0

آشنایی روند رشد جنین قبل از خروج از تخم

روند رشد جنین قبل از خروج از تخم

برای روند رشد جنین قبل از خروج از تخم می توان گفت که قبل از انکوباسیون تخم مرغ تمامی عوامل لازم را برای رشد و نمو جنین مهیا می کند به غیر از اکسیژن که از طریق منافذ پوست تخم مرغ وارد می شود. با قرار دادن تخم مرغ های بارور در شرایط انکوباسیون، تحولات جنینی آغاز و پس از حدود ۳ هفته با خارج شدن جوجه ها از تخم، این تحولات تکمیل می شوند. اگر چه قبل از انکوباسیون، بلاستودرم رشد اولیه خود را آغاز کرده و به ۶۰۰۰۰ سلول تقسیم شده است. اما با شروع انکوباسیون قطر آن فقط در حدود ۳ میلی متر است و نسبت به حجم کل تخم مرغ بخش کوچکی را در بر می گیرد.در این مرحله مقدار زیادی مواد مغذی توسط زرده، سفیده و پوسته برای حمایت و رشد بعدی در دسترس جنین قرار می گیرد. به طور متوسط هر تخم مرغ از 5/58 درصد سفیده، ۳۱ درصد زرده و 5/10 درصد پوسته تشکیل شده است. این نسبت ها ثابت نبوده، بلکه بسته به سن مرغ و زمینه ژنتیکی قابل تغییر می باشد. در ادامه برای آشنایی با روند رشد جنین قبل از خروج از تخم نکاتی کاملی را بیان می کنیم.

ترکیب جوجه و تخم مرغ

وزن تخم مرغ با افزایش سن مرغ زیاد شده، این امر سبب افزایش نسبت زرده به سفیده می گردد، اما در یک سن مشخص، افزایش وزن تخم مرغ نتیجه متفاوتی در بر دارد، به طوری که نسبت زرده به سفیده کاهش می یابد. تفاوت های ژنتیکی در مرغ ها می تواند در نسبت بین زرده، سفیده و پوسته تغییراتی ایجاد کند. آب بیشترین درصد محتويات تخم مرغ را تشکیل می دهد.

سفیده حاوی بیشترین میزان 8/88 درصد، زرده 5/47 درصد و بالاخره پوسته کمتر از ۱ درصد میزان آب را شامل می شود. بیشترین پروتئین تخم مرغ در سفیده قرار گرفته است، در حالی که چربی ها تقریباً به طور کامل در زرده یافت می­شوند. حداکثر میزان کربنات کلسیم در پوسته یافت می شود. سفیده شامل چندین نوع پروتئین است که بیش از ۹۰ درصد ماده خشک آن را تشکیل می دهد. این پروتئین­ها شامل پروتئین­های ساده (۵۴ درصد اووآلبومین و ۱۲ درصد اووترانسفرین) و گلیکوپروتئین (۱۱ درصد اووموکویید و 5/1 درصد اووموسین) هستند، همچنین اووگلوبولین و لیزوزیم که در ساختمان خود هیدرات کربن نیز دارند، به ترتیب ۸ و 5/3 درصد باقیمانده را تشکیل می دهد.

ماده خشک زرده در نگاه ابتدایی شامل پروتئین و چربی به نسبت ۲ به ۱ می باشد، و عمده ماده خشک شامل یک لیپوپروتئین یا چگالی بسیار کم است که باعث آبکی شدن زرده می شود. این لیپوپروتئین به طور عمده در کبد تولید شده و مقدار کمی از آن منشاء روده ای دارد.

فسفويتين دومین لیپوپروتئین اصلی زرده است که در حدود ۱۱ درصد وزنش را فسفر تشکیل می­دهد.

چربی های زرده شامل 5/72 درصد تری گلیسیرید و همچنین 4/24 درصد فسفولپید و 9/3 درصد کلسترول می باشد. اکسیداسیون این اسیدهای چرب، منبع بزرگی برای تأمین انرژی مورد نیاز جنین محسوب می­گردد، اما اغلب فسفولیپید به خصوص لیستین ممکن است در طول رشد و تکامل جنین بدون تغییر عمده ای به غشای جنین متصل شوند.

تخم مرغ حاوی مقدار بسیار کمی هیدرات کربن آزاد است. هیدرات کربن در سفیده و زرده به ترتیب 5/0 و  2/0 درصد است، که گلوکز ۹۸ درصد این مقادیر را تشکیل می دهد. کل هیدرات کربن زرده و سفیده حدود ۱ درصد کل وزن تخم مرغ را شامل می شود.

ترکیبات شیمیایی تخم مرغ بر حسب سن مرغ و منبع ژنتیکی به میزان محدودی تغییر می کند. میزان پروتئین و رطوبت تخم مرغ با بالا رفتن سن مرغ زیاد می شود، در حالی که در نژادهای مختلف، مقدار این ترکیب متفاوت است. با این حال این تغییرات در زرده و سفیده به یک اندازه نیست.

با افزایش سن مرغ ها محتویات پروتئین زرده افزایش یافته، مقدار پروتئین در سفیده کمتر می شود. محتویات چربی زرده نیز با افزایش سن گله مادر گوشتی زیاد می شود. بروز تغییر در مقدار سفیده تخم مرغ نسبت به زرده، تأثیر بیشتری بر روی رشد و نمو جنین دارد.

در تحقیقی، تخلیه ۲۰ درصد از زرده تخم مرغ بارور قبل از انکوباسیون، هیچ تأثیری بر میزان متابولیسم جنین  و اندازه جوجه پس از تفریخ نداشته، فقط حجم کیسه زرده را کاهش داد. اگر چه کاهش زرده تخم مرغ تغییری در وزن بدن جنین نمی دهد، اما به علت کاهش در ذخیره کیسه زرده ممکن است بازدهی پس از تفریخ کاهش یابد. اما برداشتن بخشی از سفیده، باعث کاهش وزن بدن و کاهش وزن زرده می شود، زیرا سفیده در تخم مرغ مقدار قابل توجهی آب و پروتئین فراهم کرده، کاهش مقدار آن باعث کاهش مواد ضروری  برای رشد جنین می شود.

افزایش وزن تخم مرغ که در مرغ های مادر رخ می دهد با تغییرات مختصری در نسبت زرده به سفیده و همچنین با تغییرات در ماده خشک زرده و سفیده همراه می باشد.

در مطالعه ای با تجزیه تعدادی جوجه و تخم مرغ حاصل از گله هایی که در هر دو سن ابتدا و انتهای تولید بودند، ترکیبات هر یک را محاسبه کردند. ترکیب مشابهی از اسیدهای آمینه در جوجه ها و تخم مرغ های حاصل از گله های مادر در سن ۲۶ و ۲۷ هفتگی مشاهده شد و همچنین یکنواختی مواد معدنی نیز قابل توجه بود. تنها مورد استثنا، غلظت فسفر در کیسه زرده در جوجه های حاصل از گله های مادر در سن ۲۷ هفتگی بود که بسیار کمتر از جوجه های حاصل از گله های مادر در سن ۶۲ هفتگی تعین شد، در حالی که اختلاف کمی در فسفر لاشه های مربوط مشاهده شد. بنابراین چنین نتیجه گیری شد که غلظت فسفر در ابتدا و انتهای تولید در زرده تخم مرغ ها، پیش از تفریخ مشابه نیست و این مطلب حاکی از آن است که مقدار فسفر جیره اول تولید باید بیشتر باشد زیرا فسفر یک ماده مغذی محدود شده می باشد.

ترکیبات تخم مرغ، جوجه و کیسه زرده حاصل از گله های مادر در دو سن مختلف

سن مرغ مادر بر حسب هفته 27 62
تخم مرغ
وزن (گرم) 5/55 5/67
زرده (درصد) 6/30 7/34
سفیده (درصد) 8/55 1/53
پوسته (درصد) 9/12 6/11
لاشه جوجه بدون کیسه زرده
وزن (گرم) 4/43 3/50
پروتئین خام (درصد ماده خشک) 2/49 5/45
عصاره اتری (درصد ماده خشک) 5/13 9/15
خاکستر (درصد ماده خشک) 1/5 2/5
کیسه زرده و محتویات آن
وزن (گرم) 4/4 2/5
درصد از وزن بدن 1/11 3/11
پروتئین خام (درصد ماده خشک) 58 43
عصاره اتری (درصد ماده خشک) 2/19 3/18
خاکستر (درصد ماده خشک) 4 3/4
فسفر (درصد خاکستر) 6/6 8/12

در نژادهای مختلف گله مادر گوشتی نسبت زرده به سفیده تخم مرغ در یک سن خاص نیز ممکن است متفاوت باشد. در تخم مرغ های کوچک و بزرگ تولید شده در گله، نسبت زرده به سفیده به اندازه 3/1 پایین­تر و بالاتر از میانگین کل گله است. میزان کیسه زرده با تغییر وزن تخم مرغ تفاوتی نمی کند اما غلظت ترکیبات کمتر می شود.

ترکیبات تخم مرغ، جوجه و کیسه زرده حاصل از گله های مادر در دو سن مختلف

وزن تخم مرغ سبک سنگین
تخم مرغ
وزن (گرم) 1/57 3/65
زرده (درصد) 7/31 8/32
سفیده (درصد) 4/55 6/56
پوسته (درصد) 4/11 4/11
لاشه جوجه بدون کیسه زرده
وزن (گرم) 6/39 5/44
پروتئین خام (درصد ماده خشک) 5/61 5/60
عصاره اتری (درصد ماده خشک) 2/25 7/24
خاکستر (درصد ماده خشک) 7 9/6
کیسه زرده و محتویات آن
وزن (گرم) 4 6/5
درصد از وزن بدن 4/9 2/11
پروتئین خام (درصد ماده خشک) 4/49 4/51
عصاره اتری (درصد ماده خشک) 9/36 7/32
خاکستر (درصد ماده خشک) 9/4 3/4
فسفر (درصد خاکستر) 9/8 5/9

روند رشد جنین قبل از خروج از تخم

روند رشد پیش از تخمگذاری در بدن مرغ و ۱۵ دقیقه پس از رها شدن زرده از روی تخمدان و ورودش به اینفانديبلوم شروع می شود که در این زمان یکی شدن دو گامت و تشکیل سلول منفرد زایگوت صورت می­گیرد. با گذر از مگنوم در حدود ۵ ساعت بعد از زایگوت وارد ناحیه تنگه ایستموس اویداکت می­شود و اولین تقسیم سلولی انجام شده و دو سلول به وجود می آیند. در حدود 2 دقیقه بعد دو سلول جدید به ۴ سلول تقسیم می شوند و این روند ادامه دارد به نحوی که در زمان ترک ناحیه تنگه ایستموس و ورود تخم مرغ به رحم ۸ سلول تشکیل شده اند، بعد از ۴ ساعت که در رحم می گذرد، جنین تا ۲۵۶ سلول رشد می­نماید. در طی تقسیم های انجام شده سلول­های بلاستودیسک شکل می گیرند که یک لایه منفرد سلول متصل به زرده را می سازند. همان طور که تقسیم سلولی ادامه می یابد چندین لایه سلول تشکیل شده که به آنها بلاستودرم می گویند.

بلافاصله سلول ها در مرکز بلاستودرم جدا می شوند تا یک حفره را بسازند تا مرکزی برای رشد بعدی جنین گردد. در زمانی که تخم رشد یافته و هنوز در داخل بدن مرغ است، بلاستودرم به دو لایه رشد می یابد و گاسترولاسیون انجام می گیرد. لایه بالایی سلولهای اکتودرم و لایه پایینی سلول های آندودرم را می سازند بلافاصله سومین لایه یا مزودرم بین لایه های اکتودرم و آندودرم رشد می کند.

اکتودرم در نهایت دستگاه عصبی بخشی از چشم، پرها، منقار، چنگال­ها و پوست را تشکیل می دهد. آندودرم، دستگاه تنفس و غدد مترشحه دستگاه گوارش را به وجود می آورد و مزودرم مسئول رشد اسکلت، عضلات، دستگاه گردش خون، دستگاه تناسلی و دستگاه ادراری خواهد بود. تخم مرغ در هنگام خروج از بدن از حدود ۱۰۰۰ سلول ساخته شده است.

فرآیندهای هضم جنینی

زرده منبع اصلی مواد غیر حیوانی برای تشکیل جنین و رشد آن در دوران انکوباسیون می باشد، که دو سوم محتوای ماده خشک آن چربی است که از نوع لیپو پروتئین­ها با دانسیته خیلی پائین (VLDL) ويتلوژنین (ويتلوژنین فسفو پروتئین زرده می باشد) می باشد. این دو نوع ترکیب تأمین کننده انرژی هستند، و اسیدهای چرب در این زمان برای ساخت غشاء سلولی به مقدار زیاد لازم هستند. فوسویتین پروتئینی است که فسفر را متمرکز می کند، و بصورت گرانول وجود دارد. فوسویتین همراه با کلسیم آزاد شده از پوسته تخم مرغ برای تشکیل اسکلت جوجه به مصرف می رسد. قسمت آبکی زرده ایمونوگلوبولین IgG را در خود دارد که جهت ایجاد ایمنی پاسیو یا غیر فعال در ابتدای زندگی جوجه به منظور مقابله با عفونت ها بسیار اهمیت دارد.

انتروسیت های موجود در دستگاه گوارش جنین در پایان هفته دوم انکوباسیون برای جذب مولکول های درشت با ظرفیت هضم و جذب محدود هدایت می شوند.

در این موقع آلبومین از طریق ارتباط سروآمنیوتیک بطرف حفره آمنیوتیک و از طریق ناف کیسه زرده بطرف کیسه زرده جاری می شود. آلبومین وارد شده به حفره آمنیون در اولین تجربه هضمی جنین بوسیله جنین هضم می شود. این عمل موجب تشکیل انتروسیت های جدید می شود که عمل هضم را کاملتر انجام می­دهند.

محتویات از طریق غشاء کیسه زرده بسرعت به جوجه منتقل می شوند. چربی بعنوان جزء اصلی باقیمانده مخلوط زرده و آلبومین همراه با مواد مغذی دیگر وجود دارد. میزان گلوکز خیلی پائین است، و بنابراین چرخه گلوکونئوژنز از پروتئین منبع اصلی تولید گلوکز برای جوجه های در حال تولد می باشد. تغذیه مستقل در جوجه برای پاسخ به نیازهای غذایی آن در سن ۳ تا ۴ روز کی شروع می شود، یعنی موقعی که محتویات کیسه زرده کاملاً به مصرف رسیده است.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

 

 

امتیاز شما به مقاله
[: 1 امتیاز از مجموع: 4]

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج