0

هر آنچه که در مورد جیره اسب باید بدانید

جیره اسب

یک اسب 500 کیلوگرمی (1100 پوندی) در حال استراحت روزانه تنها به خوردن 5/7 کیلوگرم (5/16 پوند) خوراک خشک نیازمند است. در حالی که بیشتر اسب­ها اشتهایی در حدود 5/2 درصد وزن خود (5/12 کیلوگرم) دارند باید دید که چگونه اسب­های در حال استراحت وزن خود را حفظ می­کنند. اسب­هایی با وضعیت مشابه که فعالیت شدید دارند روزانه خوراکی حاوی حدود 15 کیلوگرم وزن خشک مصرف می­کنند که خوراک به منزله سوختی برای کار کردن آن­ها محسوب می­شود.  دراین پس به بررسی جیره اسب می پردازیم و نکات مهمی را در مورد مقدار مناسب جیره اسب ها بررسی می شود.

جیره­ هایی برای اسب­های کاری

جدول 1 مقدار خوراک خشکی را که یک اسب نیاز دارد تا روزانه به منظور حفظ وضعیت و وزن خود بخورد نشان می­دهد.

1: جیره ­ای برای یک اسب درساژ به ارتفاع 2/16 دست (164 سانتی­متر)

  • روزانه مدت زمان محدودی در مزرعه علوفه
  • دوره آموزشی یا سواری به مدت 60 دقیقه در روز
  • دوبار تغذیه در روز
جدول1: رابطه بین وزن بدن، سطح فعالیت و اشتها
سطح فعالیت و اشتها وزن بدن (کیلوگرم)
200 400 450 500 550 600
5/1 درصد وزن بدن 3 6 7 5/7 8 9
فعالیت سبک

2 درصد وزن بدن

4 8 9 10 11 12
فعالیت متوسط 5/2 درصد وزن بدن 5 10 5/11 5/12 5/13 5/14
فعالیت شدید 3 درصد وزن بدن 6 12 5/13 15 5/16 18

مرحله اول: برآورد وزن بدن = 650

مرحله دوم: اشتهای اسب (جدول 1-1) = 25/16 کیلوگرم (36 پوند)

مرحله سوم: انرژی نگهداری

(مگاژول انرژی قابل هضم در روز ) 83=  65+ 18

مرحله چهارم: انرژی مورد نیاز برای کار

(مگاژول انرژی قابل هضم در روز 52)=    4

کل انرژی مورد نیاز روزانه = 135 (مگاژول انرژی قابل هضم در روز)

مرحله پنجم: نسبت علوفه به کنسانتره

MJDE 81=  = انرژی حاصله از علوفه

MJDE 54=  = انرژی حاصله از کنسانتره

مرحله ششم: تهیه جیره (جدول 2-1)

خوراک انرژی خوراک

(MJDE/Kg)

مقدار انرژی در جیره

(MJDE)

کیلوگرم پوند
علوفه 8 10 22 80
خوراک مخلوط اسب­های نمایشی 12 5/2 5/5 30
تفاله چغندر قند 10 45/0 1 5/4
یونجه خرد شده 10 1 2/2 10
روغن آفتابگردان 35 Ml 250 Pt 4/0 9
کل انرژی 5/133

مرحله هفتم: کنترل میزان پروتئین جیره

خوراک مقدار محتوای پروتئینی (درصد) پروتئین در جیره (گرم)
کیلوگرم پوند
علوفه 10 22 8 80
خوراک مخلوط اسب­های نمایشی 5/2 5/5 12 30
تفاله چغندرقند 45/0 1 7 3
یونجه خرد شده 1 2/2 15 15
روغن آفتابگردان Ml 250 Pt 4/0 0 0
کل Kg 14 31 128
درصد پروتئین در جیره 9

مرحله هشتم: کنترل و تعدیل جیره

در صورتی که اسب در طول روز مدتی در مزرعه علوفه چرا می­کند. بخش علوفه­ ای جیره باید با توجه به کیفیت و کمّیت علوفه موجود تعدیل شود. همچنین برای جایگزینی نمک­ های از دست رفته طی تعریق باید الکترولیت­ها را نیز در اختیار اسب­ها قرار داد. در صورتی که به جای مخلوط مخلوط خوراکی اسب ­های دارای عملکرد بالا از غلات استفاده می­کنید باید یک مکمل نیز به جیره بیفزایید.

2: جیره ­ای برای یک اسب مسابقه یک روزه سطح مقدماتی سرعت به ارتفاع 16 دست (159 سانتی­متر)

  • هر روز مدت کوتاهی در مرتع.
  • دوره آموزشی یا سواری به مدت 90-60 دقیقه در روز.
  • سه بار تغذیه در روز.

مرحله اول: برآورد وزن بدن  = 500 کیلوگرم

مرحله دوم: اشتهای اسب  = 5/12 کیلوگرم (5/27 پوند)

مرحله سوم: انرژی مورد نیاز برای نگهداری

مگاژول انرژی قابل هضم در روز 68 = 50+18

مرحله چهارم: انرژی مورد نیاز برای کار

مگاژول انرژی قابل هضم 50 =    5

کل انرژی مورد نیاز در روز = 118 مگاژول انرژی قابل هضم

مرحله پنجم: نسبت علوفه به کنسانتره

مگاژول انرژی قابل هضم 71=  = انرژی حاصل از علوفه

مگاژول انرژی قابل هضم 47=  = انرژی حاصل از کنسانتره

مرحله ششم: تهیه جیره

خوراک انرژی خوراک

(MJDE/Kg)

مقدار انرژی در جیره

(MJDE)

کیلوگرم پوند
علوفه 8 9 20 72
مخلوط خوراکی 12 5/2 5/5 30
تفاله چغندر قند 10 45/0 1 5/4
یونجه خرد شده 10 45/0 1 9
روغن آفتابگردان 35 Ml 250 Pt 4/0 9
کل انرژی 120

مرحله هفتم: کنترل سطح پروتئین جیره

خوراک مقدار محتوای پروتئینی (درصد) پروتئین در جیره (گرم)
کیلوگرم پوند
علوفه 9 20 8 72
خوراک مخلوط اسب­های نمایشی 5/2 5/5 12 30
تفاله چغندرقند 45/0 1 7 3
یونجه خرد شده 45/0 1 15 7
روغن آفتابگردان Ml 250 Pt 4/0 0 0
کل 5/12 112
درصد پروتئین در جیره 9

مرحله هشتم: کنترل و تعدیل جیره

از آن جایی که اسب مدتی را در طول روز در مرتع چرا می­کند، لازم است بخش علوفه ­ای جیره با توجه به کیفیت و کمیت علوفه در دسترس تعدیل نمود. به علاوه برای جبران نمک­ های از دست رفته در طی تعریق باید الکترولیت مناسبی در اختیار اسب­ها قرار داد. اگر به جای خوراک مخلوط اسب­ های دارای عملکرد بالا از غلات استفاده می­کنید باید یک مکمل مناسب نیز به جیره افزود.

جیره اسب

3: جیره­ای برای یک اسب مسابقه سه روزه سطح پیشرفته به ارتفاع 16 دست (159 سانتی­متر)

  • هر روز به مدت محدودی چرا در مرتع
  • روزانه 90-60 دقیقه دوره آموزشی، یا سواری؛ هر 4 روز یک بار فعالیت بسیار سریع.
  • سه بار تغذیه در روز.

مرحله اول: برآورد وزن بدن (جدول 6-5)= 500 کیلوگرم

مرحله دوم: اشتهای اسب (جدول 14-5) = 5/12 کیلوگرم (5/27 پوند)

مرحله سوم: انرژی مورد نیاز برای نگهداری

مگاژول انرژی قابل هضم در روز 68= 50+18=  + 18

مرحله چهارم: انرژی مورد نیاز برای کار

مگاژول انرژیق قابل هضم 70 =    7

کل انرژی مورد نیاز در روز = 138 مگاژول انرژی قابل هضم

مرحله پنجم: نسبت علوفه به کنسانتره

55 =  = انرژی حاصل از علوفه

83 =  = انرژی حاصل از کنسانتره

مرحله ششم: ساخت جیره (جدول 1-3)

خوراک انرژی خوراک

(MJDE/Kg)

مقدار انرژی در جیره

(MJDE)

کیلوگرم پوند
علوفه 8 5/6 14 52
خوراک مخلوط اسب­های نمایشی 12 5/5 12 66
تفاله چغندر قند 10 45/0 1 5/4
یونجه خرد شده 10 45/0 1 45/0
روغن آفتابگردان 35 Ml 250 Pt 4/0 9
کل انرژی 13 136

مرحله هفتم: کنترل پروتئین

خوراک مقدار محتوای پروتئینی (درصد) پروتئین در جیره (گرم)
کیلوگرم پوند
علوفه 5/6 14 8 52
خوراک مخلوط اسب­های نمایشی 5/5 12 12 66
تفاله چغندرقند 45/0 1 7 3
یونجه خرد شده 45/0 1 15 7
روغن آفتابگردان Ml 250 Pt 4/0 0 0
کل 13 128
درصد پروتئین در جیره 8/9

مرحله هشتم: کنترل و تعدیل جیره

اسب­ها در پذیرش و یا واکنش نسبت به جیره خود بسیار متنوع هستند. جیره اسب­ هایی که زود از خوراک خود دست می­کشند را می­توان به گونه­ای تغییر داد که با کاهش بخش خشبی و افزایش کنسانتره در کل وزن کمتری در اختیار حیوان قرار گیرد اما مقدار انرژی حاصله مشابه جیره قبلی باشد (جدول 3 را ملاحظه کنید).

جدول3: تعدیل جیره جهت تطابق با ویژگی ­های اسب­ های خاص
تعدیل کنسانتره کنسانتره تعدیل بخش علوفه­ ای علوفه کل
کیلوگرم پوند کیلوگرم پوند کیلوگرم پوند
جیره اولیه اسب­ های

کم اشتها

5 11 5/7 5/16 5/12 5/27
افزایش 5 درصدی یا 25/5 5/11 کاهش 10 درصدی یا 75/6 15 12 5/26
افزایش 10 درصدی

اسب­ های گرسنه

5/5 12 کاهش 20 درصدی 6 13 5/11 25
کاهش 5 درصدی یا 75/4 5/10 افزایش 10 درصدی یا 25/8 18 13 5/28
کاهش 10 درصدی 5/4 10 افزایش 20 درصدی 9 20 5/13 30

برعکس در مورد اسب­ هایی که به نظر می­رسد همیشه گرسنه هستند نیز می­توان با افزایش بخش علوفه­ ای و کاهش کنسانتره جیره را به گونه­ای تغییر داد که وزن نهایی بدون تغییر میزان انرژی حاصله افزایش یابد.


این تجربه است که کمک می کند در هر تجارتی موفق شوید، ما بدون هیچ چشم داشتی تجربه خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تولیدی پژوهشی نیازی

امتیاز شما به مقاله
[: 0 امتیاز از مجموع: 0]
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

2:27:55 AM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی تخصصی بوقلمون

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

جوین خروج