تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون

برنامه تغذیه بوقلمون نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم مدیریتی در دوران پرورش و تولید بوقلمون های مولد می باشد در ادامه تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون و مفدار دان مصرفی را بررسی می کنیم.

تغذیه مولدین گوشتی

افزایش وزن، مقدار خوراک مصرفی برحسب گرم در روز و مصرف تجمعی آن برحسب سن در هفته و نیز برآورد نیازهای پرنده مولد به هر یک از عوامل تغذیه ای و عناصر و مواد مغذی و کم مصرف نیز مهم تلقی می­گردد. لذا کنترل آنها به خصوص در مواقعی که پرورش در قالب بوقلمون های صنعتی قرار می گیرد بسیار مهم است. نقش مدیریت در دوران پرورش پایه گذاری برای اعمال یک مدیریت خوب در دوران تولید تلقی می گردد. به طور کلی طول مدت پرورش در گله مولد ۳۰-۲۹ هفته بوده و ۲۵ هفته طول مدت تولید محسوب می شود.

مقدار خوراک مصرفی شامل آن تعداد پرنده نر و ماده مولد که در سنین ۱۲ تا ۲۴ هفتگی حذف می شود را نیز می گردد.

به طور مثال اگر هدف تشکیل گله مولد از نژاد سنگین بر پایه یک هزار قطعه ماده و ۷۵ قطعه نر باشد بایستی توجه داشت که جهت انتخاب نرهای گله، ۷ درصد تعداد ماده های تخمگذار به منظور تولید اسپرم انتخاب می­شوند. بنابراین دو برابر ظرفیت در مورد نیاز گله اوایل دوره پرورش در نظر گرفته شده و در سنین ۱۶ و ۲۴ هفتگی نسبت به تعدیل گله نر بر پایه ۷ درصد اقدام می شود. بدین منظور در سن ۱۶ هفتگی، ۷۰ قطعه از ۱۶۰ قطعه در نظر گرفته شده حذف و در سن ۲۴ هفتگی نیز ۱۰ قطعه از تعداد باقی مانده نیز حذف می شوند. تا تعداد ۷ درصد بعلاوه پنج قطعه از کل ماده مولد به عنوان ذخیره منبع و تولید اسپرم در اوایل دوره تخمگذاری انتخاب شوند.

                                          جدول خوراک مصرفی و تعداد در نرهای گله مولد سنگین

سن / هفته دان مصرفی / پرنده زنده kg متوسط قطعه در دوره پرورش کل دان مصرفی kg تعداد حذفی
تا ۴ ۸۳/۱ ۱۶۸ ۳۰۸
۸-۴ ۴۹/۶ ۱۶۵ ۱۰۷۱
۱۲-۸ ۳۲/۱۳ ۱۶۳ ۲۱۷۱
۱۶-۱۲ ۳۹/۲۲ ۱۶۰ ۳۵۸۲ ۷۰ قطعه در ۱۶ هفتگی
۲۴-۱۶ ۸۲/۵۷ ۸۸ ۵۰۸۹ ۱۰ قطعه در ۲۴ هفتگی
۲۹-۲۴ ۴۱/۵۳ ۷۶ ۴۰۵۹
جمع ۲۶/۱۵۵ ۷۵ ۱۶۲۸۰

                                       جدول خوراک مصرفی و تعداد در ماده های گله مولد سنگین

سن / هفته دان مصرفی / پرنده زنده kg متوسط قطعه در دوره پرورش حداکثر دان مصرفی kg تعداد حذفی
تا ۴ ۲۹/۱ ۱۱۶۳ ۱۵۰۶
۸-۴ ۴ ۱۱۴۳ ۴۵۷۴
۱۲-۸ ۳۷/۸ ۱۱۲۶ ۹۴۲۸
۱۶-۱۲ ۴۹/۱۳ ۱۱۱۵ ۱۵۰۴۳ ۹۰ قطعه در ۱۵ هفتگی
۲۹-۱۶ ۰۱/۴۴ ۱۰۱۰ ۴۴۴۵۱
جمع ۱۷/۷۱ ۱۰۰۰ ۷۵۰۰۲

جیره پیشنهاد شده برای تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون در طول دوره پرورش بایستی بر اساس احتیاجات غذایی به شرح ذیل باشد:

                                                          احتیاجات غذایی جهت مولدین در دوره پرورش

جیره شروع کننده رشد

(۱)

رشد

(۲)

پرورش پیش تولید

(۱)

پیش تولید

(۲)

نگهداری
سن/هفته/ماده ها مطابق جدول بعدی*
سن(روز)/نرها

سن(هفته)

۰- ۲۸

۰ – ۴

۲۹- ۵۶

۶- ۸

۵۶- ۹۸

۸- ۱۴

۹۸- ۱۱۹

۴- ۱۷

۱۱۹تا کشتار

۱۷ تا کشتار

انرژی متابولیسمی kcal/kg ۲۸۲۰ ۲۸۶۰ ۲۹۰۰ ۲۹۰۰ ۲۹۰۰ ۲۹۰۰ ۳۲۰۰
پروتئین خام% ۵/۲۸- ۲۶ ۲۵- ۲۳ ۵/۲۰- ۱۸ ۱۷- ۱۵ ۱۲- ۱۳ ۵/۱۲- ۱۱ ۱/۱۰
لیزین% ۵۷/۱ ۲۱/۱ ۱ ۷۵/۰ ۵۸/۰ ۴۹/۰ ۳۱/۰
متیونین% ۶/۰ ۴۸/۰ ۴۱/۰ ۳/۰ ۲۳/۰ ۱۹/۰ ۱۴/۰
آمینواسید قابل جذب% ۰۲/۱ ۸۵/۰ ۷۲/۰ ۵۷/۰ ۵۱/۰ ۴۳/۰ ۳۱/۰
تریپتوفان% ۲۷/۰ ۲۲/۰ ۱۷/۰ ۱/۰
تریئونین% ۰۱/۱ ۷۹/۰ ۶۵/۰ ۴۸/۰
آرجی نین% ۷/۱ ۳۱/۱ ۱۵/۱ ۸۱/۰
کلسیم% ۳۵/۱-۳/۱ ۲۵/۱-۲/۱ ۱۵/۱-۱/۱ ۱/۱- ۰۵/۱ ۹۵/۰- ۹/۰ ۹۵/۰- ۹/۰ ۰۵/۱- ۹۵/۰
فسفر قابل جذب% ۷۵/۰ ۷/۰ ۶۵/۰ ۵۵/۰ ۳۶/۰ ۳۶/۰ ۳۶/۰
سدیم% ۱۸/۰- ۱۶/۰ ۱۸/۰- ۱۵/۰ ۱۸/۰- ۱۵/۰ ۱۸/۰- ۱۵/۰ ۱۷/۰- ۱۶/۰ ۱۹/۰- ۱۶/۰ ۱۹/۰- ۱۶/۰
کلراید% ۲۳/۰- ۱۸/۰ ۲/۰- ۱۸/۰ ۲/۰- ۱۸/۰ ۲/۰- ۱۸/۰ ۲/۰- ۱۸/۰ ۲۰/۰- ۱۸/۰ ۲۰/۰- ۱۸/۰
نمک% ۲۸/۰- ۳/۰ ۳۶/۰- ۳/۰ ۳۳/۰- ۳/۰ ۳۳/۰- ۳/۰ ۳۵/۰- ۳۱/۰ ۳۵/۰- ۳۱/۰ ۳۵/۰- ۳۱/۰
اسیدهای چرب ضروری ۵/۱ ۲۵/۱ ۱ ۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱

 طرح فرآوری جهت جابه جایی جیره ماده های گله مولد    

میزان سطح پروتئین خام در تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون به اجزای تشکیل دهنده ترکیبی جیره بستگی دارد. سطوح نشان داده شده در جدول ذکر شده صرفاً به عنوان راهنمایی آمده است و هدف اصلی به حداقل رساندن پروتئین تا حد ممکن به منظور به حداقل رساندن هزینه تمام شده می باشد.

اگر کیفیت خوراک ضعیف است یا مدیریت کارخانه خوراک محدودیت دارد. جیره با مواد مغذی بالاتر با سطوح انرژی بایستی استفاده شود.

نکته قابل توجه اینکه وزن کشی های با برنامه و به صورت منظم در گله بایستی صورت پذیرد و جبران رشد بوقلمون ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

                                                          طرح فرآوری جهت جابجایی جیره گله:

سن / روز جیره
۰ – ۲۱ استارتر
۲۱ – ۴۲ رشد (۱)

 آیا وزن در ۴۲ روزگی بالای ۹۰% پیش بینی شده است؟

۴۴- ۷۰ اگر جواب مثبت است

پرورش

اگر جواب منفی است

رشد (۲)

آیا وزن در ۷۰ روز بالای ۹۵% پیش بینی شده است؟

 

۷۰- ۹۸ اگر جواب مثبت است

پیش تولید (۱)

اگر جواب منفی است

پرورش

آیا وزن در ۹۸ روزگی بالای ۹۵% پیش بینی شده است؟

۹۸- ۲۰۳ اگر جواب مثبت است

پیش تولید (۲)

اگر جواب منفی است

پیش تولید (۱)

نکته: آیا وزن در ۱۶۸ روزگی بالای ۹۰% پیش بینی شده است؟

اگر جواب منفی است، از جیره پرورشی بین ۱۸۲ – ۲۰۳ روزگی استفاده می شود.

برنامه فوق فقط برای نرها پیشنهاد می شود. در خصوص ماده ها بایستی از برنامه جداگانه ای پیروی شود.

تغذیه مولدین گوشتی بوقلمون


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت

 

امتیاز شما به مقاله
[: 6 امتیاز از مجموع: 5]

ترجمه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *