند محاسبه کنید.
 • تمیزی و کثیفی باقیمانده های به جا مانده از تخمها را به دو دسته تمیز و کثیف ارزیابی و یادداشت کنید. در صورت وجود جوجه هایی که هنوز در حال خروج از تخم هستند، و یا در صورت نازک بودن جوجه­ ها و تولد زودهنگام آنها، موارد مربوطه را یادداشت کنید.

مرحله ­بندی نقایص جنینی:

تخم های متولد نشده از نظر سن مرگ بررسی می شوند.
طبقه بندی سنی ۲۸ روزه دوره اینکوباسیون به همراه شناسایی سن مرگ جنین در ادامه آمده است:

 • «ناباروری تخم» هیچ علامتی از توسعه جنین در آن دیده نمی شود و سفیده و زرده تخم، سالم و تمیز هستند.
 • «مرگ در یک یا دو روزگی» حضور دیسک سفید بیشتر از یک سانتی متر روی زرده، ابری بودن سفید و عدم وجود هیچ نشانه ای از رگهای خونی .
 • «مرگ در ۳ تا ۹ روزگی» مشاهده اولین علایم رگهای خونی روی زرده تا مرحله در آمدن دست و پای جنین و نوک قابل دیدن بدون اینکه دندان تخم (لکه سفید انتهای نوک) دیده شود .
 • «مرگ در ۱۰ تا ۱۵ روزگی» دندان تخم دیده میشود قبل از اینکه پرها دیده شوند.
 • «مرگ در ۱۶ تا ۲۴ روزگی»از زمانی که اولین پرها دیده می شود  تا زمانی که جنین شروع به کشیدن کیسه زرده میکند و وضعیت شبیه زمان خروج از تخم (سر در زیر بال راست) را به خود میگیرد
 • «مرگ در ۲۵ تا ۲۷ روزگی» از زمان انقباض کیسه زرده و قرار گرفتن آن در وضعیت مناسب برای خروج جوجه آغاز شده و تا زمان نوک زدن به پوسته امتداد می یابد
 • «مرگ در حال نوک زده» که پوسته نوک خورده ولی جوجه متولد نشده است.
 • «زنده نوک زده» که پوسته نوک خورده و جنین هنوز زنده است. توجه کنید که در این مرحله آیا غشاءها و پرها خشک است یا مرطوب  تا معلوم شود که جوجه مدت زمان زیادی است که نوک زده و نتوانسته بیرون بیاید یا اخیرا نوک زده است.

مرگ در ۳ تا ۹ روزگی

بدشکلی جنین:

چه بسا تخم هایی که مرده اند به دلیل شرایط نامناسب محیط نمرده باشند و ناهنجاری­هایی و بدشکلی هایی در آنها دیده شود.
تحلیل جوجه کشی بوقلمون در مراحل بازدید از تخمها میتوان جنین های مرده را از نظر این نمونه ها بررسی کرد:

 •  نوع ۱- سر بین پاها (وضعیت طبیعی تا قبل از روز ۲۵)
 • نوع ۲- سر در انتهای کوچک تخم
 •  نوع ۳- سر زیر بال چپ
 • نوع 4- سر دور از کیسه هوایی (نادر)
 • نوع 5- پاهای روی سر.
 • نوع 6- سر روی بال راست.

ناهنجاری ها

 • «بدشکلی نوک»کوتاهی نوک بالا یا پایین، نوک طوطی، نوکهای متقاطع و یا وجود شکاف در نوک بالا (لب شکری).
 • «ناهنجاریهای بدنی» تعداد غیرطبیعی دست و پا، سر بشکل، پاهای کوتاه ، باز بودن بدن یا باز بودن حفره جمجمه ای.
 • «ناهنجاری­ پرها»
 • «جنین کوتوله»
 • «ناهنجاری­های چشمی» فقدان چشم، قرجه چشمی
 • «گیرکردگی پا یا سر در کیسه زرده»
 • «باکردگی یا خیز سر یا بدن»

ناهنجاری بدنی

ثبت آلودگیها:

رشد کپک، ترکیدگی و بوی ناکی تخم و دلمه شدگی محتویات تخم از مشکلات جوجه کشی بوقلمون می باشد.
وجود مایعات سیاه رنگ در اطراف جنین نشانه آلودگی میکروبی نیست بلکه به دلیل شکستگی طبیعی بافتها بعد از مرگ جنین رخ می دهد.

ثبت شکستگیهای تخم:

موقعیت ترکها نشانه علت مرگ است.
می توان با توجه به درجه خشک شدگی محتویات تخم معلوم کرد که ترک خوردگی در کدام مرحله رخ داده است.و

تفسیر نتایج:

نتایج به دست آمده از تحلیل فرآیند جوجه کشی را در کنار اطلاعات دیگری بکار برده و یک تصویر کلی از فرآیند جوجه کشی به دست می آورند.
این اطلاعات شامل رکوردهای جوجه کشی، عملکرد گله مادری، رکوردهای اینکوباسیون و اطلاعات زمان بندی جوجه کشی است:

 • ناباروری
 • تأخیر در تولد جوجه ها همراه با تعدادی از موارد نوک زدگی زنده تخمها، وجود آت و آشغالهای تمیز در تخم و وجود جوجه ها چاق و یا مرطوب مطابق دیاگرام بالا
 •  مشکل آلودگیها
 •  مشکلات کار کردن و حمل و نقل تخمها» تعداد ترک خوردگیها و قرار گرفتن بد تخم ها در سینی سبد یا طبق تخمها.
 • ذخیره طولانی مدت تخمها (بیش از ۷ روز) به طور طبیعی موارد مرگ زودرس جنین و تخمهای نوک زده ولی مرده را افزایش می دهد. ذخیره طولانی موجب به تأخیر افتادن تولد جوجه ها نیز میشود..
 •  فرم ثبت اطلاعات جنین های مرده

تلفات رایج:

در گله های خوب که دارای جوجه درآوری مناسبی هستند، به طور معمول پس از تحلیل جوجه کشی بوقلمون دو دوره از تلفات دیده می شود:
۳ تا ۱۰ روزگی و ۲۵ تا ۲۷ روزگی به علاوه زمان نوک زدگی تخم ها، تلفات بالا در دیگر مراحل توسعه جنین، غیرطبیعی است.
وجود تلفات بالای جنین ها در یک مقطع خاص از توسعه آنها ممکن است نشانه مشکل حادی در زمان اینکوباسیون بوده و به نوعی منعکس کننده کارکرد غیرطبیعی دستگاهها باشد.
یکی از مشکلات جوجه کشی بوقلمون که به صورت مزمن در جوجه کشی ها دیده می شود، گرمازدگی جزئی تخمها است که در مراحل بعدی اینکوباسیون منجر به تلف شدن جنینها میگردد.

برخی ناهنجاریهای خاص جنینی ممکن است ارتباط با مشکلات خاصی (تغذیه ای، اینکوباسیونی سموم و یا بیماری ها داشته باشد ولی باید به یادداشت که همین ناهنجاری ها ممکن است در نتیجه بیش از یک مشکل خاص بروز کند.
برای مثال قرحه چشم جنینها ارتباط نزدیکی با دمای بیش از اندازه اینکوباسیون دارد و در ضمن وجود مایکوتاکسین ها و کمبود ویتامین E نیز همین عارضه را ایجاد می کند.
تجربه تحلیل فرآیند جوجه کشی در گله­ های خوب از نقطه نظر درک عوامل طبیعی و غیرطبیعی دخیل در این ناهنجاریها اهمیت خاصی دارد.

 


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

امتیاز شما به مقاله
[: 26 امتیاز از مجموع: 4.9]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج