0

جوجه کشی اردک و نحوه ضد عفونی و نگهداری تخم

جوجه کشی اردک - نگهداری تخم اردک

در جوجه کشی اردک و نگهداری تخم اردک این نکته را مدنظرقرار دهید که محتويات تخم اردک کمتر از تخم مرغ مورد حمایت واقع شده است. بزرگترین دوره خطر بلافاصله پس از تخمگذاری یعنی موقعی است که محتویات تخم از طریق سرد شدن از ۳۷ درجه سانتیگراد به درجه حرارت محدود انقباض پیدا کرده و چروک پیدا میکند. سیاستگذاری ها برای  صدعفونی تخم اردک محدود ساختن و ورود باکتریها تمیز کردن تخم ها و نیز جعبه های لانهای کافی پریود مینیموم بین تخمگذاری و شروع انکوباسیون، دود دادن تخم­ مرغها بلافاصله بعد از جمع آوری، غوطه ور ساختن تخم مرغ ها در ماده ضدعفونی کننده مناسب، کنترل درجه حرارت و رطوبت بین تخمگذاری و شروع انکوباسیون است. تخم های اردک ها می توانند تغییرات در ضخامت پوسته را نشان دهند و نیاز به غوطه ور ساختن تخمها در یک محلول هیپوکلریت وجود دارد. در ادامه به طور کامل به جوجه کشی اردک و نحوه ضد عفونی و نگهداری تخم پرداخته می گردد.

انکوباسیون مدرن تخم اردکها

در طول انکوباسیون کنترل دقیق درجه حرارت و تهویه کافی اساسی است. تغییرات در رطوبت را می توان با پیشرفت انکوباسیون تصحيح نمود. دوره های کوتاه درجه حرارت کاهش یافته بین روزهای سوم تا بیست و پنجم انکوباسیون رشد فضای هوائی را به روز بیست و ششم ترقی میدهد. تخم ها بایستی حداقل یکبار در هر ساعت برگردانده شوند.

درجه حرارت در طول هچ شدن یک درجه پائین تر از طول انکوباسیون است و رطوبت به ۹۰ تا ۹۴ درصد افزایش پیدا می کند. در روز بیست و پنجم رطوبت بایستی به ۷۹٪ پائین بیاید تا غشاء جداکننده بچه اردک از فضای هوا را ترد و شکننده سازد. تهویه بایستی تغییرات، برای اکسیژن کافی را برای تغییرات بحرانی در تنفس وقتی ریتین از مبادله گازی از طريقي سوراخ های پوسته فراهم می نماید به دست دهد.

تخم های اردک مشخص شده که مشکل تر از تخم های مرغ به مقدار زیاد انکوباسیون پیدا می کنند چون تخم­های اردک ۲۸ روز برای هچ وقت می گیرند و تخم های مرغ فقط ۲۱ روز وقت لازم دارند. بنابراین وقت بیشتری برای چیزهائی که ممکن است به طور غلط حادث شوند وجود دارد اما مقدار زیادی مسائل در این رابطه وجود دارد که علاوه بر طول دوره انکوباسیون بایستی به آنها توجه نمود.

جوجه کشی آبزیان و تخم های پرندگانی که در نشیمنگاه خود بسر می برند دو موضوع متفاوت است. پرندگان آبزی در طبیعت معمولاً تخم های خود را روی زمین یا در سطح آب هچ می نمایند در حالی که غالب پرندگانی که در نشیمنگانه و لانه خود بسر می برند تخمهای خود را در روی زمین هچ می نمایند. این مسئله این تصور را پیش می آورد که مشکلات بیشتر و بالاتری از تخمهای اردک از یک چنین فاکتورهایی نظیر مسائل زیر دارند.

١- سوراخهای تخم های اردک خیلی بزرگ تر از سوراخهای تخم مرغ است.

۲- اردک ها تخم های خود را آسان تر با پاهای پرده دار بزرگ خود آلوده می سازند.

۳- پاهای مرطوب اردک ها می توانند رشد باکتریائی را روی خارج تخمها بیشتر نمایند به خصوص وقتی یک دسته بزرگی از پرندگان نواحی اطراف را کثیف می نمایند.

درمان و نگهداری تخم های اردک ها قبل از انکوباسیون

جعبه های لانه ای

در نگهداری تخم اردک برای بهترین نتایج هچ کردن این مسئله اساسی است که تخم های هچ به صورت تمیز وارد ماشین جوجه کشی شوند و هرچه بیشتر بتوان تمیزی آنها را تأمین نمود جوجه کشی بهتری خواهم داشت. بیشترین صدمات به هنگام چند ساعت اول بعد از اینکه تخم هاگذاشته شدند صورت می گیرد. تخم بدن اردک را در درجه حرارت C۳۷ ترک می کند و وقتی درجه حرارت محدود کمتر از درجه حرارت بدن اردک است محتویات تخم بلافاصله شروع به چروک شدن و انقباض می نمایند. برای نگهداری تخم اردک باید توجه کرد باکتری ها می توانند به آسانی به داخل آن از طریق سوراخ های بزرگ مکیده شوند و وقتی این باکتریها در پوسته جای می گیرند نمی توانند بدون کشتن بچه اردک های به دنیا نیامده از بین بروند. باکتری ها با جنین اردک انکوباسیون پیدا کرده و می توانند به آسانی آن را از بین ببرند و این موقعی است که به تراکم بالائی می رسند که صدعفونی تخم اردک در این مرحله ضروری است .

بسیاری از جعبه های لانهای، تماماً در سطح زمین می توانند این مشکل را بیشتر کنند. بستر در جعبه ها بایستی حداقل سه بار در هفته تعویض شود. هر جعبه بایستی ناحیه کف مینیممی معادل %۹۳ متر مربع داشته باشد. جعبه ها و بستر بایستی برای پرندگان حداقل ۴ هفته قبل از تخمگذاری مهیا شوند تا به موقع اردک ها بتوانند استفاده لازم را از آنها ببرند.

بخور دادن

برای نگهداری تخم اردک تمام تخم ها بایستی به وسیله پرمنگنات پتاسیم با فرم آلدئید هر چه زودتر بعد از تخمگذاری بخور داده شوند. ادعا شده است که این مسئله باکتری های سالمونلائی را می کشدو ضدعفونی تخم اردک کمک می کند. غلظت توصیه شده ۱۱۴ گرم فرمالدئید است که ۸۵ گرم پرمنگنات پتاسیم به ازاء 83/2 متر مکعب فضای گاز دادن اضافه می شود. بخور دادن بایستی به مدت ۲۰ دقیقه طول بکشد و بایستی در انکوباتور به زودی بعد از قرار دادن تخم ها و به هنگامی که درجه حرارت در حال بالارفتن است تکرار شود. هرگز نباید این کار بین ۲۴ و ۷۲ ساعت از زمان شروع انکوباسیون انجام شود و یا به هنگامی که بچه اردک ها هچ شده اند صورت گیرد.

شستشوی تخمها و غوطه ور ساختن آنها در نگهداری تخم اردک

در نگهداری تخم اردک شستشو (ضدعفونی تخم اردک ) و غوطه ور ساختن تخمها دو بروسه کاملا متفاوت است که غالباً یکی از آنها با دیگری اشتباه می شود. شستشو پروسه ای است که وقتی تخم ها کثیف شده اند صورت می گیرد و در یک ماده محلول پاک کننده یا ضدعفونی تخم اردک به هم زده می شود و این غوطه ور سازی در درجه حرارت معین و برای مدت خاص انجام می­شود.

غوطه ور سازی را می توان به عنوان آنالوگ برای بخور دادن مورد عمل قرار داد. برای هم شتشو و ضدعفونی تخم اردک درمان قواعد انجام کار یکی است. درجه حرات محلول و طول مدتی که تخمها غوطه ور می شوند اهمیت زیادی دارد. رژیم توصیه شده حرارت ۳۸ درجه سانتیگراد برای مدت ۳ دقیقه است. درجه حرارت حمام بایستی همیشه بیشتر از درجه حرارت تخم ها باشد. محلول بایستی بعد از ۳ تا ۴ بار حمام دادن و یا وقتی عمل خود را از دست می دهد تغییر پیدا نماید. در مورد ماده ضدعفونی کننده با منشأ کلر از دست دادن عمل و فعالیت محلول را می توان به وسیله سنجش کلر در دسترس با استفاده از (LAB _ PACK LTD COVENTRY . UK)LOVIBOND COLORIMETRIC COMPARATORچک نمود.

برای مثال کیت های تست برای چک کردن عمل کلر، ید و آمونیاک چهارتائی در دسترس است. سایر مارک های مناسب ضدعفونی کننده تخم اردک  ها را می توان برای مبارزه با آلوده کننده های پوسته اختصاصی مورد استفاده قرار داد. کلر مناسب ترین ماده ضدعفونی کننده به ضدعفونی کلی است. این ماده ارزان، مؤثر و غیر سمی بوده و غلظت آن را به آسانی می توان سنجيد. غلظتی بین ۲۵۰ و ppm500 برای بهترین نتایج لازم میباشد.

کلر و تخمهای اردک

تخمهای اردک به وسیله لایه مومی آلبومین پوشیده شده اند که می تواند به میزان قابل ملاحظه ای در ضخامت تغییر نماید وقتی اردکها یک تخم در روز می گذارند مثل اردک KHAKI CAMBELLاردک تخمگذار. لایه نازک و تخمها تمام مساوی هستند. در نژادهای با تولید کمتر مثل اردک های PEKIN و سایر اردکهای نوع گوشتی شکست موقتی در سیکل تخم به وسیله یک یا دو تخم بالايه خیلی ضخیم آلبومن است. این تخمها نمی توانند اندازه فضای هوائی را به مقدار کافی در طول انکوباسیون افزایش دهند چون آلبومین سوراخها را مسدود می سازد.

در نتیجه غالب بچه اردک ها به علت غلظت بالای مایع قبل از اینکه هچ پیدا کنند چین خوردگی و غرق شدگی پیدا میکنند. خارج ساختن آلبومین از سطح تخم های اردک به وسیله غوطه ور ساختن آنها در کلر میزان تبخیر را در این تخمها افزایش میدهد و به بالاتر از میزان تخم های غوطه ور نشده می رساند. برای جبران از دست دادن رطوبت زیاد در طول دوره قرار دادن آنها در انکوباتور، درجه رطوبت در انکوباتور بایستی به میزان ۲٪ افزایش پیدا کند. این مسئله آن تخم های غوطه ور شده و تمیز را پیروی می کند. تخم های غوطه ور نشده در کلر نباید در همان کابینت قرار داده شوند.

درجات حرارت نگهداری تخم های هچ شونده

تست های هلندی انجام شده به وسیله RS . KALTHOFENو M . H . JACK تخم مرغ های نگهداری شده برای مدت ۱ تا ۳ روز و ۵ تا ۷ روز در ۴ درجه حرارت در جدول زیر ذکر شده است.

                                          درجه حرارت نگهداری، مدت نگهداری و قابلیت هچ تخم مرغ ها

درصد قابلیت هچ
اختلاف (1) نگهداری (5 تا 7 روز) نگهداری (1 تا 3 روز) درجه حرارت نگهداری (℃)
8/2

3/1

3/2

8/40

2/76

75

6/72

3/36

4/73

3/76

9/74

1/77

15

20

25

30

 

این مسئله مشخص شده است که بالاترین درجه حرارت (C° 30)برای نگهداری مدت کوتاه ۱ تا ۳ روزه نافع است در حالی که درجه حرارت پائین تر C۱۵ برای نگهداری ۵ تا ۷ روزه بیشترین منفعت را دارا می باشد. تصورات بیشتر این است سرد کردن و متعاقب آن گرم کردن استرس را روی جنین خواهد داشت و قابلیت زنده ماندن آنرا تقلیل می بخشد.

تست ها در هچری ها وضعیت مشابهی را با تخم های اردک تأیید می نماید. محققان به این نتیجه رسیده اند که تخم های سردشده بایستی به آهستگی از C۱۵به درجه حرارت هچری در یک دوره حدود ۱۸ ساعت قبل از اینکه در انکوباتور قرار داده شوند گرم شوند.

افت در قابلیت هچ شدن در C۱۵ برای تخم های نگهداری شده به مدت ۱۴ روز ۱۰٪ و برای تخم های نگهداری شده برای مدت ۵ تا ۷ روز در همان درجه حرارت دیده نشده است. بهترین نتایج بنابراین از ۲ بار در هفته هچ کردن است وقتی تخمها هرگز بیشتر از ۴ روزه نبوده اند، برای دلایل تجارتی بایستی به خاطر آورد که لازم است تخمهای اردک را برای مدتی تا ۱۴ روز نگهداری نمود. دوره های نگهداری طولانی تر غیراقتصادی می شود و بنابراین نبایستی مورد عمل قرار گیرد.

خلاصه عملی توصیه های جاری برای هچ کردن تخم ها و نگهداری تخم اردک به شرح زیر است.

رطوبت نسبی (درصد) درجه حرارت C° و توصیه زمان نگهداری بر حسب روز
75 20 3- 1
75 16- 13 7- 4
88- 80 (ضمیمه شده در کیسه پلاستیکی گوژ 250 از قابلیت نفوذ پایینی 12- 11 14- 8
88- 10 (ضمیمه شده و مهر و موم شده در کیسه CRYOVAC تراز با ازت برای جایگزینی هوا) 12- 11 14

بزرگترین مشکل از نقطه نظر مدیریت هچری دانستن این مطلب است که چه مدت تخم ها در وضعیت نگهداری هستند که به علت فاکتورهای زیادی است که روی تعداد تخم هائی که هر هفته در انکوباتور قرار داده می شوند تأثیرگذار می باشند.

انتخاب تخم برای انکوباسیون

انتخاب دقیق تخم های هچ شونده می تواند قابلیت هچ شدن را به میزان 5% افزایش دهد. تمام تخم های هچ شونده بایستی تا آن جاکه ممکن است یک اندازه و یک شکل باشند. تخم های خیلی بزرگ و خیلی کوچک خوب هچ پیدا نمی کنند چون بافت پوسته میزان تبخیر و بنابراین رشد فضای هوائی را مشخص می نماید. از پوسته ­های به طور غیر معمول نازک یا ضخیم و خشن بایستی اجتناب نمود. تخم های ترک دار یا دندانه دار به ندرت نتایج خوبی به دست می دهند.

دوره انکوباسیون

غالب انکوباتورها برای تخم های مرغ طراحی شده اند و لزوماً پیروی از آنچه که نتایج خوبی به هنگامی که با تخم­های اردک پر می شوند به دست می دهند نیاز نیست. قابلیت هچ بدین ترتیب به زیادی ۳۰./کاهش پیدا می­کند. این تصور وجود دارد که دلیل اصلی برای این مطلب این است که احتياجات اکسیژن تخمهای اردک کامل تر از این تخم های مرغ است.

سوراخ های بزرگ تخمهای اردک محققاً مشکلات زیادی با مقایسه با تخم­های مرغ به وجود می آورند. تخم های مرغ و اردک مورد جوجه کشی در همان ماشین معمولاً موفقیت آمیز نمی باشد. برای مقاصد تجارتی انتخابی بین انکوباتورهای بزرگ و انکوباتورهای کابینتی وجود دارد. ماشین های قابل دخول در آنها تقریباً همیشه روی انتشار هوای از نوع پنکهای تکیه دارند. این قبیل انکوباتورها خریدنشان ارزان تر تمام می شود و این مسئله در ارتباط با ظرفیت تخم به علت تراکم زیادتر و وسیع تر تخمها به ازاء حجم مکعبی آنها است.

ماشین های کابینتی معمولاً بیش از ۱۵۰۰۰ تخم را نگهداری نمی کنند. اوپراتور ممکن است در آنها وارد نشود. انتشار هوا به وسیله پنکه یا بهم زن هوا صورت میگیرد. مثالهای ماشین های به هم زن انکوباتورهای غربی BURNHAM. ON. (WESTERNINCUBATORS LTDCROUCH) (U.K)وPETERSIME . N . Vانکوباتورهای نوع بهم زن هوا همیشه می توانند مورد استفاده واقع شوند و به طور موفقیت آمیز برای تخم های اردک عمل می نمایند.

تنها تغییری که صورت میگیرد سینی آنها است که به نوعی تهیه می شود که استفاده از تخم های بزرگ تر از اردک ها رامیسر می سازد. از میان ماشین های نوع پنکهای هر کارخانه ای طرح خود را دارا می باشد و پیش از این انکوباتورها نیز برای تخم های اردک به طور موفقیت آمیز عمل می نمایند. تا چند سال اخیر ماشین های بزرگ به طور کامل برای تخم های اردک به عنوان ماشین های نامناسب مطرح بودند اما با تغییری که در سیستم جریان هوا به وجود آمد بهترین نتایج به نظر می رسد که مباحثه بین انکوباتورهای کابینتی و انکوباتورهای بزرگ را تاریک تر و تنگ تر کرده است و قابلیت هچ ۵٪ اختلاف را به وجود آورده است. و ۵٪ انکوباتورهای کابینتی فرآوری بیشتری داشته اند. یکی از دلایل برای این اختلافات احتمالاً اثر اسپری کردن تج است و جزئیات این مسئله را بایستی مورد توجه قرار داد.

وضعیت های لازم برای جوجه کشی موفقیت آمیز

مهم ترین فاکتورهای انکوباسیون کنترل درجه حرارت و رطوبت است که به وسیله فاکتورهای انکوباسیون تخمها و تهویه صورت میگیرد.

انکوباسیون نمی تواند موفقیت آمیز باشد مگر اینکه تمام این شرایط صحیح باشند.

درجه حرارت

اهمیت اولی درجه حرارت به علت این حقیقت است که اشتباهات درجه حرارت جای دادن تخم ها نمی توانند جبران شوند و این مسئله در طول مراحل بعدی پروسه انکوباسیون صادق است. دستورالعملهای کارخانجات انکوباتورسازی مثل کنترل، درجه حررات بایستی با دقت دنبال شوند. درجه حرارت خیلی بالا (تا حدود یک درجه سانتیگراد بیشتر از ان درجه ای که توصیه شده است) به هچ های زود و جوجه اردک های کوچولو می انجامد. درجه حرارت خیلی پائین هچ شدن را به تأخیر انداخته و تولید جوجه اردک های بزرگ و نرم می نماید.

به طور کلی درجه حرارت خیلی بالا اثر بدتری روی قابلیت هچ با مقایسه با درجه حرارت خیلی پائین دارد که برای انکوباتورهای غربی برای تخم های اردک C 3/37 در طول دوره قرار دادن تخم ها درستر و ℃ 9/36 در طول دوره هچ (قرار دادن تخم ها در هچر) است. کنترل درجه حرارت اشتباه سبب افزایشی در حد ℃ 5/0 برای 3 روز می تواند قابلیت هچ را به میزان ۵۰٪ از آن چیزی که انتظار داریم کاهش دهد.

درجه حرارت توصیه شده حدود ℃ 3/0 پائین تر از تخم های مرغ است. اما با دستورالعمل های کارخانه ای در ابتدا بایستی دنبال شوند برای مثال انکوباتورهای غربی با مسئولیت محدود درجه حرارت ℃ 3/37 را برای جوجه­کشی و ℃ 9/36را برای دوره هچ کردن توصیه می نمایند.

اختلاف معنی دار بین انکوباسیون تخم اردک و تخم مرغ این است که تخم های مرغ به درجه حرارت ثابت روزانه نیاز دارند در حالی که تکامل جنین اردک منافع زیادی از دوره های کوتاه سردکردن دربر دارد یعنی ℃ 35 برای مدت ۱۰ دقیقه. این مسئله نباید با بکار بردن درجه حرارت مقاوم و ثابت دوره های طولانی خیلی بالا یا خیلی پائین اشتباه شود. جزئیات این مسئله در بحث نگهداری تخم های اردک ذکر شده است.

کنترل رطوبت

این مسئله تبخیر رطوبت را از تخم کنترل می کند. همین که تخم گذاشته می شود شروع به از دست دادن آب به وسیله تبخیر می نماید. کیفیت یک تخم هم برای خوردن و هم برای هچ کردن با پیشرفت تبخیر بدتر می­شود. از دست دادن آب به وسیله درجه حرارت رطوبت نسبی و جریان هوا در اطراف تخم ها مشخص می شود. تخم­های اردک دارای تخلخل خیلی زیادتری از تخم های مرغ دارند و قابلیت هچ بنابراین می تواند سریعتر کاهش پیدا کند. هرگاه تخم های اردک یک دفعه در یک هفته در بستر قرار داده شوند و زمان نگهداری ماگزيمم بنابراین ۷ روز رطوبت نسبی ۷۵٪ و درجه حرارت نگهداری C۱۳ خواهد بود هرگاه تخمها ۲ بار در هفته در ستر قرار داده شوند و مدت نگهداری آنها در انبار ۳-۴ روز باشد تخم های اردک از وضع بهتری بهره مند خواهند شد.

هرچه رطوبت در انکوباتور بیشتر باشد، رشد فضای اطاقک هوائی آهسته تر و با کم شدن رطوبت در انکوباتور رشد این فضا سریع تر خواهد بود. آب کمتر معلق شده در داخل انکوباتور برای رشد سریع تر فضای هوائی نقش دارد هدف عامل هچری بایستی این باشد که اندازه فضای هوائی به  تخم در روز ۲۵ انکوباسیون افزایش پیدا کند.

رشد فضای هوائی نیز به بافت پوسته های تخم، تخمهای اردک بزرگ و کوچک و روی تخم های دوره تخمگذاری زود و یا دیر بستگی دارد. تمام این فاکتورها خصوصیات معینی برای رشد فضای هوانی دارند.

اگرچه اپتیممی از برای رطوبت نسبی برای جوجه کشی موفقیت آمیز وجود دارد اما باید به این نکته توجه نمود که رطوبت می تواند بین حدود وسیع و به یک درجه خیلی بیشتر از درجه حرارت نوسان پیدا کند. این مسئله بدین علت است که تخم ها مقداری کنترل متابولیسم آبشان دارند. پیچیدگی در نواحی خیلی گرم و مرطوب یعنی در جائی که محتویات آب زیاد اتمسفر آنقدر زیاد است که رشد صحیح فضای هوانی را در پریودهای مختلف سال جلوگیری می نماید حادث می شود.

برگرداندن تخمها

در طبیعت اردک ها تخم های خود را با پاها یا نوکهای خودشان تقریباً۱۶ مرتبه در ۲۴ ساعت بر می گردانند، انکوباتورهای مدرن دستگاههای برگرداندن اتوماتیک دارند که با برگرداندن دستی در طول مدت قطع نیروی برق است. غالب کارخانجات برگرداندن ساعتی را طرفداری و حمایت می نمایند. هرگونه برگرداندن کمتر از ۵ مرتبه در ۲۴ ساعت اثر منفی روی قابلیت هچ دارند.

تهويه انكوباتور

تهویه در داخل انکوباتور به اهمیت کنترل درجه حرارت و رطوبت است. دو فاکتور برای تهویه وجود دارد یکی تعداد تغییرات هوا و دیگری میزان جریان هوا روی تخمها است. در مراحل اولیه تکامل مبادله گازی خفیف است. با تکامل جوجه اردک ها اکسیژن بیشتری مورد احتیاج است و انیدرید کربنیک (CO2) بیشتری بایستی بیرون رانده شود. تولید CO2 در طول هچ شدن اولیه به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند. مکثی در حرکات هوا در طول این مرحله اثر صدمه زننده فوری دارد. مبادله گازها به وسیله تولید گرمای حیوان ، می شود چون در غالب موارد هوا در اطاق انکوباتور مبادله می شود و از این رو این اطاق نیز بایستی خوب تهویه شود.

اثر اسپری کردن تخمها در طول انکوباسیون

در گذشته مباحثاتی درباره اثرات مفید اسپریکردن تخم ها در طول انکوباسیونوجود داشته است.R . S . KALTHOVEN در انستیتوی طیور در BEEKBERGENیک سری از تجربیات را در کشور هلند مورد عمل قرار داده است تا درک بهتری از این پروسه به دست آورد.

تخم های اردک های PEKIN در زمان بارکردن و قراردادن در انکوباتور بخور داده شدند وقتی هر ساعت تا روز ۲۴ برگردانده شدند، شرایط محیطی ثابت نگهداری شدند. تخم ها از بستر خارج شدند و بخشی از تخمها با آب گرم اسپری شدند. در تجربه اول تخم هائی که اسپری شده بودند با استفاده از آب آشامیدنی تمیز و گرم قابلیت هچ ۶٪ بالاتر را با مقایسه با آنهائی که اسپری نشده بودند نشان دادند.

در تجربه دوم تخم هائی که با یک محلول ضدعفونی کننده از روز ۳ تا ۲۵ اسپری شده بودند قابلیت هچ 7/28 درصد و 1/23 درصد بالاتری را از آنهائی که اسپری نشده بودند از روز ۲۲ تا ۲۵ نشان دادند. بچه اردک های زنده جان سالم بدر برده ۳ هفته بعد از هچ شدن خیلی بیشتر از آنهائی بودند که از روز ۳ تا ۲۵ اسپری شده بودند.

در تجربه سوم تلاش ها برای کاهش دفعات اسپری کردن صورت گرفت. یک دسته (A)به طور روزانه از روز سوم تا ۲۵ اسپری شدند.

دسته دوم (B)یک روز در میان اسپری شدند و دسته سوم (C) ۲ دفعه در هفته اسپری شدند و تماماً با استفاده از یک ضدعفونی کننده اسپری گردیدند. درصد متوسط بچه اردک های هچ شده 5/67 برای دسته A و 2/65 برای دسته B و 7/61برای دسته C بود. اختلافات بین دستجات معنی دار بودند (05/0P<).

به طور خلاصه این نتایج نشان داد که اسپری کردن در طول دوره قرار دادن تخمها در بستر قابلیت هچ شدن را افزایش داده است و برای تکامل طولانی جنین قبل از اینکه جوجه اردکها هچ شوند مفید بوده است. دلیل قطعی برای این بهتر شدن ها هنوز هم قابل سنجش نیست.

در بعضی از کشورهای اروپای شرقی تخمهای اردک اسپری نمی شوند اما خنک می گردند و این پروسه نیز به نظر می رسد که قابلیت هچ را افزایش می دهد. به نظر می رسد که اسپری کردن تخم ها به طور منظم از پروسه از دست دادن وزن در طول زمان قرار دادن درستر ممانعت به عمل می آورد. برخلاف تخم هائی که هر روز از روز ۳ تا ۲۱ اسپری شده بودند وزن بیشتری از دست دادند. از روی این دو نتایج احتمالاً متضاد می توان گفت که خنک کردنو بالا بردن رطوبت فاکتور مشخص کننده است.

در عمل این مسئله نشان داده شده است که اسپری کردن تخم ها می تواند اثرات جنبی مشخص کننده داشته باشند. هرگاه آب خیلی زیادی در پروسه اسپری کردن مورد استفاده قرار گیرد رطوبت در داخل بستر برای مدت زیادی بالا می رود و این مسئله رشد لازم فضای هوائی در تخم را ممانعت می نماید. آب معمولی برای اسپری کردن آتمسفر ایده آلی را برای رشد باکتریائی در خارج پوسته به وجود می آورد که به دنبال آن نفوذ صورت می­گیرد. این مسئله به وسیله این حقیقت که مرطوب ترین تخم ها یعنی نزدیک ترین ردیف به منبع آب تولید تخم های گازی بیشتری از ردیف های دورتر می نماید مشخص می شود.

توجه زیادی بنابراین بایستی در اسپری کردن تخم ها صورت گیرد. یک ماده ضدعفونیکننده بایستی به آب اضافه شود. خواه فنول سنتتیک با آمونیاک چهارتائی، مقدار ماده اسپری شونده بایستی در حداقل قرار گیرد و برای به دست آوردن بیشترین اثر خنک کننده یک اسپری خیلی خوب بایستی مورد استفاده واقع شود. در حدود ۵ تا ۸ لیتر آب برای ۱۰۰۰۰ تخم به طور روزانه کافی است. برای برطرف کردن رطوبت اضافی دربهای ستر ممکن است برای ۱۰ دقیقه بعد از اسپری کردن نیمه باز نگهداشته شوند. وقتی سترهای قابل راه رفتن در آنها مورد استفاده واقع می شوند خارج ساختن آب اضافی می تواند مشکل آفرین شود. در تعادل اسپری کردن در داخل ستر به خنک کردن هوای تخمها در خارج ماشین ترجیح داده شده است. این مسئله اساسی است که اسپری ضدعفونی کننده هانه فقط روی تخم ها بلکه روی سینی ها نیز انجام شود و در تمام قسمت های سترها در دسترس آب بودن اهمیت دارد. کار درگیر در این قضیه به میزان قابل ملاحظه ای کمتر است.

در اقلیم های گرمسیری جائی که رطوبت زیاد همیشه بالا است اسپری کردن آب بایستی سطحیاز رطوبتبیشتر از حدت ماگزيمم تخم ها باشد. در یک چنین مواردی این بهترین کار است که خنک کردن هوا صورت گیرد. این مسئله بایستی در طول دوره روز وقتی هوا کمترین رطوبت را دارد انجام گیرد.

دوره هچ کردن تخم های اردکها

سه روز آخر دوره انکوباسیون کلی ۲۸ روز معمولاً دوره هچ کردن خوانده می شود. هچ شدن بایستی در ماشین جداگانه ای انجام شود چون شرایط لازم از شرایط ۲۵ روز اول انکوباسیون متفاوت است.

درجه حرارت

غالب کارخانجات افت کردن درجه حرارت را در هچ شدن به میزان ℃ 5/0 تاحدود ℃ 37 – 2/37 توصیه می­نمایند. تکامل حرارت حیوان در داخل تخم با پیشرفت انکوباسیون افزایش پیدا میکند و در طول حداقل ۳ روز به بالاترین حد خود می رسد. بدین علت انکوباتور بایستی قادر به کنترل درجه حرارت به طور سریع باشد و به طور دقیق این کار را انجام دهد. در یک هچر بزرگ این مسئله کنترل نشده است. حرارت آزادشده می تواند سبب شود که درجه حرارت به میزان ℃ 7/1  افزایش حاصل نماید که نتیجه آن افت ۲۰٪ در تعداد جوجه اردک­های متولد شده است. وقتی پوسته ها باز می شوند بسیاری از جوجه اردک ها به نظر می رسند که در طول آخرین لحظات هچ شدن تلف شده اند. خطر حرارت زیاد به خصوص وقتی درجه حرارت زیاد در هچری بالا می­رود و به بالاتر از ℃ 27 می رسد زیاد است.

به همین دلیل این مسئله اساسی است که هچری ها در مناطق گرمسیر با خنک کننده های آبی مجهز گردند.

ضدعفونی تخم اردک1

رطوبت

غالب کارخانجات افتی از رطوبت را در طول اولین روز در هچر توصیه می نمایند. وقتی یک رطوبت نسبی ۸۲%در طول دوره انکوباسیون توصیه می شود (روز 1 تا 25) رطوبت۷۹٪ بایستی در روز ۲۶ تأمین شود. اکنون برای محققان جوجه کشی این تصور با آمده است که در طول این دوره خشک شدن کوتاه غشاء جداکننده جوجه اردک از اطاقک هوائی خیلی بیشتر ترد و زودشکن می شود و این مسئله زمینه را برای جوجه اردک آسان تر می کند تا آن را سوراخ کند به نحوی که به فضای اطاقک هوائی برسد. بعد از روز بیست و ششم رطوبت بایستی به حباب مرطوب افزایش پیدا کند و به میزان ۹۰ تا ۹۴٪ برسد. در طول ۲ ساعت آخر در هچر و قبل از خارج ساختن جوجه اردک ها این میزان رطوبت اهمیت زیادی دارد. رطوبت بایستی مجدد کاهش پیدا کند. این مسئله اساساً بدین علت است که احتیاجات رطوبت به طور وسیع متفاوت در طول انکوباسیون در دوره هچ شدن است که به طور کامل کابین های جداگانه برای دو مرحله توصیه شده است.

تهويه در طول هچ شدن

تهویه در طول دوره هچ شدن تخم های اردک خیلی مهم است و این مسئله می تواند به بالارفتن پیچیدگی ها در بعضی از انواع هچرها منجر شود. از یک طرف رطوبت بایستی بی نهایت بالا باشد و از طرفی دیگر اکسیژن کافی بایستی در هچر گردش نماید تا به ریه های جوجه اردک ها این اجازه را بدهد که از مبادلات پروسه گازی از طریق سوراخهای پوسته ها عمل تنفس را به نحو مطلوب انجام دهند. راه معمول برای افزایش محتویات اکسیژن مرطوب را در اطراف تخم ها کاهش می دهد. حتی وقتی کف هچر به طور کامل با آب جاری می شود این وضعیت غالباً کار را خیلی مشکل می سازد که تعادل رطوبت و اکسیژن را تصحيح نمود. بعضی از طرح های قدیمی تری با یورش ثابت آب تدارک دیده شده است که به طور ثابت چکه میکند. هچرهای مدرن این مسئله را به وسیله وسایل تولید رطوبت قوی حل کرده اند. یک راه این است که تعداد زیادی چرخش آهسته که بخشی از آن در آب فرو برده شده است داشته باشیم رطوبت به وسیله سرعت چرخش دیسک ها(مرطوب) تنظیم می شود. متد دیگر این است که آب را در داخل هچر روی یک صفحه مسی حرارت داده شده اسپری نمائیم.

در طول دوره هچ شدن و همین که به رطوبت صحیح رسیدیم، هجرها بایستی به طور ایده آل قبل از خارج ساختن جوجه اردک ها باز نباشند. دلیل این مطلب این است که اگر چه درجه حرارت مجدداً در ستر ذخیره می شود آن هم در عرض چند دقیقه اما باید دانست که رطوبت حداقل ۳۰ دقیقه وقت می گیرد تا به سطح از قبل مشخص شده برگردد. در پوسته چسبندگی پیدا نماید. در جاهائی که قطع برق زیاد اتفاق می افتد دلیل خوبی برای شکستن این قاعده وجود دارد. احتياجات اکسیژن در طول حداقل ۲۴ ساعت از زمان هچ شدن وسیع است و شکستی در سیستم انتشار هوا در طول این دوره سبب می شود که تعداد زیادی ازجوجه اردک ها در عرض چند دقیقه خفه شوند. به وسیله کم کردن بخشی از هچ یعنی ۱۵ تا ۲۰ ساعت از پیش خطر کاهش پیدا کرده و نیاز اکسیژن در هچر تأمین می شود. این مسئله نکته جالب ارزش ژنراتور یدک را به خوبی مشخص می سازد. در طول مرحله انکوباسیون یک قطع برق تا ۲ ساعت خیلی زیاد صدمه وارد نمی کند و بایستی دربهای انکوباتور باز شوند تا بدین ترتیب CO2 اضافی خارج شود و تخمها در هر ۱۵ دقیقه یک بار برگردانده شوند. البته دوره های پر شده قطع برق در طول یک مرحله از انکوباسیون صدمه به جوجه کشی وارد می نماید. به طور ایده آل هر هچری بایستی یک ژنراتور یدکی اتوماتیک داشته باشد تا به هنگام قطع برق به طور اتوماتیک روشن شده و برق مورد نیاز را تأمین نماید، اگرچه هزینه این مسئله زیاد است اما به خاطر اهمیت آن در جوجه کشی بایستی نسبت به تأمین این ژنراتور اقدام نمود. هرگاه به هر دلیل در دسترس بودن وسیله یدکی فقط بخشی از فوریت انرژی لازم را پوشش دهد اولویت بایستی به هچرها داده شود.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی
امتیاز شما به مقاله
[: 2 امتیاز از مجموع: 5]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج